Členské príspevky v roku 2020

 • činní novinári  25 €
 • mimoriadni členovia  40 €
 • seniori, členovia na materskej alebo rodičovskej dovolenke, študenti žurnalistiky a masmediálnych štúdií (denného štúdia) a interní doktoranti, nezamestnaní – najmenej 6 mesiacov (na základe potvrdenia z úradu práce)  10 €
 • strata a poškodenie  10 €
V prípade, že požadujete známku na rok 2020 poslať poštou v rámci územia Slovenskej republiky, žiadame Vás, aby ste výšku členského zvýšili o 0,65 € (poplatok za poštovné). V prípade zaslania známky na územie Českej republiky je táto suma 1,00 eur, ostatné krajiny Európskej únie majú poštovné vo výške 1,20 eur.
Pozn.: Členovia SSN môžu dobrovoľne platiť aj vyššie sumy ako uvedené minimálne členské – v prospech Sociálneho fondu SSN.
Členské príspevky je možné uhradiť: 
 • osobne v Kancelárii SSN na Župnom námestí 7 v Bratislave;
 • poštovou poukážkou (poštový peňažný poukaz H) na adresu: Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava, s poznámkou pre adresáta – členské 2020,
 • prostredníctvom bankovej platby (platbu žiadame avizovať) – číslo účtu SSN : SK18 3100 0000 0040 4000 1161, BIC (SWIFT) KOMASK2X, variabilný symbol 664.

Členovia registrovaní v regionálnych organizáciách môžu platiť takisto osobne, poštou, resp. na účty regionálnych organizácií:

 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Banská Bystrica: SK76 8330 0000 00250 1527651, BIC (SWIFT) FIOSZKBA, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Košice : SK47 0900 0000 0004 4220 4115, BIC (SWIFT) GIBASKBX, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Nitra : SK69 0900 0000 0002 2237 4462, BIC (SWIFT) GIBASKBX, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Prešov : SK18 3100 0000 0043 4000 1403, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Trenčín : SK30 7500 0000 0040 0788 7992, BIC (SWIFT) CEKOSKBX, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Trnava: –
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Žilina : SK43 5600 0000 0031 6713 7002, BIC (SWIFT) KOMASK2X, variabilný symbol 664.

Pozn.: Platnosť známky za rok 2019 končí 31. marca 2020.

Hore