O Slovenskom syndikáte novinárov

Slovenský syndikát novinárov (SSN) je nezávislá organizácia novinárov, založená 5. januára 1990, ktorá združuje zamestnancov tlačených, rozhlasových, televíznych a digitálnych médií, tlačových agentúr a tiež nezávislých novinárov a publicistov. Je členom Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ) a Európskej federácie novinárov (EFJ) so sídlom v Bruseli. V súčasnosti má SSN približne 2000 členov.

SSN pôsobí v oblasti:

  • pracovno-právnej – obhajuje profesijné záujmy svojich členov, sprostredkuje uzatváranie kolektívnych zmlúv, poskytuje právnu ochranu v prípade pracovných sporov,
  • mediálnych zákonov – pravidelne sa podieľa na pripomienkovaní mediálnych zákonov, dbá o ich dodržiavanie a poskytuje svojim členom právnu pomoc,
  • sociálnej a právnej – prostredníctvom Sociálneho fondu poskytuje svojim členom sociálnu výpomoc,
  • vzdelávania novinárov – podporuje profesijné zdokonaľovanie sa novinárov, usporadúva rôzne podujatia, besedy, workshopy, je jedným zo zakladajúcich členov Akadémie médií,
  • medzinárodnej spolupráce novinárov – spolupracuje s novinárskymi organizáciami v zahraničí, svojim členom sprostredkúva vybavenie medzinárodného novinárskeho preukazu MFN.
  • informačného servisu – .poskytuje novinárom informačný servis a klientom možnosť informovať novinársku obec o tlačových podujatiach, zverejňovať tlačové správy, poskytuje priestory pre organizáciu tlačových besied.

Súvisiace linky

 

 

Hore