Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 27. mája 2020 rozhodol:

  1. 1. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 14/2020:

O návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) a čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky a § 74 a nasl. zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov o súlade § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto rozhodol:

  1. Návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu.
  2. Návrhu na pozastavenie účinnosti § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevyhovuje.

 

  1. 2. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 15/2020:

O návrhu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 74 a nasl. zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov o súlade § 13c ods. 4 písm. d),
§ 19a ods. 9 a § 20 ods. 3 v časti: „… a nie sú dôvody na jej poskytnutie podľa § 13c ods. 2 až 4“ zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1, ods. 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1, ods. 2, čl. 47 ods. 3 a s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 47 Charty základných práv Európskej únie takto rozhodol:  

Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu.

 

  1. 3. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 13/2020:

O návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade
§ 4b ods. 2 v časti „dňom nasledujúcim po dni doručenia“ a ods. 3 písm. a) v časti „jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva“, § 26 ods. 2 v časti „dňom nasledujúcim po dni doručenia“, § 33 ods. 1 a 2 zákona č. 185/2002 Z. z.
o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 43 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky
a o súlade § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení účinnom do 17. mája 2020 s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3
a čl. 22 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 7 ods. 1 a čl. 10 ods. 2 a 3 Listiny základných práv a slobôd, s čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 7,
čl. 8 a čl. 52 Charty základných práv Európskej únie takto rozhodol:

Konanie o návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, v časti týkajúcej sa súladu § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení účinnom do 17. mája 2020 s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3
a čl. 22 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 7 ods. 1 a čl. 10 ods. 2 a 3 Listiny základných práv a slobôd, s čl. 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a s čl. 7,
čl. 8 a čl. 52 Charty základných práv Európskej únie,  zastavuje.

 

Ústavný súd Slovenskej republiky

stručne informuje o dôvodoch rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 13/2020

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dnes na neverejnom zasadnutí pléna uznesením rozhodol o zastavení konania vedeného na ústavnom súde
pod sp. zn. PL. ÚS 13/2020 v časti týkajúcej sa súladu § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení účinnom do 17. mája 2020.

Po prijatí uznesenia ústavného súdu č. k. PL. ÚS 13/2020-103 z 13. mája 2020, ktorým ústavný súd prijal návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na ďalšie konanie a zároveň pozastavil účinnosť dotknutých ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 119/2020 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 119/2020 Z. z.“).

Zákon č. 119/2020 Z. z. nadobudol platnosť a účinnosť 18. mája 2020 a okrem iného novelizoval napadnuté ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách.

Podľa ustanovenia § 87 prvej vety zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. platí,
že ústavný súd konanie o súlade právnych predpisov zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí platnosť pred vyhlásením nálezu vo veci.

Ústavný súd, rešpektujúc svoju doterajšiu judikatúru, dospel k záveru, že v dôsledku prijatých zmien bola pôvodne napadnutá právna úprava nahradená novou úpravou, vzhľadom na čo pôvodne napadnutá právna úprava materiálne stratila platnosť (a tým aj účinnosť). Zároveň, vychádzajúc z princípu viazanosti návrhom na začatie konania, ústavný súd konštatuje, že nová právna úprava nemôže byť v tomto konaní predmetom jeho meritórneho prieskumu. Na základe uvedeného preto ústavný súd predmetné konanie v dotknutej časti zastavil.

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore