Sociálna pomoc

Sociálna výpomoc členom SSN sa uskutočňuje z troch zdrojov:

• priameho, z vlastných prostriedkov podľa kritérií stanovených v Štatúte Sociálneho fondu SSN,

• Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu,

• Nadácie Čisté slovo.

 

              

Štatút Sociálneho fondu Slovenského syndikátu novinárov
Slovenský syndikát novinárov (ďalej len SSN)  poskytuje členom v súlade s článkom IV. svojich stanov sociálnu výpomoc podľa zásad využívania Sociálneho fondu SSN (ďalej len SF SSN).

I.
SF SSN zriadila v roku 1990 Rada SSN z prostriedkov bývalého Fondu solidarity ČSZN.

II.
SF SSN sa utvára z členských príspevkov SSN, z úrokov termínovaného vkladu, z darov, ako aj z iných príjmov. Návrhy na využívanie SF SSN podáva Sociálna komisia Predstavenstva SSN.

III.
Výšku ročného rozpočtu SF SSN schvaľuje Predstavenstvo SSN. Sociálne podpory (finančná výpomoc) sa poskytujú členom SSN na základe ich písomných žiadostí. Člen SSN môže požiadať o sociálnu podporu, ak má zaplatený členský príspevok za príslušný rok a je členom SSN nepretržite najmenej dva roky.

Mimoriadny člen SSN v zmysle Stanov SSN nemôže čerpať sociálnu podporu.

IV.
Poskytnutie sociálnej podpory a jej výšku navrhuje sociálna komisia po posúdení žiadosti. Návrh komisie schvaľuje Kolégium predsedu SSN. Za riadne hospodárenie s prostriedkami SF SSN zodpovedá Kolégium predsedu SSN.

V.
Členovia SSN posielajú svoje žiadosti regionálnym organizáciám. Regionálne organizácie posielajú svoje návrhy (okrem bodu 5.) Sociálnej komisii P SSN, ktorá ich so svojím stanoviskom postúpi Kolégiu predsedu SSN.

VI.
Prostriedky SF SSN sa môžu poskytnúť ako:

 1. Finančná výpomoc novinárom počas nezamestnanosti
  (na základe registrácie z úradu práce najmenej 6 mesiacov a keď príjem na člena rodiny nepresahuje 1,5-násobok životného minima)
  – finančná výpomoc do výšky                                                                                 300,00 €                                                                                  
 1. Finančná výpomoc na zaobstarávanie liekov:
  (podpora sa poskytuje v maximálnej výške 50 % ceny, ktorú za liek musel pacient doplatiť. K žiadosti treba priložiť fotokópiu receptu s cenou a menom. Výpomoc sa nevzťahuje na lieky 3. kategórie – napr. lieky podporné a vitamíny.)      
  – finančná výpomoc do výšky                                                                                   50,00 €                           
                                                                                                        
 2. Finančná výpomoc na zaobstaranie skiel dioptrických okuliarov
  (raz za tri roky, keď príjem na člena rodiny nepresahuje1,5-násobok životného minima)
  – finančná výpomoc do výšky                                                                                  30,00 €                                                                                             
 1. Finančná výpomoc na stravovanie pre novinárov – seniorov:
  (vzhľadom na veľmi rozdielne životné podmienky a náklady na stravovanie rozhodnú jednotlivé regionálne organizácie pri dodržaní podmienky na jedno hlavné jedlo maximálne 0,35 €, mesačne najviac 7,00 € )
 1. Finančná výpomoc počas štrajku
  (podľa osobitného štatútu)
 1. Finančná výpomoc pri nepredvídaných udalostiach a situáciách, ktoré podliehajú osobitnému schvaľovaniu:
  (úrazy, dlhodobá choroba – min. 3 mesiace PN,  ženám na materskej, resp. rodičov na rodičovskej dovolenke, prípadne do 3 rokov  veku dieťaťa),
  (počas materskej dovolenky v prípade, že nevznikol nárok na materské – nárok vzniká, ak žena bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní – a počas rodičovskej dovolenky – po skončení poberania materského, keď príjem na člena rodiny nepresahuje 1,5-násobok životného minima).     – finančná výpomoc do výšky                                                                                  300,00 €
 1. Právne poradenstvo poskytované na základe zmluvy Slovenského syndikátu novinárov s advokátskou kanceláriou.

Člen SSN môže čerpať sociálnu podporu v bode 1 a 2 len raz za 12 mesiacov.

VII.
SF SSN môže zaniknúť rozhodnutím Snemu SSN, ktorý  súčasne určí spôsob použitia jeho zostatku.

Štatút Sociálneho fondu SSN schválilo Predstavenstvo SSN 25. 2. 2016.

Hore