Stanovy Slovenského syndikátu novinárov

Článok I
Názov, charakteristika, sídlo

1. Slovenský syndikát novinárov (SSN) je odborové združenie, stavovská organizácia novinárov, nezávislá od politických, ekonomických, ideologických a náboženských orgánov a organizácií.

2. SSN je členom Medzinárodnej federácie novinárov (MFN) a Európskej federácie novinárov (EFN).

3. Sídlom SSN je Župné námestie 7, 815 68 Bratislava. O sídlach regionálnych organizácií rozhodujú ich členovia.

Článok II
Poslanie a úlohy organizácie

Slovenský syndikát novinárov predovšetkým:
1. Chráni slobodu slova a jeho slobodné prenášanie informačnými prostriedkami v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, príslušných zákonov, medzinárodných zmlúv a iných dokumentov.

2. Obhajuje profesijné záujmy svojich členov ako aj ďalších novinárov, presadzuje prístup novinárov k zdrojom informácií a utváranie podmienok novinárskej práce, potrebných na realizáciu ich spoločenského poslania. Podporuje odborné zdokonaľovanie novinárov a výchovu budúcich novinárov.

3. Spolupôsobí v príprave zákonov a iných legislatívnych noriem, upravujúcich činnosť masových médií a usiluje sa o zastúpenie v inštitúciách, ktoré ovplyvňujú činnosť novinárov.

4. Ochraňuje práva svojich členov a stará sa o realizáciu týchto práv, aj s cieľom ekonomického a sociálneho zabezpečenia svojich členov.

5. Svoju činnosť zameriava na zvýšenie spoločenskej prestíže novinárskeho stavu.

6. Hospodári s majetkom SSN podľa platných zásad.

Článok III
Členstvo v SSN

1. Členstvo v SSN môže byť riadne alebo mimoriadne.

2. Členmi SSN môžu byť občania Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátni príslušníci, hlásiaci sa k zásadám slobody a demokracie. Riadni členovia SSN sa tvorivo podieľajú na tvorbe žurnalistických prejavov a celkov vo všetkých druhoch masových médií a väčšia časť ich príjmov pochádza z tejto činnosti. Riadnymi členmi SSN sa môžu stať aj pedagógovia, vedeckovýskumní pracovníci a študenti z oblasti žurnalistiky a mediálnej komunikácie.

3. Mimoriadnymi členmi SSN môžu byť zamestnávatelia novinárov, majitelia a spolumajitelia médií s rozhodujúcim podielom, ak sú novinársky činní a publicisti, ktorí majú iné ako novinárske zamestnanie.

4. Posúdenie podielu novinárskej činnosti členov a zmena formy členstva je právomocou výborov regionálnych organizácií a Členskej komisie Predstavenstva SSN. Ich návrhy schvaľuje Kolégium predsedu SSN.

5. Členom SSN sa stáva ten, kto sa písomne prihlásil, bol prijatý a zaplatil členský príspevok. Prijatie, kategóriu a zánik členstva schvaľuje Kolégium predsedu SSN podľa Zásad o prijímaní členov.

6. Členstvo v SSN zaniká dobrovoľným vystúpením, zrušením registrácie pre neplatenie členského príspevku, zrušením registrácie, ak člen viac nespĺňa podmienky členstva, vylúčením podľa Stanov SSN alebo úmrtím. Dôvodom zániku členstva je aj to, keď sa člen, ktorý nie je senior, preukázateľne a bez objektívneho dôvodu viac ako 12 mesiacov nepodieľa tvorivo na tvorbe žurnalistických prejavov a celkov. So zánikom členstva je spojená povinnosť bez zbytočného odkladu po zániku členstva odovzdať členský preukaz SSN a MFN kancelárii SSN.

7. Zánikom členstva v SSN zároveň zanikajú aj práva vyplývajúce z členstva v Medzinárodnej federácii novinárov a v iných organizáciách, ktorých je SSN členom.

Článok IV
Práva členov

1. Riadny člen a mimoriadny člen majú právo:
a) vlastniť preukaz člena SSN, MFN alebo inej organizácie, ktorej je SSN členom
b) byť informovaní o činnosti SSN,
c) predkladať návrhy orgánom SSN.

2. Riadny člen má právo:
a) voliť a byť volený do všetkých orgánov SSN,
b) na podporu, pomoc a ochranu v uplatňovaní profesijných, odborových, etických a materiálnych práv súvisiacich s novinárskou činnosťou,
c) požiadať o podporu v pracovných sporoch,
d) požiadať o sociálnu výpomoc podľa Štatútu Sociálneho fondu SSN.

Článok V
Povinnosti členov

1. Riadny člen a mimoriadny člen je povinný :
a) dodržiavať Stanovy SSN, podieľať sa na činnosti SSN,
b) dodržiavať Etický kódex novinára,
c) byť solidárny pri presadzovaní základných práv člena SSN a členov partnerských organizácií doma i v zahraničí,
d) platiť členské príspevky vo výške a v termíne, ktoré stanovilo Predstavenstvo SSN,
e) oznámiť každú zmenu svojho postavenia v novinárskom zamestnaní, a to do jedného mesiaca odo dňa keď nastala táto zmena.

2. Pri porušení povinností riadneho a mimoriadneho člena alebo v prípade zneužitia preukazu SSN nasleduje napomenutie alebo vylúčenie rozhodnutím Kolégia predsedu SSN na návrh výborov regionálnych organizácií a Členskej komisie Predstavenstva SSN. Člen sa môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu Predstavenstvu SSN do 30 dní po doručení rozhodnutia o vylúčení. Odvolanie má odkladný účinok.

Článok VI
Orgány SSN

Orgánmi SSN sú: snem, predseda SSN, kolégium predsedu SSN, predstavenstvo a kontrolná rada.

Článok VII
Snem SSN

1. Vrcholným orgánom syndikátu je snem, ktorý tvoria delegáti zvolení podľa týchto stanov. Snem môže byť riadny alebo mimoriadny. Riadny snem sa schádza spravidla raz za tri roky v kalendárnom mesiaci november a zvoláva ho predstavenstvo s uvedením dátumu, hodiny a miesta jeho konania, kľúča pre voľby delegátov a návrhu jeho programu. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadny snem najneskôr do 60 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá zakladá povinnosť predstavenstva zvolať mimoriadny snem, a to vtedy, ak:
a) o to písomne požiada najmenej tretina členov formou doručeného písomného podnetu, v ktorom musia byť súčasne uvedené aj dôvody na jeho zvolanie,
b) poklesne počet členov predstavenstva alebo kontrolnej rady o viac ako polovicu ich členov a nie je možné ich doplniť náhradníkmi,
c) do konania najbližšieho riadneho snemu je viac ako 12 mesiacov a zároveň ak:
– predseda SSN sa vzdá funkcie,
– predseda SSN umrie,
– predseda SSN nemôže na základe písomného a odôvodneného oznámenia doručeného do SSN vykonávať funkciu až do konania najbližšieho riadneho snemu z vážnych dôvodov, alebo predseda SSN nemôže vykonávať funkciu až do konania najbližšieho riadneho snemu z vážnych dôvodov uvedených v rozhodnutí predstavenstva,
d) nastanú okolnosti uvedené v čl. IX. bod 5. tretia veta,
e) SSN splní zákonné podmienky pre vyhlásenie konkurzu alebo pre vstup do reštrukturalizácie.

2. Riadny snem SSN najmä:
– schvaľuje program svojho rokovania na základe návrhu predloženého Predstavenstvom SSN; snem má právo program svojho rokovania rozšíriť o ďalšie body, a to aj nad rámec ustanovení uvedených v stanovách, ak takýto návrh je prijatý dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých zvolených delegátov.
– hodnotí činnosť a hospodárenie SSN;
– schvaľuje a upravuje Stanovy SSN;
– schvaľuje Zásady na vykonanie referenda;
– schvaľuje Zásady hospodárenia SSN;
– schvaľuje vstup do iných organizácií a výstup z nich;
– volí predsedu SSN;
– volí 6 členov Predstavenstva SSN tak, aby v ňom bol zastúpený minimálne jeden
člen z regionálnych organizácií SSN,
– volí 3 členov Kontrolnej rady SSN;
– schvaľuje programovú stratégiu na ďalšie volebné obdobie a jeho hospodárenie.

3. Voľba predsedu SSN, členov predstavenstva a kontrolnej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním.

4. Riadny snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov a rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných delegátov, s výnimkou rozhodovania o zániku SSN (čl. XVII). Každý delegát má jeden hlas.

5. Mimoriadny snem prerokováva a rozhoduje otázky, pre ktoré bol zvolaný. Mimoriadny snem má právo program svojho rokovania rozšíriť o ďalšie body, a to aj nad rámec ustanovení uvedených v stanovách, ak takýto návrh je prijatý dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých zvolených delegátov. Mimoriadny snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov a rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných delegátov, s výnimkou rozhodovania o zániku SSN (čl. XVII). Ostatné záležitosti ohľadom konania mimoriadneho snemu sa primerane riadia ustanoveniami o konaní riadneho snemu v zmysle čl. VII Stanov SSN.

6. V prípade, ak je predseda SSN zvolený na mimoriadnom sneme, jeho funkčné obdobie trvá do konania najbližšieho riadneho snemu, pokiaľ jeho funkcia, do ktorej bol zvolený nezanikne skôr iným spôsobom (napr. odvolanie mimoriadnym snemom, vzdanie sa funkcie, úmrtie a pod.).

7. V prípade ak je člen predstavenstva alebo člen kontrolnej rady zvolený do funkcie na mimoriadnom sneme alebo v referende, jeho funkčné obdobie trvá do konania najbližšieho riadneho snemu, pokiaľ jeho funkcia, do ktorej bol zvolený nezanikne skôr iným spôsobom (napr. odvolanie mimoriadnym snemom, odvolanie v referende, vzdanie sa funkcie a pod.).

Článok VIII
Referendum

Doplňujúce voľby členov do orgánov SSN a rozhodnutia prislúchajúce snemu, s výnimkou rozhodovania o zániku SSN, rozhodovania o zmene Stanov SSN a rozhodovania o voľbe a odvolaní predsedu SSN, možno uskutočniť aj formou priameho hlasovania členov v členskom referende. Referendum, ako mimoriadna forma rozhodovania, sa vykonáva podľa osobitných zásad, ktoré vypracuje predstavenstvo. Zásady na vykonanie referenda a akékoľvek ich zmeny a úpravy schvaľuje snem SSN.

Článok IX
Predstavenstvo SSN

1. V období medzi riadnymi snemami činnosť SSN riadi predstavenstvo. Toto obdobie je aj funkčným obdobím členov predstavenstva, pokiaľ o odvolaní člena predstavenstva počas jeho funkčného obdobia nerozhodnú členovia SSN formou referenda alebo ak člena predstavenstva neodvolá mimoriadny snem, alebo pokiaľ sa člen predstavenstva nevzdá funkcie člena predstavenstva. Člen predstavenstva môže byť zvolený do funkcie člena predstavenstva aj opakovane bez obmedzenia. Predstavenstvo vykonáva svoju činnosť až do zvolenia nového predstavenstva.

2. Predstavenstvo tvoria predseda SSN, prvý podpredseda, druhý podpredseda a ďalší štyria členovia predstavenstva. Predstavenstvo tajným hlasovaním volí spomedzi svojich členov prvého podpredsedu a druhého podpredsedu, ktorých má právo aj odvolať.

3. Predstavenstvo zvoláva snem, určuje kľúč pre voľby delegátov na snem a navrhuje program snemu. Predstavenstvo ďalej schvaľuje plán činnosti, výsledky hospodárenia a rozpočet na kalendárny rok, schvaľuje dohody, ktoré podpísal predseda a aj výšku a termín platenia členských príspevkov. Predstavenstvo má právo pozastaviť rozhodnutie predsedu SSN, ak odporuje všeobecne záväzným právnym predpisom, Stanovám SSN alebo rozhodnutiu snemu. Predstavenstvo plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo stanov a z uznesení snemu.

4. Zo svojej činnosti sa predstavenstvo zodpovedá snemu SSN.

5. V prípadoch uvedených v čl. VII bod 1. písm. c) SSN riadi prvý podpredseda, ktorý v čase zastupovania má rovnaké právomoci ako predseda SSN. V prípade, že prvý podpredseda nemôže zastupovať predsedu SSN, alebo sa tohto práva vzdá, primerane platia tieto právomoci na zastupovanie pre druhého podpredsedu. V prípade, že ani druhý podpredseda nemôže zastupovať predsedu SSN, alebo sa tohto práva vzdá, je predstavenstvo povinné zvolať do 60 dní mimoriadny snem. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, až do zvolenia nového predsedu SSN všetky písomnosti v mene SSN podpisujú a SSN navonok zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva, ktorých poverí predstavenstvo.

6. Predstavenstvo rozhoduje o odvolaniach proti uzneseniam Kolégia predsedu SSN.

7. Predstavenstvo zasadá podľa potreby, minimálne šesťkrát do roka. Za rokovanie sa považuje aj rokovanie s využitím elektronických technológií v súlade so Zásadami hospodárenia. O rokovaní predstavenstva sa vyhotovuje záznam, ktorý podpisuje jeho predseda a overovateľ.

8. Ak sa uvoľní miesto v Predstavenstve SSN, nastúpi za člena náhradník v zmysle čl. VII bod 2. stanov, a to vždy podľa poradia s najvyšším počtom hlasov. Ak na uvoľnené miesto v predstavenstve nie je náhradník, o voľbe člena predstavenstva môžu rozhodnúť členovia SSN formou referenda.

9. V prípade, že prvý podpredseda alebo druhý podpredseda nemôže dlhodobo vykonávať svoju funkciu alebo neplní si úlohy a povinnosti vyplývajúce zo stanov SSN, predstavenstvo ho v súlade s čl. IX bod 2. stanov odvolá z funkcie prvého resp. druhého podpredsedu, pričom uvedie dôvody odvolania a zvolí spomedzi svojich členov nového podpredsedu. Ak sa prvý podpredseda alebo druhý podpredseda vzdá svojej funkcie, zvolí predstavenstvo v súlade s čl. IX bod 2. stanov spomedzi svojich členov nového prvého podpredsedu resp. druhého podpredsedu. V prípade, ak prvému podpredsedovi alebo druhému podpredsedovi zanikne funkcia podpredsedu, ostáva aj naďalej členom predstavenstva.

Článok X
Kontrolná rada SSN

1. Kontrolná rada má troch členov. Kontroluje dodržiavanie stanov, plnenie uznesení snemu, uznesení predstavenstva, kontroluje hospodárenie a dbá o účelné využívanie prostriedkov SSN. Orgány SSN sú povinné kontrolnej rade na jej vyžiadanie postúpiť dokumenty týkajúce sa činnosti a hospodárenia organizácie a zároveň poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní kontrol.

2. Funkčným obdobím členov kontrolnej rady je obdobie medzi riadnymi snemami, pokiaľ o odvolaní člena kontrolnej rady počas jeho funkčného obdobia nerozhodnú členovia SSN formou referenda alebo ak člena alebo členov kontrolnej rady neodvolá mimoriadny snem, alebo pokiaľ sa člen kontrolnej rady nevzdá funkcie člena kontrolnej rady. Člen kontrolnej rady môže byť zvolený do funkcie člena kontrolnej rady aj opakovane bez obmedzenia. Kontrolná rada vykonáva svoju činnosť až do zvolenia novej kontrolnej rady.

3. Kontrolná rada tajným hlasovaním volí a odvoláva svojho predsedu a podpredsedu.

4. Kontrolná rada má právo zvolať Predstavenstvo SSN a navrhnúť program jeho rokovania.

5. Členovia kontrolnej rady majú právo zúčastniť sa s hlasom poradným na zasadnutiach Predstavenstva SSN a Kolégia predsedu SSN. Oboznamujú ich s prijatými závermi kontrol a dozerajú na plnenie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov.

6. Kontrolná rada zasadá najmenej štyrikrát do roka. Za rokovanie sa považuje aj rokovanie s využitím elektronických technológií. O rokovaní kontrolnej rady sa vyhotovuje záznam, ktorý podpisuje jej predseda a overovateľ a tento sa následne predkladá Predstavenstvu SSN.

7. Ak sa uvoľní miesto v Kontrolnej rade SSN, nastúpi za člena náhradník v zmysle čl. VII bod 2. stanov a to vždy podľa poradia s najvyšším počtom hlasov. Ak na uvoľnené miesto v kontrolnej rade nie je náhradník, o voľbe člena kontrolnej rady môžu rozhodnúť členovia SSN formou referenda.

Článok XI
Predseda SSN

1. Štatutárnym zástupcom SSN je predseda SSN. Funkčným obdobím predsedu SSN je obdobie medzi riadnymi snemami, pokiaľ o jeho odvolaní nerozhodne mimoriadny snem alebo ak nenastanú okolnosti uvedené v čl. VII bod 1 písm. c). v prvých troch odrážkach.

2. Predseda SSN je zamestnancom SSN. Jeho pracovno-právne vzťahy k SSN sú upravované platnou legislatívou v oblasti pracovného práva. Predstavenstvo SSN schvaľuje a rozhoduje o podpisovaní pracovno-právnych zmlúv upravujúcich vzťah predsedu SSN a SSN tak, že k podpisu predsedu SSN ako štatutárneho zástupcu SSN, pripojí svoj podpis, ako overovateľ, člen predstavenstva poverený na tento úkon predstavenstvom.

3. Predseda SSN zodpovedá za činnosť SSN medzi zasadnutiami Predstavenstva SSN a Kolégia predsedu SSN. Zodpovedá za ustanovenia programovej stratégie SSN schválenej snemom a za plnenie úloh z nej vyplývajúcich.

4. Predseda SSN zvoláva Predstavenstvo SSN a Kolégium predsedu SSN. V čase medzi zasadnutiami predstavenstva a Kolégia predsedu SSN rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa činnosti syndikátu. O svojich rozhodnutiach informuje predstavenstvo a Kolégium predsedu SSN.

5. Predseda SSN riadi činnosť kancelárie SSN a rozhoduje o personálnych otázkach organizácie.

6. Predseda SSN môže delegovať úlohy podpredsedom pričom tieto úkony schvaľuje predstavenstvo.

7. Predseda SSN môže byť zvolený do funkcie predsedu SSN aj opakovane bez obmedzenia.

8. V prípade zániku funkcie zvoleného predsedu SSN, zaniká tým súčasne aj jeho funkcia ako člena predstavenstva aj ako člena Kolégia predsedu SSN.

9. Predseda je oprávnený vzdať sa funkcie predsedu SSN, a to na základe písomného oznámenia adresovaného a doručeného SSN. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie do SSN, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia, ak je toto uvedené v dokumente.

Článok XII
Kolégium predsedu SSN

Kolégium predsedu SSN má troch členov. Je výkonným orgánom Predstavenstva SSN v čase medzi jeho zasadnutiami. Tvorí ho predseda SSN, prvý podpredseda a druhý podpredseda zvolení spomedzi členov Predstavenstva SSN. V prípade, že predseda SSN nemôže dlhodobo vykonávať svoju funkciu v zmysle čl. VII bod 1. písm. c) Stanov SSN alebo ak u niektorého z podpredsedov nastanú skutočnosti uvedené v čl. IX bod 9, predstavenstvo zvolí spomedzi svojich členov člena kolégia tak, aby malo troch členov. Takto zvoleného člena má predstavenstvo právo odvolať. Kolégium predsedu SSN za svoju činnosť zodpovedá Predstavenstvu SSN. Kolégium predsedu SSN zvoláva predseda SSN podľa potreby. O rokovaní Kolégia predsedu SSN sa vyhotovuje záznam, ktorý podpisuje jeho predseda a overovateľ.

Článok XIII
Organizačná štruktúra SSN

1. Do štruktúry SSN patria regionálne organizácie a kluby bez právnej subjektivity. Každý región má právo si vytvoriť regionálnu organizáciu podľa platného územného usporiadania Slovenskej republiky. Regionálne organizácie a kluby bez právnej subjektivity k svojmu vzniku potrebujú súhlas Predstavenstva SSN. Vzťahy k voleným orgánom SSN a kompetencie uvedených zložiek určujú štatúty, ktoré schvaľuje Predstavenstvo SSN. Vzťahy ku klubom s vlastnou právnou subjektivitou sú upravené na základe zmluvy, v ktorej sa takéto kluby musia zaviazať k dodržiavaniu poslania a úloh SSN v súlade so Stanovami SSN.

2. Členom regionálnej organizácie môže byť fyzická osoba, ak je riadnym alebo mimoriadnym členom SSN a pôsobí alebo má trvalé bydlisko v príslušnom regióne. Na čele základných miestnych a regionálnych organizácií sú – podľa počtu členov – výbory a ich predsedovia.

3. Regionálne organizácie združujú členov SSN, ktorí pôsobia v regióne buď pracovne alebo v ňom majú trvalé bydlisko. Regionálna organizácia vyvíja činnosť podľa štatútu v súlade so Stanovami SSN, schváleného Predstavenstvom SSN.

4. Regionálne organizácie majú právo sa zlúčiť alebo rozdeliť. O zlúčení alebo rozdelení rozhodujú zhromaždenia regionálnych organizácií a ich rozhodnutie potvrdzuje Predstavenstvo SSN.

5. Členovia SSN sa môžu združovať na profesijnom základe v kluboch podľa svojej špecializácie alebo záujmu. V ich mene koná predseda klubu, ktorý je volený výborom klubu. Kolégium predsedu SSN na základe žiadosti a štatútu rozhodne o založení klubu, ako aj o ukončení jeho činnosti. Proti rozhodnutiu Kolégia predsedu SSN sa možno odvolať na Predstavenstvo SSN. Kluby môžu mať aj vlastnú právnu subjektivitu; v tomto prípade sa ustanovenie bodu 5. na ne primerane vzťahuje s ohľadom na bod 1. tohto článku.

Článok XIV
Kancelária SSN

Kancelária SSN je ústredným pracoviskom organizácie. Zabezpečuje činnosť orgánov SSN a metodicky riadi regionálne organizácie. Prácu kancelárie riadi predseda SSN v súlade s jej štatútom, ktorý schvaľuje Predstavenstvo SSN.

Článok XV
Voľby

1. Delegátov na snem volia organizácie zriadené podľa organizačnej štruktúry SSN v zmysle čl. XIII bod. 1 Stanov a podľa zásad (kľúča), ktoré schvaľuje Predstavenstvo SSN.

2. Organizácie a kluby, ktoré sú súčasťou organizačnej štruktúry sa môžu na voľbu delegátov združovať. Každý z klubov volí na snem jedného delegáta.

3. Kľúč na voľbu delegátov snemu stanoví Predstavenstvo SSN pred každým snemom.

4. Voľby do orgánov SSN volených snemom a voľba predsedu SSN sa vykoná tajne.

5. Kandidáti na člena Predstavenstva SSN alebo na člena Kontrolnej rady SSN, ktorí vo voľbách nezískali na zvolenie do týchto orgánov potrebný počet hlasov, stávajú sa ich náhradníkmi v poradí podľa počtu získaných hlasov.

6. Volené orgány SSN podľa čl. VI majú právo podľa potreby menovať pracovné komisie alebo splnomocnencov na riešenie konkrétnych úloh.

Článok XVI
Zásady hospodárenia

1. Majetok SSN je vlastníctvom Slovenského syndikátu novinárov ako celku, slúži na zabezpečenie jeho činnosti a úloh.

2. Zodpovednosť za záväzky SSN, jeho regionálnych organizácií, základných organizácií a klubov upravujú Zásady hospodárenia SSN.

3. Hospodárenie SSN je nezávislé od hospodárenia klubov s právnou subjektivitou. SSN nezodpovedá za ich záväzky, rovnako ako kluby nezodpovedajú za záväzky SSN.

4. SSN môže časťou svojho majetku ako účastník vstupovať do podnikateľských organizácií a môže aj časť svojho majetku prenajímať v záujme hospodárenia a zvýšenia výnosov z majetku.

5. SSN organizuje tlačové podujatia a vydáva prehľad podujatí pre iné organizácie. Zvyčajne za tieto služby požaduje odplatu.

6. SSN môže svoje priestory využívať na stravovacie a reštauračné účely.

7. SSN môže organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia a prijímať na ich zabezpečenie sponzorské príspevky a dary.

8. SSN môže vykonávať vydavateľskú činnosť.

9. SSN môže zriaďovať podporné a rezervné fondy. Spravujú ich osobitné orgány, ktoré volí Predstavenstvo SSN. Ich štatúty schvaľuje Predstavenstvo SSN. Spravovanie a majetok fondov sa eviduje oddelene od ostatného majetku.

10. SSN môže zriaďovať nadácie a neinvestičné fondy, ktoré spravujú osobitné orgány.

11. Na hospodárenie SSN a jeho regionálnych organizácií dozerá Kontrolná rada SSN a v regiónoch kontrolné komisie.

Článok XVII
Zánik SSN

Slovenský syndikát novinárov zanikne, ak sa na tom uznesie snem dvojtretinovou väčšinou hlasov zvolených delegátov. Zároveň pritom rozhodne aj o jeho majetku. Realizáciou tohto svojho uznesenia poverí likvidačnú komisiu, ktorá je povinná svoje závery zverejniť.

Článok XVIII
Záverečné ustanovenia

Tieto zmeny Stanov SSN nadobúdajú platnosť dňom schválenia 13. snemom SSN dňa 24. novembra 2018, čím sa rušia Stanovy SSN schválené 12. snemom SSN dňa 21. novembra 2015, ktoré Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie dňa 4. decembra 2015 pod č. VVS/1-2200/90-940-2.

Stanovy boli vyhotovené v úplnom znení v súlade so zmenami schválenými 13. snemom SSN a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia na vedomie zmeny stanov MV SR.

Ministerstvo vnútra SR vzalo zmenu stanov na vedomie dňa 28. 12. 2018 pod č. VVS/1-2200/90-940-3.

STANOVY SSN

Hore