Tlačové správy

Kam kráčaš demokracia

V. ročník Košických politologických dialógov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Aktuálnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Katedra politológie FF UPJŠ v dňoch 26. – 27. novembra 2015 pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Nosnou myšlienkou konferencie je výrok Ľ. Štúra: “Hlboká životná pravda je to, že všetko jednotlivé môže jestvovať  len cez všeobecné, všetko osobité sa môže udržať jedine v spojitosti, že teda každý človek napreduje a postupuje len prostredníctvom spolupôsobenia mnohých, každá obec len v súčinnosti so štátom, každý štát alebo národ len vďaka vplyvu iných štátov alebo národov.”

Ide už o jubilejný V. ročník Košických politologických dialógov, ktoré vytvárajú platformu pre širšie politologické diskusie. Záštitu nad celým podujatím prevzal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH a predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa.

Z dôvodu čoraz vyššieho záujmu o toto podujatie sa konferencia realizuje v dvoch miestnostiach – v Historickej aule a vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Počas dvoch dní vystúpia renomovaní odborníci z radov politológov, sociológov či právnikov z akademického prostredia i z praxe.

Do budúcnosti chceme pokračovať vo vytváraní platformy pre širšie politologické dialógy, pretože demokracia bez zapojenia ľudí nemôže existovať. Ambíciou podujatia je poskytnúť priestor pre výmenu aktuálnych informácií a poskytnutie možnosti pre vytváranie vzájomnej spolupráce pre odbornú i laickú verejnosť,“ uviedli organizátori konferencie.

Pozvanie na konferenciu, okrem iných, prijali  aj prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. (Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave), prof. Silvia Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV), prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre), prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD. (FSEV UK v Bratislave), doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV), prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. (Ústav politických vied SAV), doc. PhDr. Jaroslav Buček, PhD. (Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave), doc. Dr. phil. Martin Muránský, PhD. (Filozofický ústav SAV).
Zborník abstraktov V. ročníka Košických politologických dialógov nájdete na: http://www.youblisher.com/p/1263333-Zbornik-abstraktov/

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Verejnosť a média http://www.upjs.sk/verejnost-media/.
Mgr. Mária Hrehová, PhD. ,Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore