Tlačové správy

UVLF otvára laboratórium hygieny a technológie mlieka

Nové laboratórium hygieny a technológie mlieka otvoria v pondelok 9. decembra 2019 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Bude súčasťou ústavu hygieny a technológie mlieka, ktorý pôsobí na katedre hygieny a technológie potravín. Prostriedky na modernizáciu laboratória získala univerzita z účelových finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojových projektov na podporu vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov. Celkové náklady na modernizáciu boli 67 791 eur. Ministerstvo školstva poskytlo sumu 64 883 eur, rozdiel dofinancovala univerzita z vlastných zdrojov.

Projekt nazvaný Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach, s ktorým sa škola uchádzala o finančné prostriedky, vychádzal z aktuálnych potrieb, ktoré sú definované v dlhodobom zámere rozvoja univerzity na roky 2018 – 2023. Projekt zahŕňa dve aktivity: nadstavbu centra klinických zručností a modernizáciu laboratória hygieny a technológie mlieka.

„Uvedomujeme si, že musíme zvyšovať našu konkurencieschopnosť. Dokážeme to len systémovými zmenami vo vzdelávaní a tým, že zachytíme súčasné trendy. Bez investícií sa nám to nepodarí. Preto sme veľmi radi, že náš projekt bol úspešný a získal podporu ministerstva školstva,“ konštatuje rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. „Modernizácia laboratória hygieny a technológie mlieka napĺňa náš strategický cieľ – rozvíjať činnosti v oblasti bezpečnosti a kvality potravín. Umožní našim študentom ale aj vedeckým pracovníkom reagovať na aktuálne trendy, poznať súčasné technológie, ovládať terénnu prácu. Bez toho by sme len ťažko mohli pripravovať absolventov pre reálnu prax. Do oblasti hygieny a technológie spracovania mlieka sme v ostatných rokoch investovali menej, preto nás teší, že sme tento deficit teraz dokázali vyrovnať.“

Do zmodernizovaných priestorov laboratória pribudlo vďaka projektu kompletné technologické zariadenie na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych produktov: nádrže na chladenie i uskladnenie mlieka, pastéry, odstredivka, maselnica, lis na syry, fermentačné boxy, klimatizačná jednotka, ktorá celoročne zabezpečí stále podmienky pri zrení syrov v zrecej miestnosti (teplota, relatívna vlhkosť, prúdenie vzduchu), zariadenie na termizáciu a homogenizáciu hrudkových syrov a ďalšie pomôcky na výrobu syra, elektrická udiareň syrov, vákuová balička, vodný kúpeľ na výrobu parených syrov, syrárske stoly, drezy, regály na zrenie syrov, nádrž na solenie syrov, ale aj inokulačný stôl na mikrobiologickú diagnostiku mlieka a mliečnych výrobkov, autokláv a váhy. Vyučovací proces doplnia aj laboratórne stoly a stoličky, linky na uskladnenie potravín a manipuláciu, chladiace zariadenie a ďalší laboratórny nábytok.

„Zmodernizované laboratórne priestory s novými technologickými prvkami a prístrojovou technikou budú súčasťou pedagogického procesu vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania aj pri výskumných prácach študentov súvisiacich s bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami. V modernizovaných priestoroch získa študent návyky, ktoré sú nevyhnutné pre terénnu prax, pretože si bude vedieť dopredu overiť jednotlivé technologické kroky, aby eliminoval nežiaduce vonkajšie vplyvy, ktoré môžu ohroziť zdravotnú bezpečnosť a kvalitu mlieka a mliečnych výrobkov,“ hovorí vedúca ústavu hygieny a technológie mlieka doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD. Študent sa tak môže podrobne zoznámiť s celým procesom od starostlivosti o dojnice a získavanie mlieka v školskom poľnohospodárskom podniku v Zemplínskej Teplici, cez celý technologický proces spracovania mlieka v laboratóriu, až po finálny produkt. Vyrobené finálne mliečne produkty budú študenti ďalej využívať pri posudzovaní ich hygienickej kvality a bezpečnosti. „Veríme, že takouto aplikáciou vývojových procesov sa nám podarí zvýšiť záujem študentov a nastupujúcich vedeckých pracovníkov o nové poznatky týkajúce sa hygieny a technológie mlieka a mliečnych výrobkov.“

Poznať proces výroby a spracovania mlieka z učebných textov je celkom iné, ako si ho vyskúšať v praxi za pomoci technológií, ktoré sa dnes v moderných spracovateľských podnikoch i na farmách bežne používajú. „Očakávame, že vďaka projektu sa nám podarí rozšíriť spoluprácu výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou. Ak dokážeme prenášať nové poznatky a technológie, môže to pomôcť hospodárskemu rastu regiónov. Získali sme zázemie na to, aby sme na vedeckej báze pripravili technologické postupy a systém bezpečnosti tradičných mliečnych výrobkov nielen na účely ďalšej vedecko-výskumnej činnosti a pedagogického procesu, ale predovšetkým na rozvoj a oživenie malých výrobcov mliečnych výrobkov, ktorých produkcia je založená na tradičných technologických postupoch,“ vysvetľuje prínos projektu pre prax prorektor UVLF pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., ktorý bol aj garantom projektu.

Priestory modernizovaných cvičební budú využívať študenti v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Bezpečnosť krmív a potravín a Trh a kvalita potravín. V jednotlivých predmetoch sa počas štúdia venujú hygiene a technológii potravín, mlieka, mliečnych výrobkov, ich chemickej analýze a potravinárskej technike. Vyučovanými predmetmi sú napr. aj salašníctvo, technológia a bezpečnostné systémy spracovania živočíšnych komodít, či technológia výroby a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov a senzorická analýza potravín.

Katedra hygieny a technológie potravín zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti bezpečnosti a kvality potravín. Jej súčasťou sú dva ústavy –  ústav hygieny a technológie mäsa a útav hygieny a technológie mlieka. Ústav hygieny a technológie mlieka je zameraný na štúdium kravského, ovčieho a kozieho mlieka z hľadiska hygienického
a z hľadiska základných spôsobov jeho technologického spracovania. Venuje sa minimalizácii zdravotného rizika z komodít mlieka a mliečnych výrobkov. Okrem toho je zameraný na oblasť správnej výživy ľudí, oblasť hygieny a technológie rastlinných komodít, oblasť potravinárskej techniky a technológií, ale aj na oblasť senzorických analýz potravín. Vďaka modernému laboratóriu  bude výučbový proces atraktívnejší, študenti i vedeckí pracovníci budú môcť nadviazať na ciele vedeckého výskumu inovácie technologických postupov výroby tradičných mliečnych výrobkov. Modernizácia technologickej a laboratórnej infraštruktúry priamo ovplyvní kvalitu vzdelávacieho procesu a aplikáciu nových poznatkov do hospodárskej praxe.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore