Tlačové správy

Misia reprezentantov z rôznych oblastí života z Košického kraja

Počas piatich časovo náročných, ale zaujímavých dní sa misie do Fínska zúčastnilo 22 reprezentantov z rôznych oblastí života z Košického kraja. Prorektori, šéfovia klastrov, konatelia spoločností, predstavitelia mesta či kraja a ďalších organizácií sa stretli so zástupcami štyroch univerzít, startup centier, Fínskeho inovačného fondu, Fínskej obchodnej komory a nášho Veľvyslanectva v Helsinkách. Cieľom misie bolo nadobudnúť nové poznatky a prístupy v rámci vzdelávania a prepájania vedy a výskumu s korporatívnymi partnermi, či  získať informácie ohľadom financovania startup-ov.

Minulý týždeň sa konala misia kľúčových hráčov z košického regiónu vo Fínsku. Organizátorom poznávacej a vzdelávacej aktivity bola po predošlej veľmi pozitívnej skúsenosti „Misia do Estónska“, ktorá sa konala minulý rok na jeseň, opäť Košická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej KRK SOPK).

Misia na rozdiel od tej minuloročnej nebola zacielená iba na digitalizáciu, transfer informácií a inovácie, ale priniesla aj mnoho iných spoločensky významných informácií. Každá jedna zo štyroch univerzít (Aalto Univerzita, Helsinská Univerzita, Univerzita aplikovaných vied Laurea a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia) prijala našu skupinu veľmi srdečne a venovala jej zopár hodín, počas ktorých sa neustále skloňovali témy ako otvorenosť, dôvera, spolupráca, či kreativita. Bolo evidentné, že v spoločnosti je vzdelanie naozaj prioritou. Úspešnosť jednotlivých univerzít sa totiž odvíja nie od počtu prijatých študentov, ale od ich uplatnenia v reálnom živote, čo samozrejme badať aj na ich kvalite. Študijné odbory promptne reagujú na výzvy, ktorým spoločnosť bude čeliť v najbližších rokoch a desaťročiach a je tak reálny predpoklad, že na ne bude oveľa lepšie pripravená. Hranice medzi univerzitným a podnikateľským prostredím boli občas naozaj len ťažko rozpoznateľné. Fínsky inovačný ekosystém navyše podstatne ovplyvňuje kondíciu fínskej ekonomiky. Zaujalo ma tiež, že významné miesto v orgánoch škôl, či miest má aj Fínska obchodná a priemyselná komora“ – vysvetľuje Marek Kozlay, predseda predstavenstva KRK SOPK.

Vzájomná spolupráca či už na úrovni jednej univerzity, medzi univerzitami, s mestom, alebo s korporáciami či donormi úzko súvisí s dôverou, ktorá je vo Fínsku vnímaná ako kľúčový a veľmi dôležitý aspekt fungovania ich reality. „Dôvera Fínov k lokálnym, regionálnym alebo národným inštitúciám je ohromujúca a závideniahodná. Na základe prieskumu  túto skutočnosť dokazuje 66% prejavenej dôvery fínskeho obyvateľstva k vláde, 53% k parlamentu a 52% k inštitúciám na regionálnej úrovni. Okrem toho sa Fínsko radí ku krajinám s najpriaznivejším podnikateľským prostredím, čo je výsledkom nízkej miery korupcie. Korupcia je limitovaná kultúrou transparentnosti a otvorenosti, systémom vnútorných a vonkajších kontrol, a zapojením občianskej spoločnosti do riadenia verejných záležitostí. Verejná správa vo Fínsku sa považuje za transparentnú a vyznačuje sa vysokými štandardmi a nespolitizovanosťou kľúčových pozícií v štátnej službe,poznamenáva Slavomíra Mašurová,  veľvyslankyňa SR vo Fínsku. Túto skutočnosť nám potvrdili aj ďalší predstavitelia slovenského veľvyslanectva  v Helsinkách.

Ďalším výrazným faktorom je podpora študentov v tvorivosti a otvorený dialóg medzi študentami navzájom, študentami a profesormi, študentami a firemnými partnermi. Veľký dôraz kladú vo Fínsku na vzdelávanie učiteľov, ktoré je pre učiteľov aj na univerzitách povinné.

Význam aplikovaných vied na univerzitách má svoj mimoriadny prínos v úzkej medzisektorovej spolupráci. Napríklad, Aalto Univerzita má 2 500 korporátnych partnerov, ktorí spolupracujú na jednotlivých témach diplomových prác, ponúkajú stáže pre študentov, prípadne prednášajú na školách. Firemnú spoluprácu vnímajú ako zvyšovanie spoločenského dosahu ich výskumu. Neustály dialóg a zdieľanie vedomostí s partnermi ponúkajú cenné príležitosti ako sú: lepšie porozumieť budúcim trendom a výzvam, identifikovať relevantné výskumné otázky, zdieľať zaujímavé údaje a skúsenosti, preniesť výsledky výskumu do inovácií a produktov ako aj obohatiť vyučovanie o praktické príklady a projekty,“ dodáva Jana Končeková, riaditeľka KRK SOPK.

Jednou zo zastávok bol Aalto Startup Center, hybridný akcelerátor, ktorý ponúka vlastný inkubátor a služby akcelerátora, ako aj niekoľko partnerských programov. Zameriava sa na udržateľné a inovatívne startupy založené na výskume. Hlavnou funkciou je koučovanie začínajúcich podnikov, aby hľadali a maximalizovali svoj vlastný jedinečný potenciál rastu a rozširovania. Ďalšou podpornou funkciou tohto centra je aj organizovanie širokej škály školení, kde cieľom je odovzdať startupom vedomosti a povedomie o tom, ako budovať udržateľné a zdravé podniky. Pracujú v súlade s novou stratégiou univerzity Aalto: Formovanie udržateľnej budúcnosti. Tri prierezové prístupy stratégie sú riešeniami pre udržateľnosť, radikálnu kreativitu a podnikateľské zmýšľanie. Ak sa vrátime k podnikateľskému zmýšľaniu, takzvanému „business mindset-u“, všetky univerzity podporujú a vyučujú kurzy podnikania ako voliteľný predmet.

Naše veľké poďakovanie patrí Veľvyslanectvu Slovenskej republiky vo Fínsku,  veľvyslankyni Slavomíre Mašurovej, jej zástupkyni a ekonomickej diplomatke Evelíne Mäsiarovej a ďalšiemu kolegovi Lukášovi Oravcovi ako aj pánovi Milošovi Kotercovi z MZV SR za veľkú podporu a spoluprácu pri organizovaní tejto nezabudnuteľnej misie.

Viac informácií:

Ing. Jana Končeková
Riaditeľka
Košická regionálna komora SOPK
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Adresa: Bencúrova 13, 040 01 Košice
e-mail:
jana.koncekova@sopk.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore