Tlačové správy

AVS kritizuje neodbornosť progresívnych politikov

Asociácia vodárenských spoločností je sklamaná z neodborného prístupu istej opozičnej strany k téme zásobovania pitnou vodou na Slovensku, prezentovanej na tlačovej konferencií dňa 28.6.2024. Namiesto odbornej diskusie sme svedkami snahy o lacnú senzáciu a strašenia obyvateľov nereálnym scenármi. Tento postup považuje AVS za krajne nezodpovedný.

V situácii, keď dostupnosť pitnej vody pre obyvateľov prostredníctvom verejného vodovodu na Slovensku zaostáva za väčšinou vyspelých štátov EÚ a keď je namieste otvoriť odbornú diskusiu o úlohe štátu pri napĺňaní nadnárodných záväzkov, jediné s čím predstavitelia jednej z najsilnejších opozičných politických strán v krajine dokážu vystúpiť, sú polopravdy a  lži zabalené do hrubozrnnej demagógie, bez akéhokoľvek odborného základu s jediným motívom získať pozornosť voličov. Takýto prístup a neznalosť problematiky „takzvaných odborníkov“ na tému zásobovania vodou a odvádzania a čistenia odpadových vôd vytvára skreslený a nepravdivý obraz o celom sektore vodárenstva. Asociácia vodárenských spoločností ho vníma ako zlý signál pre prípadnú vecnú diskusiu o odborných otázkach.

Ako sa uvádza v dokumente Plán rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 stav zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov nie je dostačujúci. Aj keď Slovensko je krajina bohatá na vodné zdroje, z celkového počtu obyvateľstva bolo k 31. 12. 2018 zásobovaných pitnou vodou len 89,3 %, čo je menej, ako vo väčšine vyspelých štátov EÚ. K tomuto dátumu bolo na  Slovensku evidovaných 2 890 obcí, z ktorých v 2 420 bol vybudovaný aspoň v časti obce verejný vodovod, čo predstavuje 83,7 %.

Situácia v oblasti kanalizácie je ešte horšia. Ku koncu roka 2018 podľa štatistických údajov  bol počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu 68,40 % z celkového počtu obyvateľov krajiny.

Investičný dlh vodárenských spoločností na obnovu a rozvoj sa šplhá do výšky 5 mld. €. Jedná sa o investície do rozvoja a hlavne obnovy vodárenskej infraštruktúry. Investičné požiadavky sektora v dostatočnej miere nepokryjú ani zdroje z Európskych fondov, štátneho rozpočtu, Enviromentálneho fondu a vlastných zdrojov vodárenských spoločností. Preto je potrebné hľadať systémové riešenie na úrovni štátu.

Systematický rozvoj vodárenskej infraštruktúry je dlhodobý proces, ktorý neraz presahuje niekoľko volebných období. Preto by v záujme obyvateľov bolo, aby na riešení týchto otázok existovala široká zhoda naprieč politickým spektrom. K tej je však možné dospieť len pokojnou diskusiou na úrovni, kde partneri disponujú aspoň základnou odbornou výbavou.

Zúženie témy vodárenstva na útoky voči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., pre jej dlhopisový program Voda Spieva I, určený navyše výlučne pre jej akcionárov, nie je žiadúce. Akcionármi VVS sú výhradne mestá a obce z regiónu východného Slovenska, Práve mestá a obce zodpovedajú za zabezpečenie zásobovania obyvateľov pitnou vodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Zároveň mestá a obce sú zo zákona zodpovedné za nakladanie so svojim majetkom. Je na ich rozhodnutí, či podporia investície do dlhopisového programu. Výnosy z neho mnohým obciam umožnia riešiť napríklad otázku výstavby kanalizácie alebo verejného vodovodu a to vo forme povinnej finančnej spoluúčasti v prípade projektov z európskych zdrojov, či Envirofondu, na ktorú by inak nemali. Samotná VVS pritom v roku 2024 plánuje realizovať investície vyše 60 mil. EUR, čo je viac ako štvornásobok oproti roku 2022.

Vyhlásenia o hrozbe, že vodárne skončia v súkromných rukách, či že dôjde k vydieraniu cenami vody sú absurdné nakoľko zákon č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách presne stanovuje, že ich vlastníkmi môže byť len subjekt verejného práva. Cenotvorba je riadená a kontrolovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a jej vykonávacími predpismi, čím sú zabezpečené transparentné cenové konania.

Asociácia vodárenských spoločností odmieta neopodstatnené útoky na VVS, ako jej člena a  apeluje na pokojný, zodpovedný a odborný prístup k riešeniu otázky zásobovania obyvateľov pitnou vodou, pozýva na diskusiu každý relevantný politický subjekt a žiada o zdržanlivosť pri nutkaní vnášať do tejto témy politikum.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore