Tlačové správy

TECHNICKÉ TALENTY 2020+ SPOLOČNOSŤ U. S. STEEL KOŠICE SA ZAVIAZALA DLHODOBO INVESTOVAŤ DO ROZVOJA TECHNICKÝCH TALENTOV V REGIÓNE

20. mája 2020 bol na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) predstavený inovatívny vzdelávací projekt Technické talenty 2020+, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, aktívne zapojiť študentov stredných a vysokých škôl do objavovania vzrušujúcej stránky technických predmetov a pomáhať im porozumieť, akú majú úlohu pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti. Program im zároveň poskytuje príležitosť vidieť nekonečné možnosti, ktoré dokáže škola a priemysel spoločne ponúknuť pri riešení drobných každodenných problémov, ako aj najväčších svetových výziev. Program vznikol v spolupráci Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a spoločnosti U. S. Steel Košice.

„Plánovanú podporu fakulty sme sa rozhodli navýšiť o 50 000 eur ročne. Na podporu hľadania, udržania a rozvoj technických talentov, vrátane poskytovania štipendií vybraným študentom, tak alokujeme v priebehu nasledujúcich piatich rokov 250 000 eur,“ povedal pri predstavení projektu prezident U. S. Steel Košice James Bruno.

„Vďaka našim spolupracovníkom z priemyselnej praxe budeme mať možnosť zapojiť do tvorivého technického myslenia a projektov súvisiacich s energiami, obehovou ekonomikou a životným prostredím aj stredoškolákov. Veríme, že toto je správna cesta, ako povzbudiť záujem mladých ľudí študovať techniku na vysokých školách. V tomto úsilí nás nezastavila ani pandémia COVID-19, počas ktorej sme prešli na online vzdelávanie s využitím moderných komunikačných technológií,“ uviedol rektor TUKE Stanislav Kmeť.

Prezident hutníckej firmy James Bruno k podpore vzdelávania dodal: „S Technickou univerzitou máme fungujúce partnerstvo už 20 rokov, teda rovnako dlho, ako v Košiciach podnikáme; tento projekt je však unikátny razantným osobným zapojením našich expertov. U. S. Steel Košice pokračuje v podpore mladých ľudí, aby si vybrali zameranie, ktoré im zabezpečí budúcnosť v akomkoľvek priemyselnom podniku. Od našich expertov dostanú množstvo relevantných informácií a spolu s výskumníkmi nájdu udržateľné riešenia pre budúcnosť.“

Doplňujúce informácie o inovatívnom projekte vzdelávania:

Projekt Technické talenty 2020+ je rozdelený na dve časti, a to pre študentov stredných škôl a študentov Technickej univerzity v Košiciach.

Obe skupiny študentov sa môžu zapojiť svojimi prácami do nasledovných tém:

 • Obehová ekonomika / Buď kreatívny v recyklácii
 • Materiály modernej doby /Steelový svet technológií
 • Energetika / Kde v pekle je energia?
 • Environmentálne inžinierstvo / Bráň zelenú hranicu
 • špeciálna kategória: Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím.

Projekt je určený pre všetkých študentov tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl, ako aj študentov FMMR a ostatných fakúlt TUKE. Študenti sa môžu do projektu prihlásiť formou on-line formulára https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/, kde vložia ako prílohu svoju prácu na jednu z vybraných tém v min. rozsahu 1 normostrany. Projekt trvá od 1. januára do 31. októbra 2020. Na konci každého mesiaca zasadá trojčlenná komisia tvorená z odborníkov pôsobiacich na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, ktorá vyberá vždy 3 – 6 najlepších prác, ktoré sú odmenené finančnou odmenou 200 eur. Doposiaľ bolo takto ocenených 37 prác (22 zo SŠ a 15 z VŠ)

Cieľom projektu zameraného na vzdelávanie na stredných školách, s dôrazom na štúdium na univerzite technického typu, je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí vo veku 15-22 rokov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na technické vedy, ako aj:

 • zvýšenie záujmu o štúdium technického zamerania,
 • podpora inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania,
 • podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód,
 • zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania.

Cieľom projektu zameraného na vzdelávanie na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, príp. ďalších fakultách TUKE, s dôrazom na potreby priemyslu budúcnosti, je vytvorenie modelu podpory vzdelávania a prípravy študentov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na technické vedy, ako aj:

 • podpora inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania,
 • podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód,
 • zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania,
 • rozvoj zručností a kompetencií v oblasti procesov, komunikácie a práce v tíme.

Doplňujúce informácie o partneroch projektu:

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (pôvodne Hutnícka fakulta) je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach už 67 rokov. Široké spektrum vedecko-výskumnej činnosti, ako aj ponuka študijných odborov a programov orientovaných na tri nosné oblasti: materiály, metalurgiu a recykláciu, boli v roku 2017 zakomponované aj do zmeny názvu fakulty. Tá si plne uvedomuje, že kvalita vzdelávania a príprava absolventov pre potreby praxe sa nezaobíde bez spolupráce priemyselnými partnermi. Preto víta podporu spoločnosti U. S. Steel Košice v podobe inovatívneho vzdelávacieho projektu a verí, že týmto partnerstvom otvára dvere študentom stredných škôl a Technickej univerzity v Košiciach a ponúka im možnosť overiť si teoretické vedomosti z technických predmetov, čo súbežne s dlhoročnými aktivitami a projektmi napomôže k zvýšeniu ich záujmu o štúdium na fakulte. Nielen tento projekt, ale aj perspektívna spolupráca so spoločnosťou U. S. Steel Košice bude veľkým a pozitívnym krokom k zviditeľneniu kvalitného štúdia na fakulte, keďže práve absolventi technických odborov sú kľúčoví pre udržanie konkurencieschopnosti nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu práce. Bližšie informácie o Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie sú dostupné na stránke http://fmmr.tuke.sk/wps/portal.

 1. S. Steel Košice je integrovaný hutnícky podnik, ktorý vyrába železo a oceľ na Slovensku už 20 rokov. Do portfólia výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle. Vysokú kvalitu produktov a procesov garantuje systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, systém environmentálneho a energetického manažérstva a ďalšie medzinárodné certifikáty.

USSK sa vo svojom podnikaní riadi princípmi S.T.E.E.L., ktoré vyjadrujú, že bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov i všetkých ostatných pracovníkov a návštevníkov je na prvom mieste, prioritou je aj dôvera a rešpekt k zamestnancom a všetkým partnerom, činnosti berúce do úvahy ochranu životného prostredia, etické správanie a podnikanie v súlade s právnymi predpismi.

USSK je zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho zamestnanci a partneri. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory vzdelávacích a environmentálnych programov, detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, ako aj  projektov zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity.

20 rokov USSK = investície za 2 miliardy USD, z toho 665 miliónov do enviro projektov

20 rokov USSK = cieľ nulovej úrazovosti (v roku 2019 dosiahnutý v oblasti registrovaných úrazov)

20 rokov USSK = 48 miliónov EUR na podporu komunity

Viac informácií na www.usske.sk.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore