Členstvo

Zásady členstva v SSN

Členstvo v SSN je dobrovoľné. Členom SSN sa stáva ten, kto sa písomne prihlásil v príslušnej regionálnej organizácii alebo v Kancelárii SSN v Bratislave, jeho prihlášku prerokovala príslušná členská komisia, schválilo Kolégium predsedu SSN a zaplatil zápisné a členský príspevok na bežný rok.

Za riadneho člena SSN môže byť prijatý ten, kto sa hlási k zásadám slobody a demokracie, tvorivo sa podieľa na tvorbe žurnalistických prejavov a celkov vo všetkých druhoch masmédií a väčšia časť jeho príjmov pochádza z tejto činnosti. Patria sem:

  • v printových médiách a agentúrach: redaktori, jazykoví redaktori, grafickí redaktori, fotoreportéri, vedúci vydania, výrobní sekretári, zástupcovia šéfredaktorov a šéfredaktori;
  • v elektronických a internetových médiách: redaktori, režiséri, dramaturgovia, kameramani a strihači spravodajských a publicistických relácií, vedúci vydania, výrobní sekretári, zástupcovia šéfredaktorov a šéfredaktori;
  • voľní novinári vykonávajúci tieto činnosti pre všetky typy médií;
  • pedagógovia žurnalistiky a vedeckovýskumní pracovníci v tomto odbore;
  • študenti žurnalistiky, ktorí predložia spolu s prihláškou publikované práce za predchádzajúcich 12 mesiacov, v prípade elektronických médií bibliografiu odvysielaných príspevkov potvrdenú šéfredaktorom príslušného média.

Okrem riadneho členstva pozná SSN aj členstvo mimoriadne. Mimoriadny člen má rovnaké povinnosti ako riadny člen. Má právo na podporu, pomoc a ochranu v uplatňovaní profesijných, etických a materiálnych práv súvisiacich s novinárskou činnosťou. Nemôže však voliť ani byť volený do orgánov SSN a nemôže požiadať o sociálnu výpomoc podľa Štatútu Sociálneho fondu SSN.

Za mimoriadnych členov sa prijímajú zamestnávatelia novinárov, majitelia a spolumajitelia médií s rozhodujúcim podielom, ktorí spĺňajú podmienku v bode 3 článku III. Stanov SSN ( tvorivý podiel na tvorbe žurnalistických prejavov a celkov ), ako aj publicisti. Pod pojmom publicisti rozumieme pracovníkov nenovinárskych profesií, ktorí pravidelne publikujú v médiách, spravidla príspevky súvisiace s ich odbornosťou. Publicisti predkladajú s prihláškou publikované práce za predchádzajúcich 12 mesiacov, v prípade elektronických médií bibliografiu odvysielaných príspevkov. Príslušná členská komisia resp. pracovník zodpovedný za výmenu alebo prolongáciu členských preukazov a vyberanie členského má právo požadovať, aby člen raz za 12 mesiacov preukázal, že je stále publicisticky činný.

Ak sa riadny člen SSN zamestná ako hovorca alebo tlačový tajomník, príslušná členská komisia navrhne prerušenie jeho členstva. Ak počas výkonu zamestnania hovorcu alebo tlačového tajomníka publikuje a novinársku tvorbu doloží, ostáva naďalej riadnym členom.

Novinári-dôchodcovia zostávajú členmi SSN v kategórii seniorov. Seniorom sa stáva novinár-dôchodca, ktorý bol riadnym alebo mimoriadnym členom SSN aspoň 2 roky pred odchodom do starobného dôchodku.

Seniori, ženy na MD nemusia preukazovať novinársku tvorivú činnosť.

Pre členstvo v SSN nie je rozhodujúce, či je novinár štátnym občanom SR alebo inej krajiny. Cudzích štátnych príslušníkov prijíma SSN v prípade, ako pôsobia na území SR. Ak pracujú pre zahraničné médiá, je potrebná akreditácia z Ministerstva zahraničných vecí SR. Novinári pôsobiaci v zahraničných médiách vydávaných v slovenskom jazyku sa môžu stať členmi SSN aj ak sú štátnymi príslušníkmi inej krajiny ako SR.

Zmenu kategórie, ako aj formy členstva z riadneho na mimoriadne a naopak, ktorá vyplýva zo zmeny postavenia novinára, navrhujú Kolégiu predsedu SSN regionálne členské komisie a Členská komisia P SSN.

Týmito zásadami sa riadia členské komisie v regiónoch a Členská komisia Predstavenstva SSN.

V prípade akýchkoľvek rozporov rozhoduje Kolégium predsedu SSN.

Zásady členstva v SSN schválilo Predstavenstvo SSN dňa 13. januára 2005.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Hore