Tlačové správy

Letná škola zaznamenala úspech

Krajské kontaktné miesto Košice otvorilo 25. júla 2013 dvere svojej kancelárie na Floriánskej ulici návštevníkom Letnej školy. Podujatie sa konalo pod záštitou novej manažérky KKM KE PhDr. PaedDr. Martiny Ferencovej, Phd. et PhD. a malo za cieľ predstaviť nových členov kontaktného miesta, oboznámiť prítomných s jeho činnosťou a plánmi pre nadchádzajúce obdobie.

V úvode Letnej školy privítala manažérka jej štrnástich účastníkov z rôznych cieľových publík – študentov, zamestnaných, nezamestnaných i matky na rodičovskej dovolenke. Následne predstavila odbornú konzultantku KKM KE Mgr. Natáliu Sedlák Vendelovú a asistentku manažérky Mgr. Anetu Daňkovú. Prítomných informovala o aktuálnosti propagovania problematiky rodovej rovnosti v lokálnych i globálnych podmienkach a tiež o výsledkoch doterajšej činnosti kancelárie. Následne odovzdala slovo odbornej konzultantke, ktorá prítomným priblížila Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti v rámci Centra vzdelávania Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V následnej diskusii rezonovali najmä témy rovnosti pracovných príležitostí a mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami na rovnakých pracovných pozíciách. Študenti a nezamestnaní sa zaujímali o priebeh výberových konaní a pracovných pohovorov a matky na rodičovskej dovolenke o pracovné príležitosti u zamestnávateľov ústretových voči rodine. Po diskusii manažérka ponúkla zúčastneným prehliadku odborných titulov knižnice a spolu s odbornou konzultantkou poskytla záujemcom individuálne konzultácie.

V závere Letnej školy účastníci vyjadrili svoje postoje a názory k diskutovaným témam, ako aj spokojnosť s podujatím a nádej, že podobné typy aktivít s problematikou rodovej rovnosti sa budú konať aj v budúcnosti. Organizátori plánujú Letnú školu i v mesiaci august. Venovať sa budú tematike marginalizovaných skupín v pracovnom prostredí.

PhDr. PaedDr. Martina Ferencová, PhD. PhD.              

manažérka IRR KKM Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore