Tlačové správy

Právny expert: petícia za zmenu koncepcie parkovania v Košiciach má nedostatky

Mesto Košice avizovalo začiatkom tohto týždňa, že kvôli objektivite posúdenia petície za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice, zadalo externému právnemu expertovi spracovanie jej odbornej analýzy. Výsledkom analýzy je konštatovanie, že petícia má nedostatky.

Autor analýzy považuje za nesprávnu a zmätočnú formuláciu „žiadame primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby inicioval a zabezpečil“, pretože predkladatelia žiadajú od primátora niečo, sám zabezpečiť nemôže. Sám primátor nemá kompetenciu zabezpečiť navrhované zmeny VZN č. 157 o parkovaní. „Funkcia primátora je navyše nezávislou funkciou, ktorú vykonáva primátor podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a preto mu nemožno ukladať pokyny a záväzky,“ uvádza sa v stanovisku odborníka.

Za interpretačný nedostatok predloženej petície považuje, že petíciu napriek jej zneniu „My, dolupodpísaní  obyvatelia Mesta Košice“ podpísali aj osoby, ktoré sú obyvateľmi iných miest, čo podľa neho môže minimálne vzbudzovať pochybnosti z hľadiska zamerania petície. Ďalej citujeme z analýzy k petícii časť, týkajúcu sa vytvorenia mestského podniku: „Pokiaľ teda petícia navrhuje zriadenie konkurenčného mestského podniku za účelom správy parkovacieho systému v Meste Košice mimo súčasnej zóny plateného parkovania, nie je možné vzhľadom na v súčasnosti prevádzkovaný systém parkovania v Meste Košice takejto požiadavke vyhovieť. Mimo zónu plateného parkovania s účinnosťou od 1.7.2016 sa systém parkovania nerealizuje. Vzhľadom na uvedené by pri zriadení akéhokoľvek mestského podniku absentoval zmysel, nakoľko mimo súčasnú zónu plateného parkovania by nemal aj s ohľadom na VZN č. 157 aké parkovacie plochy spravovať.“

 Autor expertízy tiež uvádza, tento bod petície je zároveň formulovaný veľmi všeobecne a neurčito, pretože petícia bola podpisovaná od 13.6.2016, pričom VZN o parkovaní sa stalo účinným od 1.7.2016. Podporovatelia petície sa tak do tohto termínu formálne vyjadrili k zmene „súčasného stavu“, účinného do konca júna.

Pokiaľ ide o samotné vybavenie petície, zákon podľa právneho experta neuvádza, čo pod vybavením petície rozumie. Pre orgán verejnej správy, ktorému je petícia adresovaná, však v zmysle platnej právnej úpravy „nevyplýva žiadny pozitívny záväzok a teda povinnosť rozhodnúť v súlade s obsahom petície.“ Odborník poukazuje aj na rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa touto otázkou zaoberal v rozhodovacej praxi. Podľa Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I.ÚS 38/1994 z 27.2.1995 „subjektívne právo na petíciu síce značí právo podať petíciu, ale toto právo nezahŕňa povinnosť vyhovieť petícii, t.j. prijať petíciu v navrhovanom rozsahu.“ V Uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III ÚS 04/2008 z 9.1.2008 sa uvádza, že povinnosťou dožiadaných orgánov je týmito podnetmi sa zaoberať. Ich povinnosťou však nie je splniť očakávania a predstavy predkladateľov daných podnetov.“

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore