Tlačové správy

Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku

Dňa 17. marca 2022 sa v Congress Hoteli Centrum v Košiciach uskutoční – 15. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022 – FITS 2022 pod záštitou ministra hospodárstva SR pána Richarda Sulíka. Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou akadémiou vied a Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Ústredná téma FITS 2022 má názov Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku.

V rámci odbornej časti konferencie majú účastníci možnosť vzhliadnuť si nasledovných osem vystúpení:- Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja v oblasti vodíkových technológií zo strany MŠVVaŠ SR (Martin ŠPONIAR, MŠVVaŠ SR),
– Národná vodíková stratégia – pripravení na budúcnosť (Juraj SINAY, MH SR; SjF TU v Košiciach),
– Výskum využitia metalhydridových materiálov v procese uskladnenia, kompresie a separácie vodíka (Tomáš BRESTOVIČ, SjF TU v Košiciach),
– Aplikácia vedy a výskumu v praxi, Slovenský autobus s vodíkovým pohonom (Ladislav PAVLANSKÝ, ROŠERO – P, s.r.o., Spišská Nová Ves)
– Vývoj materiálov novej generácie pre absorbčné uskladnenie vodíka (Karel SAKSL, Ústav materiálového výskumu SAV, Košice),
– Uskladnenie vodíka v pórovitých nosičoch (Vladimír ZELEŇÁK, Prírodovedecká fakulta, Univerzita PJŠ Košice),
– Využitie vodíka a priemyselných odpadových prúdov na výrobu e-fuels a e-chemicals (Igor PIPÍŠKA, Envien Group, Leopoldov)
– Legislatívne požiadavky EU kladené na vodíkové autobusy. Slovenský príbeh autobusu „na vodík“ – cesta ako sa z koncepcie stane produkt (János ONÓDI, generálny riaditeľ Mobility Innovation Production, s.r.o.)

V rámci slávnostnej časti programu konferencie budú členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 30. výročiu vzniku ZSVTS.

Info o ZSVTS
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 46 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významných medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia), ENAEE (Európska sieť akreditačných agentúr) a ďalšie.

Kontakt pre média:
Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, 02/5020 7629; krajcovic@zsvts.sk
ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava

FITS_2022_POZVÁNKA

FITS 2022_záväzná prihláška

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore