Tlačové správy

Deň otvorených dverí na UPJŠ v hybridnom formáte

Po dvoch ročníkov virtuálnych dní otvorených dverí, ktoré umožnili záujemcom o štúdium spoznať Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej študentov, pedagógov a zamestnancov prostredníctvom kamery, sa vrátil Deň otvorených dverí (DOD) z priestorov profesionálneho štúdia marketingovej spoločnosti Promiseo do priestorov univerzity, konkrétne areálu Filozofickej fakulty (FF UPJŠ) na Moyzesovej 9 v Košiciach, kde boli všetci stredoškoláci a ich pedagógovia srdečne vítaní v piatok 21. októbra 2022 od 9:00 do 12: hodiny. Tohtoročný DOD prebiehal prvýkrát v hybridnom formáte, tie najzaujímavejšie momenty programu boli odvysielané na sociálnych sieťach UPJŠ.

DOD na UPJŠ v Košiciach sa zúčastnilo viac ako 1000 žiakov a pedagógov stredných škôl prevažne z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Návštevníkov čakal opäť bohatý program, ktorý sa začal tradične príhovorom pána rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Študenti a doktorandi univerzity na vlastných skúsenostiach uchádzačom priblížili výhody štúdia na Lekárskej (LF), Prírodovedeckej (PF), Právnickej fakulte (PrávF), na Fakulte verejnej správy (FVS), Filozofickej fakulte (FF) či Ústave telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ). Program doplnilo Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC), ktorého odborníci poskytli žiakom stredných škôl rady a tipy v oblasti výberu vysokej školy a vhodného študijného programu.

Informačné stánky jednotlivých fakúlt a pracovísk spolu s ESN (Erasmus Student Network) boli umiestnené v jedálni budovy Sokrates. Prednášky, diskusie a workshopy boli pripravené pre návštevníkov DOD v budovách Aristoteles (vchod z ulice Kuzmányho), Minerva (vchod z ulice Dr. Kostlivého), Sokrates a Platón (vchod z ulice Moyzesova). Vo vonkajších priestoroch areálu svoje aktivity prezentovali študentské spolky a organizácie univerzity: Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL), Spolok medikov mesta Košice (SMMK), Študentská rada PF UPJŠ, ELSA Slovak Republic (The European Law Students´ Association), Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP), Študentská rada FF UPJŠ, Študentský rozhlas Košice (ŠtuRKo) a univerzitná televízia UniTV UPJŠ.

„Som veľmi rád, že po dvoch rokoch pandémie, ktorú sprevádzalo množstvo obmedzení a striedanie prezenčnej a online výučby, sa univerzitný život vracia opäť do normálu a zároveň sme mohli záujemcov o štúdium na UPJŠ privítať už osobne priamo v autentických priestoroch univerzity v kombinácii s online obsahom na sociálnych sieťach,“ informoval rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Online forma predchádzajúcich dvoch ročníkov DOD sa nám osvedčila, najmä na základe pozitívnych reakcií cieľovej skupiny stredoškolákov, aj preto sme sa v tomto akademickom roku rozhodli pre hybridný formát podujatia. Záujemcom sme chceli prezentovať všetky dôležité informácie bez ohľadu na to, v akej forme sa DOD zúčastnili,“ vysvetlila prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou a organizátorka podujatia doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Laura Hoľanová

E-mail: laura.holanova@upjs.sk

Tel.:   +421 55 234 1550

Mob.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore