Tlačové správy

Mesto Košice napadlo zistenia NKÚ na súde: tvrdenia NKÚ považuje za nepravdivé a v rozpore so zákonom

Na dnešnom brífingu (štvrtok 29. júna 2017) na košickom magistráte o údajne šokujúcich zisteniach k problematike EEI verzus Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) budú opäť iba zopakované informácie o údajnej neplatnosti zmluvy mesta s parkovacou spoločnosťou. Mesto Košice už niekoľkokrát vysvetlilo, prečo je zmluva platná. S protokolom kontrolnej skupiny NKÚ, ktorá konštatuje neplatnosť zmluvy, mesto Košice nesúhlasí, nepodpísalo ho a napadlo protokol NKÚ na súde.

Podľa odborného stanoviska právnikov mesta Košice totiž zistenia v protokole nemajú legitímny základ. Tvrdenia NKÚ nie sú objektívne pravdivé, neboli právne preukázané a dokonca sú v rozpore so zákonom.

O platnosti či neplatnosti zmluvy môže rozhodnúť iba súd, čo konštatuje v protokole aj samotný NKÚ.

Pripájame právne stanovisko mesta Košice k údajnej neplatnosti nájomnej zmluvy EEI:

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov „tento zákon sa nevzťahuje na nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné predpisy2b)“, pričom poznámka pod čiarou k odkazu 2b) odkazuje na „Napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“ (odkaz na cestný zákon absentuje).

V predchádzajúcom období parkovací systém v centre mesta Košice prevádzkovala Správa majetku mesta Košice, s.r.o. (ďalej len „SMMK“), a to taktiež na základe nájomnej zmluvy s mestom Košice, t. j. SMMK v danom vzťahu nevystupovala ako správca miestnych komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ale len ako nájomca. Následne – po obchodnej verejnej súťaži – parkovací systém po SMMK prakticky prevzala spoločnosť EEI s.r.o.; tento postup bol v praktickej rovine preskúmavaný aj prokuratúrou, ktorá však voči nemu nevzniesla žiaden kvalifikovaný úkon, resp. po schválení VZN č. 147 vec uzavrela s tým, že všetky zákonné náležitosti boli splnené.

Je pravdou, že v danom období (v roku 2012) už bolo v cestnom zákone doplnené ustanovenie § 6a, avšak mesto Košice zvolilo v konečnom dôsledku iný postup – presne taký istý, aký predtým uplatnilo voči SMMK – a tento postup (voči SMMK) taktiež nebol prokuratúrou nikdy spochybnený. Na základe vyššie uvedeného bolo mesto Košice utvrdené v tom, že nepostupovalo nesprávne (v rozpore s legislatívou), ak miestne komunikácie – parkovacie plochy prenajalo na základe súťaže spoločnosti EEI s.r.o..

Nad rámec vyššie uvedeného si dovoľujeme uviesť, že o tvrdených záveroch kontrolného orgánu zásadného charakteru (najmä o absolútnej neplatnosti nájomnej zmluvy) môže rozhodnúť len súd, v súlade s postupom podľa osobitných právnych predpisov. Berúc však na zreteľ doterajšiu kontrolnú činnosť prokuratúry (ktorá priamo zo zákona má kompetenciu dohliadať na zákonnosť výkonu verejnej správy) mesto nikdy nemalo relevantnú pochybnosť o samotnej platnosti zmluvného vzťahu.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

Linda.Snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore