Tlačové správy

O štúdiu kynológie na UVLF

Bakalársky študijný odbor kynológia sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dá študovať od akademického roku 2004/05 v dennej aj externej forme. V tomto akademickom roku 2019/20 získava poznatky v programe kynológia spolu 129 študentov, z toho v dennej forme 88 a v externej forme 41 poslucháčov.

Výučba je v priebehu trojročného štúdia zameraná na odborné činnosti spojené so služobnou, spoločenskou a poľovníckou kynológiou vo viacerých profesijných sférach spoločnosti. Štúdium pokrýva všetky sféry využitia kynológie – profesionálne, záujmové, ale aj sociálno – spoločenské. Úroveň vzdelania predpokladá uplatnenie hlavne v štátnych a samosprávnych inšpekčných organizáciách mestských aglomerácií, prípravných profesionálnych a záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, v záujmových kynologických organizáciách, v ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej veterinárnej praxe orientovanej na psov. Učebný plán zahrňuje aj štúdium platnej a s uvedenou problematikou súvisiacej legislatívy, čím umožňuje absolventovi tohto typu štúdia rozšíriť okruh pôsobnosti a jeho uplatnenie po ukončení štúdia.

V prvom roku štúdia získavajú študenti teoretické a praktické vedomosti o biologických zákonoch živých organizmov vo vzťahu k prírode, vedomosti z oblasti biológie a základov ekológie, etológie, základov morfológie a fyziológie, etiky, chovu psov, genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky. Štúdium je doplnené o výučbu estetiky, anglickú a latinskú terminológiu.

Od druhého a tretieho roku štúdia študent získava vedomosti o chorobách psov, o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá (zoonózy), a ich využití v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím výrazne môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej situácii v SR. Preto súčasťou výučby sú predmety, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú, najmä základy mikrobiológie a imunológie, parazitológia, hygiena chovu psov, epizootológia a infekčné choroby psov, klinická propedeutika a vnútorné choroby psov. Absolvovanie základov odborných predmetov ako je chirurgia a ortopédia, andrológia, gynekológia a pôrodníctvo výrazne rozširuje možnosti jeho uplatnenia v praxi. Neoddeliteľnou, profilujúcou súčasťou štúdia sú priame kynologické poznatky, ktoré získava absolvovaním študijných predmetov ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov, kozmetická úprava psov, praktické kynologické stáže a organizácia kynológie. K týmto poznatkom sa dostáva aj cez dostatočný počet absolvovaných praktických cvičení a stáží v kynologických inštitúciách, na kynologických podujatiach všetkých zameraní a na klinikách Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Absolventi bakalárskeho študijného programu kynológia sa môžu uplatniť v štátnych a samosprávnych orgánoch, v policajnom zbore, armáde, železničnej polícii, colnej správe, mestskej polícii, ale aj v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe. Tiež ako profesionálni kynológovia v poľovníckych združeniach, v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii, v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa výcvikom psov pre špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr. vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre canisterapiu. Uplatnia sa tiež ako profesionálni cvičitelia psov, posudzovatelia a rozhodcovia výkonu psov, ako technici pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení, v rámci odchytových služieb túlavých zvierat v mestách. Tiež v kozmetických salónoch psov, ako distribútori a predajcovia špecializovaných krmív a doplnkov pre psov a ako ochrancovia prírody a zvierat.

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore