Tlačové správy

Stovky piatakov spoznajú „botaniku na tanieri“

Už po deviatykrát organizuje Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach projekt pod názvom Botanikiáda. Vďaka nemu majú aj tento raz žiaci možnosť oboznámiť sa so známymi, ale i menej známymi rastlinami, ktoré môžeme využiť aj ako potraviny.

 „Botanikiáda 2018 dostala podtitul „Botanika na tanieri“. Aj tento rok projekt prebieha v dvoch kolách, to prvé, školské, prebehlo v apríli na všetkých zaregistrovaných školách. Po jeho vyhodnotení pokračujeme v botanickej záhrade regionálnym kolom, ktoré musí byť z kapacitných dôvodov rozdelené na tri turnusy,“ informuje odborná pracovníčka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a koordinátorka projektu RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

V termínoch 16., 23. a 30. mája 2018 sa na regionálnom kole v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach postupne vystrieda 220 žiakov a 111 učiteľov. Žiaci budú plniť problémové úlohy na šiestich stanoviskách, ktoré budú rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný  skleník, okolie bazénov či parenísk, takže sa žiaci môžu zoznámiť aj so širšími priestormi botanickej záhrady a jej pestovateľským zázemím. Okrem teoretických vedomostí si overia aj svoje praktické zručnosti. Pre pedagógov bude pripravený program vo forme prezentácií.

Každý pedagóg získa ako dar pre školu skupinu rastlín pre ďalšie pestovanie. „V tomto roku to budú exotické rastliny s chutnými plodmi. Pôjde o drevinu pochádzajúcu z Ázie, mišpuľník japonský a dve odrody rastliny, ktorú poznáme pod názvom pepino,“ hovorí RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Rovnako ako v ostatných rokoch, je aj tentokrát projekt Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizuje sa aj vďaka podpore partnerov. „Naša veľká vďaka pri realizácii deviateho ročníka Botanikiády patrí spoločnosti Zeocem Bystré, Slovenskej botanickej spoločnosti SAV a spoločnosti Labaš, s.r.o.“, dodáva prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. poverený výkonom funkcie riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Botanikiáda je aj tento rok pripravená pre žiakov základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógov a jej hlavným cieľom je vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom hravej formy súťaže a nenútenou formou.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore