Tlačové správy

Združenie FEMAN pripravilo do konca roka na realizáciu tri projekty približujúce kultúru znevýhodneným skupinám ľudí, detí a mládeže

Združenie FEMAN do konca roka 2021 zrealizuje 3 projekty podporené finančným príspevkom Ministerstvom kultúry SR v rámci programu – Kultúra znevýhodnených skupín. Zamerané sú na neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím, osoby s Dawnovým syndrónom,  klientov Centier pre deti a rodiny a zrakovo postihnuté osoby. Projekty v celkovej výške 17 000 Eur Združenie FEMAN spolufinancuje vo výške piatich percent, čo predstavuje čiastku 850 Eur a zapojí do nich  znevýhodnené osoby z viacerých oblasti, prevažne z Košického samosprávneho kraja, vrátane osôb so zdravotným postihnutím a z marginalizovaných skupín z mesta Košice.

„Predovšetkým chceme dať možnosť týmto mladým ľuďom realizovať sa, umožniť im spoznať a ´vidieť´ to, čo vidieť nemôžu, ale aj tvorivo naplniť ich voľný čas a čiastočne odbremeniť ich rodiny aj v tejto pre nich neľahkej dobe, spôsobenej opatreniami súvisiacimi s Covid-19“ uviedol riaditeľ združenia FEMAN, Ing. Eduard Buraš. Ako pripomenul, podľa štatistík na východnom Slovensku žijú približne 1,7 až 2,5 percentá ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa. „Z toho najväčšie percento žije v oblasti Spiša, kde sú vytvorené aj špecializované zariadenia napr. školské a vzdelávacie. Práve tieto trpia akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im umožňovali plnohodnotnú integráciu ich zverencov,“ dodal a zdôraznil, že zámerom projektov je tento nelichotivý stav aspoň sčasti zmierniť a zároveň zapojiť tieto deti a mládež do projektových aktivít realizovaných do konca roka, pričom dôraz sa kladie aj na – 100.výročie založenia Spojenej školy internátnej pre slabozraké a nevidiace deti v Levoči, ktoré si táto škola v tomto roku pripomína.

Medzi účastníkov projektov patria nevidiace a slabozraké deti a mládež zo Spojenej školy internátnej v Levoči, chluchoslepí klienti z organizácie MAJÁK n.o. v Zdobe pri Košiciach, nevidiaci a slabozrakí mladí dospelí z Únie nevidiacich a slabozrakých, krajské stredisko v Košiciach, klienti CDR Remetské Hámre, seniori v Košiciach a v kraji, združenie ArtEst a sociálne divadlo Hopi-Hope so zameraním na klientov s Dawnovým syndrómom, vybrané nevidiaci deti s hudobným nadaním so ZUŠ,  ale aj klienti z CDR, či znevýhodnení obyvatelia miest zapojených do projektov.

Podporené projekty:

Názov projektu: „ROZPRÁVKOVÍ DETEKTÍVI, POVIEDKY A ROZPRÁVKOVÝ DOM – 3“ festival rozprávok a tvorivých dielní pre deti s Dawnovým syndrónom a inak znevýhodnené osoby

Názov projektu: „BIELEPLACHTY– UMENIE maľby a farieb vo svete osôb so zdravotným postihnutím a sociálnym vylúčením“ (festival umenia, maľby a farieb / tvorivé dielne)

Názov projektu: „AKO NEVIDIACI MENIA SVET HUDBY- V / koncerty a festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Viac informácií o projektoch a ich realizácií poskytne:

Ing. Eduard Buraš, riaditeľ združenia FEMAN

tel.: 0905 539 926, e-mail: feman@feman.sk

Štartujeme  22.augusta 2021 v MČ Košice nad Jazerom, Parkovisko pri splave

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore