Tlačové správy

Prázdniny sa začínajú pre vyše 27 tisíc stredoškolákov zo škôl v pôsobnosti KSK

Školský rok sa v posledný júnový deň končí pre 27 250 žiakov na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Letné prázdniny potrvajú do 2. septembra, vyučovanie v novom školskom roku sa začne v pondelok 5. septembra 2016.

So strednou školou sa definitívne rozlúčilo 4686 maturantov (z toho 1693 na gymnáziách) a ďalších 1470 žiakov končiacich v učebných odboroch. Z nich je 733 v dvojročných učebných odboroch určených žiakom, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neskončili úspešne. V nadstavbovej forme štúdia končí v dennej forme 185 žiakov. Ďalšou skupinou sú žiaci v odboroch pomaturitného štúdia a vyššieho odborného štúdia, kde v dennej forme končí vzdelávanie 170 žiakov. V externej forme štúdia (večerná, diaľková, dištančná) ukončilo štúdium 562 žiakov.

Na základe údajov stredných škôl by v novom školskom roku malo nastúpiť do prvých ročníkov dennej formy štúdia 5 858 žiakov v odboroch vzdelávania okrem nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia (na stredných odborných školách 4198, na štvorročných gymnáziách 1062, na päťročných bilingválnych gymnáziách 128 a na 8-ročných gymnáziách 353 žiakov, na konzervatóriách 117 žiakov). Presné údaje o počte žiakov prvých ročníkov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2016.

V budúcom školskom roku očakávame pokles počtu žiakov gymnázií (asi o 150 žiakov menej) aj stredných odborných škôl (asi o 300 žiakov menej, z toho v študijných odboroch pokles o 240 žiakov, v trojročných učebných odboroch pokles o 85 žiakov). Nárast o 24 žiakov očakávame len v prípade dvojročných učebných odboroch určených pre žiakov, ktorí neukončili úspešne základnú školu a ich vzdelávanie prebieha predovšetkým v elokovaných pracoviskách stredných škôl). Mierny nárast počtu žiakov je avizovaný v konzervatóriách.

„Za hlavnú tému skončeného školského roka považujeme nábeh systému duálneho vzdelávania a rozvíjajúcu sa spoluprácu stredných škôl so zamestnávateľmi a univerzitami. To všetko v záujme uspokojenia potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov v praxi a v živote,“ uviedol vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Zo  63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 1 SOŠ ekonomická, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 22 stredných odborných škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti sú aj 2 jazykové školy a 5 školských zariadení s právnou subjektivitou (3 školské internáty, 1 centrum voľného času – regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Tel.:       055 72 68 128       Mobil:     0918 766 001   E-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore