Tlačové správy

UVLF odmieta návrh novely zákona aj identický plán obnovy, žiada dialóg

Akademický senát (AS) a vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zásadne odmietajú zverejnený návrh novely zákona o vysokých školách a ohradzujú sa voči politizácii vysokého školstva, obmedzovaniu jeho autonómie, ako aj proti okliešťovaniu akademickej samosprávy. Stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých školách a k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR prijali na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu UVLF v pondelok 15. marca 2021. Implementácia novely v predloženej podobe predstavuje ohrozenie demokratických princípov riadenia vysokých škôl, ktoré sú predpokladom slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti s prínosom pre celú spoločnosť. „Nespochybňujeme potrebu reformy vysokých škôl, ale bez zásadnej revízie navrhovanej novely vysokoškolského zákona sme len pasívnymi prijímateľmi zmien bez akejkoľvek diskusie,“ zdôraznili členovia AS UVLF a vedenia univerzity.

Volení predstavitelia najvyššieho samosprávneho zastupiteľského orgánu univerzity vyjadrili aj hlboké znepokojenie z materiálu „Plán obnovy a odolnosti SR“, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií SR. Tento dokument totiž v žiadnom prípade nereflektuje oficiálne vyhlásenie ministra školstva o garantovaní zachovania akademických slobôd, autonómie a samosprávy vysokých škôl.  Je postavený na identických návrhoch, ako návrh novely zákona o VŠ.

Akademický senát a vedenie UVLF dôrazne žiadajú, aby sa začal doteraz stále absentujúci konštruktívny dialóg medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a reprezentáciami vysokých škôl (Radou vysokých škôl, Slovenskou rektorskou konferenciou a Študentskou radou vysokých škôl), ktorý povedie k efektívnym krokom ku skvalitneniu úrovne vzdelávania. Zároveň žiada o rešpektovanie vecných návrhov a pripomienok k reforme riadenia a financovania vysokých škôl, ktoré predkladajú legitímne reprezentácie vysokých škôl, aby nedošlo k ekonomickému a politickému ovládnutiu verejných vysokých škôl.

„Návrh novely zákona síce prináša aj pozitíva , napríklad  skrátenie externej formy štúdia, zmeny v obsadzovaní miest profesorov, oddelenie habilitačného a inauguračného konania, posilnenie právomoci rektora na univerzitách s fakultami. Tie však absolútne nevyvažujú hlavné negatívum – zámer ministra ovládnuť a kontrolovať vysoké školy prostredníctvom správnych rád, ktoré majú mať politických nominantov,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová.

 „Obmedzenie právomocí akademických senátov na úkor správnych rád je neakceptovateľné. Akademické senáty, ktorých členov si volia zamestnanci a študenti, získali svoje právomoci po roku 1989. Aktuálny návrh vnímame ako návrat do predrevolučného obdobia. S niečím takým si nedovolil prísť minister ani v časoch najtvrdšieho mečiarizmu, pritom súčasná vláda sa definovala ako demokratická a proreformná,“ dodal predseda Akademického senátu UVLF Peter Lazár.

Obmedzenie autonómie a samosprávy vysokých škôl nie je len záležitosťou akademických slobôd, ale aj možným ohrozením ich ekonomickej stability. Univerzity majú vo svojom majetku rozsiahle areály škôl, študentských domovov, účelových zariadení, ktoré slúžia študentom, zamestnancom, vedcom, ale aj verejnosti. V prípade schválenia legislatívnych zmien, ktoré navrhlo ministerstvo školstva, sa do správnych rád môžu dostať politicky nominovaní členovia, ktorí budú inak vnímať reálnu hodnotu majetku. Správna rada bude rozhodovať o majetku. Minister a štátny tajomník argumentujú, že je to model, ktorý existuje v západných krajinách. Áno, ale tam tvoria správnu radu donori, ktorí významne finančne prispievajú na chod vysokých škôl. U nás by to boli politickí nominanti. A na to pristúpiť nemôžeme. Aj tento rozmer si treba uvedomiť,“ vysvetľuje Jana Mojžišová obavu univerzít zo skrytej privatizácie verejných vysokých škôl.

Reprezentanti UVLF sa zhodli, že verejné vysoké školy utrpeli v posledných mesiacoch tvrdé údery, ktoré ich dostali do zlého svetla a negatívne ovplyvnili verejnú mienku. Či už išlo o kauzy plagiátorstva, konflikty pri odvolávaní dekana a rektora jednej z najväčších univerzít a ďalšie. Vytvorili vo verejnosti mienku, že vysoké školy nie sú schopné, aby sa sami riadili a napredovali. Súčasná nestabilná vnútropolitická situácia a pandémia upriamujú pozornosť na otázky života a smrti. No ani za týchto okolností sa vysoké školy nesmú báť pomenovať veci jednoznačne. Na Slovensku existujú kvalitné a medzinárodne akceptované univerzity. Obraz, ktorý sa o nich vytvára na verejnosti, nie je pravdivý.

UVLF sa týmto stanoviskom pripája k vysokým školám, ktoré vyjadrili hlboké znepokojenie nad pokračujúcou nečinnosťou a ignorovaním doterajšej diskusie s akademickou obcou o dôležitých otázkach budúcnosti vysokého školstva. Akademická obec a zamestnanci UVLF sú pripravení aj na ráznejšie formy protestu, nevylučujúc vyhlásenie štrajku.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

+421 917 86 99 14

zuzana.bobrikova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore