Tlačové správy

Začali sa „Košické dni trestného práva“

Ôsmy ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Košické dni trestného práva 2024“ začal včera (v stredu 19. júna 2024) spoločenským programom a dnes (20. júna 2024) pokračuje odborným programom v priestoroch hotela GOLDEN ROYAL v Košiciach.

Interdisciplinárna vedecká konferencia organizovaná Katedrou trestného práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) si plynutím času našla svoje stále miesto v kalendári vedeckých podujatí. Jej aktuálnou témou je rekodifikácia trestných kódexov s majoritnou obsahovou časťou venovanou problematike restoratívnej justície v legislatívnej a aplikačnej praxi.

Odborným garantom je prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. a na odbornom podujatí participujú poprední predstavitelia akademickej obce z právnických fakúlt v Prahe, Brne, Miškovci, Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach, zástupcovia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a tiež súdnictva, prokuratúry a advokátskeho stavu.

Konferencia vytvorí vhodný priestor pre výmenu skúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblasti viažucej sa tematické zameranie jednotlivých sekcii.

Prvá sekcia bude tematicky orientovaná na rekodifikáciu trestných kódexov, aktuálne výzvy a perspektívy v tejto oblasti. Druhá sekcia bude zameraná na tému eliminácie rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie prostriedkami trestného práva a organizovaná je ako súčasť riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0333/23.

Odborný program konferencie „Košické dni trestného práva 2024“, štvrtok 20.6.2024:

  •   09,00 – 09,15 hod. – príhovor dekana Práv. fakulty UPJŠ (prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.)

príhovor odborného garanta podujatia (prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.)

  •   09,15 – 10,45 hod. – 1. blok rokovania (Sekcia 1)
  •   10,45 – 11,00 hod. – coffee break
  •   11,00 – 12,00 hod. – 2. blok rokovania (Sekcia 1)
  •   12,30 – 13,30 hod. – spoločný obed
  •   13,30 – 15,30 hod. – 3. blok rokovania (Sekcia 2)

RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD., manažérka marketingu a komunikácie UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.

 

E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Tel.:    +421 55 234 1119

Mob.: +421 905 344 299

Web: https://www.upjs.sk/

https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore