Členské príspevky v roku 2024

 • činní novinári  25 €
 • mimoriadni členovia  40 €
 • seniori, ŤZP, členovia na materskej alebo rodičovskej dovolenke, študenti žurnalistiky a masmediálnych štúdií (denného štúdia) a interní doktoranti, nezamestnaní – najmenej 6 mesiacov (na základe potvrdenia z úradu práce)  10 €
 • strata a poškodenie  10 €

V prípade, že požadujete známku na rok 2024 zaslať poštou v rámci územia Slovenskej republiky, žiadame Vás, aby ste výšku členského zvýšili o 0,90 € (poplatok za poštovné). V prípade zaslania známky na územie Českej republiky je táto suma 1,20 eur, ostatných krajín Európskej únie je poštovné vo výške 1,50 eur a v prípade neuvedených krajín je suma 1,60 eur.

Pozn.: Členovia SSN môžu dobrovoľne platiť aj vyššie sumy ako uvedené minimálne členské – v prospech Sociálneho fondu SSN.

Členské príspevky je možné uhradiť:

 • osobne v Kancelárii SSN (aktuálne nedostupné, volajte prosím 0904 445 366);
 • poštovým poukazom na adresu: Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava,  s poznámkou pre adresáta – členské 2024;
 • poštovým poukazom na účet:  SK18 3100 0000 0040 4000 1161, Adresát: Slovenský syndikát novinárov, Župné námestie 7, 815 68 Bratislava, variabilný symbol: 664
 • prostredníctvom bankovej platby na číslo účtu SSN : SK18 3100 0000 0040 4000 1161, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 664.

Členovia registrovaní v regionálnych organizáciách môžu platiť takisto osobne, poštou, resp. na účty regionálnych organizácií:

 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Banská Bystrica: SK76 8330 0000 00250 1527651, BIC (SWIFT) FIOSZKBA, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Košice: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, BIC (SWIFT) GIBASKBX, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Nitra: SK60 5600 0000 0031 6713 0003, BIC (SWIFT) KOMASK2X, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Prešov: SK18 3100 0000 0043 4000 1403, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Trenčín: SK30 7500 0000 0040 0788 7992, BIC (SWIFT) CEKOSKBX, variabilný symbol 664.
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Trnava: –
 • číslo účtu Regionálnej organizácie SSN – Žilina: SK43 5600 0000 0031 6713 7002, BIC (SWIFT) KOMASK2X, variabilný symbol 664.

Pozn.: Platnosť známky za rok 2023 končí 31. marca 2024.

Hore