Tlačové správy

Pred 110 rokmi zanikol prvý slovenský ženský časopis

Dennica (1898 – 1914) sa stala jedným zo symbolov ženského hnutia a vzorom pre ďalšie slovenské ženské periodiká.

Súčasťou emancipačného úsilia slovenských žien koncom 19. storočia bola aj snaha o vydávanie vlastného ženského časopisu, ktorý by plnil úlohu buditeľa Sloveniek k mravnej a duchovnej samostatnosti.

Niekoľkoročné úsilie vyvrcholilo vznikom prvého slovenského periodika pre ženy. Úvodné číslo mesačníka Dennica – s podtitulom Ženský list pre poučenie a zábavu – vyšlo v januári 1898 v Ružomberku. Časopis zanikol presne pred 110 rokmi, v júli 1914, krátko po atentáte na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofiu v Sarajeve (28. júna 1914).

Projekt prvého časopisu pre slovenské ženy môžeme hodnotiť nielen ako prelomový, ale aj ako mimoriadne úspešný, a to aj napriek náhlemu a nečakanému koncu, ktorý prišiel so začiatkom prvej svetovej vojny,“ uvádza Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa venuje dejinám slovenskej žurnalistiky.

Zároveň zdôrazňuje, že bez osobnej odvahy, statočnosti a nadšenia skupiny žien na čele so spisovateľkou Teréziou Vansovou, zakladateľkou a prvou šéfredaktorkou Dennice, by zámer projektu – teda šírenie vzdelanosti medzi najširšie vrstvy Sloveniek a tlak na zmenu ich spoločenského postavenia – ostal v danom čase iba nesplnenou túžbou.

Dennica sa aj vďaka nezlomnosti týchto odvážnych žien, ktoré sa nebáli narušiť dobové zvyky a verejne proti nim vystúpiť, stala jedným zo symbolov ženského hnutia na Slovensku a vzorom pre ďalšie slovenské ženské periodiká,“ dodáva M. Gladiš.

Časopis Dennica prinášal čitateľkám a čitateľom širokú škálu „ženských tém“, napríklad v rámci pravidelných rubrík Pre kuchyňu, Rady pre domácnosť, Rodinné správy či Zo života pre život, ale aj v rámci špecializovaných rubrík ako Výchovoveda či Zdravotníctvo. Osobitný priestor dostávali príspevky venované ženskému emancipačnému hnutiu, pomerne časté boli obrodenecké a národnobuditeľské príspevky a široký publikačný priestor mala literárna a umelecká tvorba.

To všetko dostalo – najmä po roku 1908 – aj modernú grafickú a vizuálnu podobu, a preto by sme mali vnímať Dennicu ako dôležitý historický míľnik nielen vo vývine ženského hnutia a ženskej periodickej tlače na Slovensku, ale aj celkovo vo vývine moderného slovenského novinárstva,“ konštatuje M. Gladiš.

Viac informácií o časopise Dennica:

Marián GladišPrvé slovenské ženské časopisy: Dennica, Živena, Slovenská žena (1898 – 1923)

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore