Košice

Prehľad podujatí 38. týždeň – 17.09.2016

PONDELOK             Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ)

21. septembra            Areál FF UPJŠ – budova Platón, Moyzesova 9, KE

14:30                           Téma TB:

                                       UPJŠ v Košiciach na prahu nového akademického roka 2016/2017

Hostia TB:

 •                             prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ v Košiciach
 •                              doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – dekan Prírodovedeckej fakulty  UPJŠ, informácie o rozvojových zámeroch fakulty v akad. roku 2016/2017 a k rekonštrukcii priestorov časti univerzitného vedec. parku TECHNICOM
 •                              prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. – dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ, informácie o rozvojových zámeroch fakulty v akad. roku 2016/2017 a k otvorení novozrekonštruovanej budovy bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej ul.

 Program otvorenia akademického roka 2016/2017:

 • 8:30 hod. – Slávnostné otvorenie priestorov časti univerzitného vedec. parku TECHNICOM na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, areál fakulty na Jesennej ul. 5
 • 11:00 hod. – Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 na UPJŠ, Aula Lekárskej fakulty UPJŠ, Trieda SNP 1
 • 14:00 hod. – Slávnostné otvorenie novozrekonštruovanej budovy bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej ul., ktorá bude slúžiť zamestnancom a študentom Filozofickej fakulty UPJŠ a ponesie meno po známom gréckom filozofovi PLATÓNOVI, Budova PLATÓN, areál UPJŠ, Moyzesov ul. 9

Záväzné potvrdenie účasti na adrese: maria.hrehova@upjs.sk

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK                      Košický samosprávny kraj

22. septembra             Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, KE

10:30                              Téma TB:

                                        Náboženský cestovný ruch (CR) – 9. ročník krajskej konferencie CR, ktorý patrí k najstarším druhom CR a zameriava sa na návštevu posvätných miest, kostolov, kláštorov, pútnických miest, cirkevných pamiatok a náboženských podujatí.

Hostia TB:

 •                              Adriana Šebešová – vedúca referátu cestovného ruchu KSK
 •                             Miroslav Boldiš – Gotická cesta, o.z.
 •                             Marian Cipár – Kanet, n.o.
 •                             Slavomír Engel, Eva Kocanová – Priatelia Svätojakubskej cesty Košice, o.z.

V programe konferencie bude prednáška aj o význame a podstate náboženského putovania, predstavíme Klokočov ako stredisko cestovného ruchu a náboženského turizmu, odprezentujeme skúsenosti z východnej Moravy – Poutní turismus jako významná součást nabídky kulturního turismu.

__________________________________________________________

INÉ

GRAND PRIX ŠTÓS

Sobota 17. septembra 2016 od 10:00 -18:00 hod., Kúpele Štós Ukončenie letnej kúpeľnej sezóny 2016 – IX. ročník Grand Prix – súťaž vo varení v kotlíkoch, tvorivé dielne, prehliadka historických vozidiel, bohatý kultúrny program). Varí aj družstvo RO SSN.

Viac na www.kupele-stos.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PROVINČÝ DOM

Streda 21. septembra 2016 o 15:00 hod., Múzeum Spiša, Letná 50, Spišská Nová VesSlávnostné otvorenie Provinčného domusídla múzea, po jeho komplexnej rekonštrukcii 2015 – 2016. Projekt bol realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Provinčný dom je jeden zo symbolov uplatňovania samosprávnych demokratických princípov pri riadení mestského zväzu, ktorý bol v rokoch 1774 – 1876 tvorený 16 spišskými mestami. Rovnaké princípy sú súčasťou tradície, ku ktorej sa hlási Európska únia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HISTORICKÁ HUDBA

V dňoch 22. – 26. septembra 2016 na Gemeri a Spiši Gemerské osvetové stredisko – Ars antiqua Europae in Via Gothica – XV. ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov na Gotickej ceste. Koncerty v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, Evanjelickom kostole a. v. v Brdárke, Reformovanom kostole v Čečejovciach, v zrekonštruovanom Letohrádku Dardanely v Markušovciach, Evanjelickom kostole a.v. v Štítniku a v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.

Viac informácií:

http://web.vucke.sk/sk/novinky/hudbou-oziju-chramy-historicke-pamiatky-gotickej-cesty.html

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

REGIONÁLNE  ZHROMAŽDENIE  RO SSN  Košice

Streda 21. septembra 2016 o 14:00 hod., Štátna vedecká knižnica – Kultúrno-vzdelávacie centrum (prízemie), Pribinova 1, Košice – Regionálne zhromaždenie RO SSN, na ktorom budeme voliť nový výbor a predsedu RO.

(Pozvánka s programom v prílohe)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ 2016

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2016. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, variabilný symbol 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske@ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore