Tlačové správy

Spojený ústav jadrových výskumov – 60. výročie založenia

Výstava:  SPOJENÝ ÚSTAV JADROVÝCH VÝSKUMOV, DUBNA, RUSKO – 60 ROKOV ZALOŽENIA

 Výstavu pripravili:

  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach                              
  • Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach                             
  • Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna, Rusko v spolupráci so  Slovenským technickým múzeom v Košiciach

Vernisáž:   22.február 2016 o 16:00 h.

Trvanie výstavy: 22. február – 13. marec 2016

Výstava „Spojený ústav jadrových výskumov – 60. výročie založenia“, prostredníctvom informačných  panelov a interaktívnej prezentácie približuje históriu i súčasnosť Spojeného ústavu jadrových výskumov a dokumentuje spoluprácu košických fyzikálnych pracovísk s týmto významným vedeckým pracoviskom.

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne pri Moskve (Ruská federácia) je významnou medzinárodnou organizáciou v oblasti jadrovej a subjadrovej fyziky. SÚJV bolo založené v Moskve dňa 26. marca 1956. Medzi jedenástimi zakladajúcimi štátmi SÚJV bolo aj vtedajšie Československo. Vedecká komunita SÚJV vznikla ako združenie zástupcov najlepších vedeckých škôl v jadrovej fyzike. História vývoja ústavu je spojená s menami vynikajúcich vedcov a organizátorov výskumu.

Košické fyzikálne pracoviská – Katedra jadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Oddelenie fyziky vysokých energií Ústavu experimentálnej fyziky SAV,  udržiavajú s SÚJV už vyše 50 rokov dlhodobú a intenzívnu spoluprácu. Spoločná vedeckovýskumná činnosť na začiatku bola zameraná  na oblasť relativistickej jadrovej fyziky – štúdium interakcií ľahkých jadier s  jadrami fotoemulzií a protónami a na štúdium antiprotónovo-protónových zrážok. Spolupráca umožnila košickým pracoviskám dosiahnuť vysokú úroveň, vybudovať komplexný spracovateľský reťazec (prehliadanie, meranie, rekonštrukcia prípadov z fotojadrových emulzií a bublinových komôr a príprava databázy), a dodať do kolaboračných dát sumárnych výsledkov (DST) príspevok prevyšujúci 50%.

Táto spolupráca pokračuje aj v súčasnosti. Pracovníci uvedených pracovísk sa aktívne zapojili do nových experimentov realizovaných na bázovom zariadení Laboratória fyziky vysokých energií Nuklotróne. Spolupráca sa rozšírila aj o nové oblasti (teoretická fyzika, informatika).

Okrem vedy a výskumu je tu aj rozsiahla spolupráca Prírodovedeckej fakulty s SÚJV v oblasti vzdelávania a prípravy mladých vedeckých pracovníkov. V rámci krátkodobých a dlhodobých pobytov študenti magisterského a doktorandského štúdia majú možnosť priamej účasti na týchto experimentoch pri ich plnom finančnom zabezpečení zo strany SÚJV.

Za dlhodobú spoluprácu s SÚJV v Dubne, vedecký rast pracovníkov PF, podporu pri účasti našich výskumných skupín v experimentoch v SÚJV a tiež ďalšiu perspektívu spolupráce v experimentálnej relativistickej jadrovej fyzike a v oblasti teoretickej fyziky bola Spojenému ústavu jadrových výskumov v Dubne v Ruskej federácii udelená Zlatá medaila PF UPJŠ.

V delegácii zo SÚJV Dubna sú na výstave zasúpení: prof.Viktor Voronov,  prof.Yura Panebratzev,  Boris Starchenko, Nikita Sidorov (animátor), Anna Komarova.(pomocnik animátora).

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore