Aktuality

SLOVENSKA KRONIKA 2012 aj v súčinnosti so SSN

Celoštátna súťaž Slovenská kronika, ktorá si za pätnásť rokov existencie získala priazeň stoviek kronikárov, autorov monografií, publikácií o kultúrnom dedičstve a ľudovej slovesnosti, vstúpila do svojho 7. ročníka. Jej hlavným usporiadateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Organizačne súťaž zabezpečuje redakcia mesačníka pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta.

Spoluusporiadateľmi a odbornými garantmi súťaže sú Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenský národný archív a Slovenské národné múzeum v Martine.

Medzi odborných garantov súťaže patrí aj Slovenský syndikát novinárov. Za SSN poskytne  bližšie informácie PhDr. Pavol Vitko – palovitko@hotmail.com.

Termín uzávierky súťaže – zasielania súťažných materiálov a prihlášok je 31. október 2012.
Súťaž vyhodnotí odborná porota zložená zo zástupcov odborných garantov a mediálnych partnerov, ktorá bude pracovať v štyroch subkomisiách podľa jednotlivých kategórií súťaže: A) Kronika, B) Monografia obce, mesta a publikácia o kultúrnom dedičstve, C) Kultúrnoinformačný a kultúrnoturistický materiál, D) zbierka ľudovej slovesnosti, povestí a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia.
Vyhlásenie výsledkov súťaže Slovenskej kroniky 2012, ktorá je venovaná RNDr. Ladislavovi Jasenákovi, sa uskutoční v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine.

Informácie o súťaži sú uverejnené na internetovej stránke Národného osvetového centra (www. nocka.sk/narodna-osveta).
(S použitím Obecné noviny; 35/2012; 28/08/2012; s.: 1; Štefan CIFRA )

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore