Zásady na vykonanie referenda

Novelizované znenie prijaté na 13. riadnom sneme Slovenského syndikátu novinárov dňa 24. novembra 2018.

(Forma priameho hlasovania členov SSN)

Úvodné ustanovenie
Referendum alebo priama voľba (na účely týchto zásad ďalej len „referendum“)  je priamym hlasovaním členov SSN, ako mimoriadna forma rozhodovania v SSN,  vykonáva sa podľa týchto zásad, ktoré vypracovalo Predstavenstvo SSN a schválil ich snem SSN dňa 21. novembra 2015 v zmysle čl. VIII. Stanov SSN.

Článok I
Vyhlásenie referenda alebo priamej voľby 

 1. Referendum sa vyhlasuje na základe písomného návrhu na vyhlásenie referenda spolu s otázkou pre priame hlasovanie alebo na základe písomného návrhu na vykonanie volieb pre priamu voľbu volených funkcionárov SSN písomne doručeného kancelárii SSN. V prípade predloženia návrhu na odvolanie voleného funkcionára SSN sa primerane použijú ustanovenia týchto zásad. Návrh môže predložiť predseda SSN, Predstavenstvo SSN, Kontrolná rada SSN, najmenej tri RO SSN petíciou, najmenej tri kluby SSN petíciou alebo najmenej 30 členov SSN petíciou. Petícia musí obsahovať: identifikáciu predkladateľa s podpismi osôb oprávnených konať za predkladateľa, u členov SSN krstné meno, priezvisko, dátum narodenia a podpisy  členov SSN uvedených v petícii. Súčasťou petície je referendová otázka a zdôvodnenie návrhu na vyhlásenie referenda. Najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie referenda oboznámi predseda SSN písomne všetky RO SSN, všetky kluby a predstavenstvo s návrhom na vyhlásenie referenda a vyzve ich, aby delegovali do referendovej komisie jedného zástupcu a dvoch náhradníkov. Referendum vyhlasuje v súlade s týmito zásadami  Predstavenstvo SSN najneskôr do 15 dní od    dňa doručenia rozhodnutia referendovej komisie, že návrh na vyhlásenie referenda  spĺňa podmienky na jeho vyhlásenie.  Predseda SSN zabezpečí vyhlásenie referenda, keď ho zverejní obvyklou formou a to najmä e-mailovou komunikáciou s členmi SSN, ktorí písomne oznámili kancelárii SSN svoju e-mailovú adresu – za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj elektronicky doručené oznámenie na e-mailovú adresu SSN a zároveň uverejnením v časopise Fórum a zároveň zverejnením na internetovej stránke SSN. Členom SSN, ktorí nemajú prístup k elektronickej komunikácii a túto skutočnosť písomne oznámili kancelárii SSN, táto im oznámenie o vyhlásení referenda doručí písomne na  adresu trvalého bydliska evidovaného SSN. Spôsobom uvedeným v tomto bode sa zverejňujú všetky oznamy a rozhodnutia týkajúce sa referenda, ktoré sú určené pre všetkých členov SSN. V ostatných prípadoch referendová komisia prostredníctvom kancelárie SSN komunikuje s dotknutými subjektami operatívne obvyklým spôsobom.
 2. Návrh referendovej otázky musí byť formulovaný tak, aby sa k nemu hlasujúci mohli vyjadriť “áno” alebo “nie” a musí spĺňať podmienky jednoznačnosti formy a jednoty obsahu (t. j. nie je prípustné spájať do jedného návrhu veci, ktoré spolu obsahovo nesúvisia).
 3. Splnenie formálnych podmienok návrhu na vyhlásenie referenda posudzuje bez zbytočného odkladu referendová komisia, ktorá do 30 dní od jej prvého zasadania rozhodne, či návrh spĺňa podmienky pre vyhlásenie referenda. K návrhu buď vydá stanovisko o ich splnení alebo v prípade nesplnenia podmienok vydá stanovisko o ich nesplnení a zároveň odporučí predkladateľovi návrh na prepracovanie.
 4. Kancelária SSN zabezpečí hlasovanie v termíne, ktorý sa začína nie skôr, ako o 60 dní po doručení návrhu na vyhlásenie referenda a termín ukončenia hlasovania nie je kratší ako 15 dní od začiatku hlasovania. Uvedené skutočnosti  kancelária SSN oznámi  členom SSN najneskôr do 15 dní od rozhodnutia Predstavenstva SSN o vyhlásení referenda, pričom oznámenie musí obsahovať termín začiatku a termín ukončenia hlasovania, text referendovej otázky a poučenie o spôsobe hlasovania.
 5. Predkladateľ alebo predkladatelia návrhu na vyhlásenie referenda po doručení návrhu v zmysle týchto zásad kancelárii SSN je/sú návrhom viazaný/í a nemôže/u meniť jeho obsah. Návrh je možné písomnou žiadosťou doručenou kancelárii SSN formou doporučenej zásielky alebo osobne v kancelárii SSN vziať späť čiastočne alebo v celom rozsahu najneskôr 5 dní pred vyhlásením referenda.
 6. Návrh na vykonanie referenda v rovnakej veci možno podať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podania predchádzajúceho návrhu bez ohľadu kto predchádzajúci návrh podal.

Článok II
Forma hlasovania v referende

 1. Hlasovanie v referende je tajné. Hlasujúci svoj hlas/výsledok svojho hlasovania v referende môže doručiť kancelárii SSN poštou, kuriérom alebo osobne. Všetkých hlasujúcich zaregistruje kancelária SSN s uvedením ich krstného mena, priezviska, dátumom narodenia a adresou trvalého bydliska, ak sú splnené podmienky podľa týchto zásad. Výsledok hlasovania doručený kancelárii SSN osobne musí byť v zalepenej neoznačenej obálke a totožnosť hlasujúceho overí pracovník kancelárie SSN. V prípade doručenia výsledku hlasovania poštou alebo kuriérom sa použijú dve obálky. Do väčšej obálky adresovanú SSN a označenú vo vnútri krstným menom, priezviskom, dátumom narodenia a adresou trvalého bydliska  vloží hlasujúci aj neoznačenú zalepenú obálku s výsledkom svojho hlasovania/vyjadrením k referendovej otázke alebo s poradovým číslom a menom kandidáta v prípade priamych volieb do orgánov SSN.  Sekretariát referenda overí krstné meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska  hlasujúceho. Ak tieto údaje nebudú priložené k obálke referendová komisia takúto obálku vyradí z hlasovania.
 2. Termín určený v referende na hlasovanie je dodržaný, ak hlasujúci osobne doručí výsledok svojho hlasovania kancelárii SSN v stanovenom pracovnom čase najskôr v prvý deň a najneskôr v posledný deň určený  na hlasovanie alebo ak najskôr v prvý deň a najneskôr v posledný  deň určený na hlasovanie podá na pošte alebo kuriérnej službe obálky so svojím hlasom adresované SSN; v takomto prípade rozhodujúcim dňom je poštová pečiatka na obálke alebo doklad o prijatí zásielky na prepravu kuriérom.

Článok III
Sekretariát referenda

 1. Úlohu sekretariátu referenda plní kancelária SSN.

Článok IV
Referendová komisia

 1. Na dohľad nad hlasovaním sa ustanovuje referendová komisia, ktorá usmerňuje priebeh referenda, rozhoduje o sťažnostiach, zisťuje a uverejňuje výsledky a vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisujú všetci jej členovia. Referendová komisia je zriadená ak sú do nej delegovaní aspoň traja zástupcovia, vrátane náhradníkov, z RO SSN, klubov SSN alebo z predstavenstva. Pri rozhodovaní je referendová komisia uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje tajným hlasovaním jednoduchou väčšinou prítomných svojich členov. V prípade rovnosti hlasov, má predseda referendovej komisie dva hlasy. Proti rozhodnutiu referendovej komisie môže každý člen SSN podať odvolanie v lehote do 10 dní od doručenia jej rozhodnutia, pričom táto lehota je zachovaná, ak v posledný  deň tejto lehoty je odvolanie podané osobne v kancelárii SSN alebo podané na pošte alebo kuriérnej službe a adresované SSN; v takomto prípade rozhodujúcim dňom je poštová pečiatka na obálke alebo doklad o prijatí zásielky na prepravu kuriérom. O odvolaní rozhoduje Kontrolná rada SSN do 10 dní od doručenia odvolania tak, že odvolanie zamietne, ak nie je dôvodné alebo rozhodnutie referendovej komisie zmení alebo rozhodnutie referendovej komisie potvrdí, ak je vecne správne. Dotknuté lehoty uvedené v týchto zásadách sa tak predlžujú o dĺžku trvania odvolacieho konania.
 2. Do referendovej komisie má každá RO SSN, každý klub, ako aj predstavenstvo právo delegovať najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy predsedu SSN jedného zástupcu a dvoch náhradníkov, a to formou písomného oznámenia delegátov kancelárii SSN. Referendová komisia musí mať najmenej troch členov. Ak referendová komisia nie je v predpísanom počte utvorená uvedeným spôsobom, predseda SSN opakovane písomne vyzve uvedené subjekty na delegovanie potrebného počtu zástupcov za účelom utvorenia referendovej komisie. Podobne postupuje predseda SSN, ak počet členov referendovej komisie klesne pod predpísaný počet a nie je  náhradník. Ak referendová komisia nie je vytvorená alebo doplnená ani po tejto výzve, referendum nie je možné uskutočniť. Uvedenú informáciu predseda SSN bez zbytočného odkladu zverejní rovnakým spôsobom ako vyhlásenie referenda podľa čl. I. bod 1. Kandidát na volenú funkciu SSN, člen orgánu, o odvolaní ktorého  z funkcie sa má rozhodnúť v referende a člen kontrolnej rady nemôže byť členom referendovej komisie.
 3. Prvé zasadnutie referendovej komisie sa uskutoční do 30 dní po jej zriadení a zvoláva ho predseda SSN. Na prvom zasadnutí referendovej komisie sa určia termíny ďalších zasadnutí a žrebom sa určí predseda komisie.

Článok V
Platnosť  referenda

 1. Každé referendum vyhlásené podľa Zásad na vykonanie referenda je platné. Za účasť na referende sa považuje osobné odovzdanie alebo doručenie hlasovacieho lístka člena SSN  v zmysle týchto zásad a zaregistrovanie hlasujúceho kanceláriou SSN. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala aspoň nadpolovičná väčšina členov SSN, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní v referende o predmetnom návrhu.
 2. Predstavenstvo SSN zabezpečí realizáciu prijatých referendových rozhodnutí bez zbytočného odkladu po zverejnení zápisnice referendovej komisie, ktorá o. i. obsahuje výsledok hlasovania v referende. Zverejnenie zápisnice referendovej komisie sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie referenda podľa čl. I. bod 1.

Článok VI
Priama voľba funkcionárov SSN

 1. Ustanovenia na vykonanie referenda sa primerane použijú aj pre priamu voľbu volených funkcionárov SSN.
 2. V lehote od 45 do 30 dní pred prvým dňom hlasovania sa uskutočňuje registrácia kandidátov na volenú funkciu. Lehota je zachovaná, ak je najneskôr v posledný deň tejto lehoty kandidátna listina podaná osobne v kancelárii SSN, podaná na pošte alebo kuriérnej službe a je adresovaná SSN; v takomto prípade rozhodujúcim dňom je poštová pečiatka na obálke alebo doklad o prijatí zásielky na prepravu kuriérom.
 3. Návrh na kandidátov na priamu voľbu volených funkcionárov SSN môže predložiť kancelárii SSN predseda SSN, Predstavenstvo SSN, Kontrolná rada SSN, najmenej tri RO SSN petíciou, najmenej tri kluby SSN petíciou, najmenej 20 členov SSN petíciou. V tomto prípade je nutné k návrhu priložiť aj písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou.
 4. Kancelária SSN utvorí z prihlásených kandidátov zoznam,, do ktorého zapíše kandidátov podľa abecedného poradia a priradí každému kandidátovi číslo podľa tohto poradia a zverejní zoznam kandidátov. V zozname musí byť uvedená funkcia, pre ktorú sa volí alebo volia kandidáti, počet miest, ktoré sa majú obsadiť priamou voľbou.
 5. Za členov voleného orgánu sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov a v počte miest, ktoré sa mali obsadiť priamou voľbou. Ostatní podľa poradia určeného počtom hlasov sú náhradníci. Toto ustanovenie sa netýka voľby predsedu SSN, ktorý môže byť volený výlučne na sneme.
 6. Ak viacerí kandidáti získali rovnaký počet hlasov, rozhoduje žreb v rámci žrebovania realizovaného referendovou komisiou.
Hore