Tlačové správy

Reakcia mesta Košice na výzvu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka

Splnomocnenec Peter Pollák poskytol dňa 7. januára 2016 vyjadrenie pre médiá v súvislosti s úmrtím dvoch maloletých detí v lokalite Mašličkovo, situovanej  v blízkosti košickej mestskej časti Luník IX.

Vo vyjadrení deklaroval p. splnomocnenec  Pollák svoju  ochotu  pomôcť pri riešení situácie poskytnutím prostriedkov  z rezervy dotačnej schémy  úradu splnomocnenca na zakúpenie UNIMO buniek. Skonštatoval tiež, že mesto Košice nevyužilo  všetky dostupné  možnosti pri riešení  situácie v uvedenej lokalite.

Tvrdenia pána splnomocnenca pre rómske komunity považuje vedenie mesta Košice za zavádzajúce, o čom svedčí  niekoľko faktov:

  • doposiaľ nie sú vylúčené ani iné príčiny úmrtí oboch detí ako boli prezentované v médiách (napr. syndróm náhleho úmrtia, alebo úmrtie maloletého dieťaťa pred vznikom požiaru), či z dôvodu zanedbania starostlivosti zo strany rodičov
  • listom zo dňa 11. mája 2015 primátor mesta Košice Richard Raši upozornil p. Polláka na riziká hroziace v danej lokalite, a tiež na z nich vyplývajúcu potrebu riešenia situácie rodín, ktoré tam žijú. Zároveň bol p. splnomocnenec z úrovne vedenia mesta Košice oslovený, aby poslal svoj návrh vhodnej formy bývania pre uvedené rodiny,  formou v tzv. UNIMO buniek
  • Pollák vo svojej odpovedi zo dňa 1. júna 2015 navrhol ako riešenie čerpanie finančných prostriedkov z prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK Operačného programu  Ľudské zdroje, resp. z programu výstavby nízkonštandardných bytov prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. P. Pollák sa však ani okrajovo nezmienil o možnosti poskytnutia nejakej finančnej dotácie z jeho úradu, napríklad na zakúpenie spomínaných UNIMO buniek.

Primátor mesta Košice Richard Raši:

„Pýtam sa, kde bola v máji 2015, kedy som zaslal moju prosbu pánovi splnomocnencovi Pollákovi o súčinnosť pri riešení hrozivej situácie v lokalite Mašličkovo, jeho ochota poskytnúť pomoc? Bolo potrebné čakať na tragédiu dvoch maloletých detí  a následne „veľkoryso“, pred médiami takúto  pomoc ponúknuť?  Čo sa týka návrhov na riešenie situácie v sugestívne ladenom liste p. Polláka musím skonštatovať, že akceptujeme akúkoľvek pomoc z jeho strany v plnom rozsahu, len škoda, že prichádza tak neskoro.

Mohol pomáhať počas 4 rokov čo je vo funkcii, ale neurobil tak. Na základe odporúčaní pána splnomocnenca pre rómske komunity sme sa zapojili do národného projektu Take Away a tým si otvorili možnosť čerpať aj investičné prostriedky z OP  Ľudské zdroje na zmiernenie situácie na Luníku IX, teda  aj v lokalite Mašličkovo. Za tým účelom trpezlivo vypisujeme pánom Pollákom zasielané dotazníky a čakáme na vhodné výzvy.  Chcem veriť, že naša účasť v národnom projekte pomôže situáciu riešiť, i keď o tom mám už v súčasnej dobe značné pochybnosti, nakoľko (na rozdiel od Implementačnej agentúry MPSVaR), Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske menšiny do dnešného dňa nevypísal výzvy na podporu sociálnej práce v teréne, čo samozrejme znevýhodňuje práve 150 obci zaradených do národného projektu.

Touto cestou musím zaujať stanovisko aj k výzve p. Polláka  presunúť „UNIMO bunky“ z Nižnej Myšle na Luník IX.  Upozorňujem, že  ide o komfortne vybavené dvojizbové kontajnerové byty, resp. samostatné domy na úrovni bytov I. kategórie a nie UNIMO bunky.  Mesačné náklady na bývanie v nich, vzhľadom na vyhrievanie a varenie elektrickou energiou sa približujú k sume 300 € mesačne, čo nie je vhodné pre skupinu rodín žijúcu v Mašličkove. Navyše, tieto rodiny si svoje pôvodné byty na Luniku IX samé zdevastovali až tak, že celé obytné domy mali silne narušenú statiku, a preto museli byť  z dôvodu ohrozenia zdravia a životov ich obyvateľov zbúrané.

Mesto Košice má zámer kontajnerové byty z Nižnej Myšle v spolupráci s neziskovou organizáciou Oáza – Nádej pre nový život využiť na bývanie pre sociálne odkázané rodiny v lokalite Bernátovce, pričom nevylučujeme možnosť ubytovania aj niektorých rodín z lokality Mašličkovo, ktorí ich nezdevastujú, ako bloky na Luníku IX.“

Vedenie mesta Košice zároveň považuje vyjadrenie p. splnomocnenca vlády P. Polláka pre médiá o poskytnutej pomoci pri výstavbe bytového domu a rozšírení existujúceho komunitného centra na Luníku IX za nepravdivé.

Riadiacim orgánom a poskytovateľom nenávratnej finančnej podpory totiž nebol Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity, ale Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pravdou je, že úrad splnomocnenca P. Polláka, zamietol podporiť výstavbu nového komunitného centra v lokalite Demeter, ktorá je po Luníku IX  druhou lokalitou s rizikom nárastu nelegálnych obydlí.
Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore