Tlačové správy

Mesto Košice ďalej zlepšuje podmienky parkovania pre ľudí s ŤZP

Mesto Košice od začiatku implementovania parkovacieho systému vychádza v ústrety oprávneným požiadavkám obyvateľov rezidentských lokalít a postupne ich zapracováva do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Tak je tomu aj v prípade parkovania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Prvým výsledkom komunikácie mesta Košice so zástupcami organizácií a združení, zastupujúcich záujmy ľudí s ŤZP, ktorých koordinátorom a členom Komisie debarierizácie mesta Košice je Ján Bartko, presadzujúci záujmy handicapovaných ľudí pri odstraňovaní bariér v našom meste od roku 1965, bolo predloženie a následné schválenie pozmeňovacieho návrhu VZN č. 157 o dočasnom parkovaní na území mesta Košice na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach 12.12.2016.

 Poslanci mestského zastupiteľstva schválením pozmeňovacieho návrhu umožnili, aby si ľudia s ŤZP so zníženou pohybovou schopnosťou (z dôvodu telesného postihnutia dolných končatín, odkázaní na invalidný vozík, barly, ortézy alebo iné zdravotnícke pomôcky) mohli zakúpiť rezidentskú parkovaciu kartu v hodnote 5 eur na celý rok, platnú nielen v mieste ich bydliska, ale aj v mieste výkonu ich práce. Cieľom návrhu bolo, aby mohli tieto osoby komfortne a s istotou parkovať tam, kde potrebujú.

 Mesto Košice pokračuje v komunikácii so zástupcami ľudí s ŤZP o vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP, vrátane miest vyhradených pre vozidlá ľudí s ŤZP s konkrétnym evidenčným číslom. Záujmom mesta je, aby  jednotliví držitelia preukazov ŤZP mali podľa špecifikácie handicapu optimálne umiestnené vyhradené parkovacie miesto v mieste bydliska. V súlade s týmto cieľom pripravuje mesto Košice pozmeňujúci návrh VZN č. 157, ktorý bude obsahovať konkrétne riešenia parkovania ľudí s ŤZP.

Vo vyhradených parkovacích zónach má byť v súlade s platnou legislatívou 4% vyhradených parkovacích miest pre ľudí s ŤZP, čo odpovedá počtu 354 parkovacích miest. Mesto Košice tento počet navýšilo na 445 vyhradených parkovacích miest, pretože  v tejto časti mesta je viac ako 750 občanov s parkovacím preukazom vozičkára, ktorí sú odkázaní na individuálnu dopravu.

Mesto oslovilo občanov, ktorí užívali vyhradené parkovacie miesta na konkrétne EČV. Osoby s ŤZP, ktoré sú existenčne odkázané na vyhradené parkovacie miesto pre vozičkára, budú mať možnosť takéto parkovacie miesto používať aj v ďalšom období. Každému, kto sa prihlásil a požadoval vyhradené bezbariérové parkovacie miesto, bolo vyhovené. Buď bolo v mieste jeho bydliska pre neho zriadené verejné bezbariérové parkovacie miesto, alebo mu bolo bezbariérové parkovacie miesto ponechané v prípade existenčnej odkázanosti, či výchovy dieťaťa na invalidnom vozíku.  

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore