Tlačové správy

Projekt predsedníčky ÚS SR Ivetty Macejkovej „Efektívnosť výkonu rozhodnutí ÚS SR“ prináša pozitívne výsledky

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetta Macejková oceňuje iniciatívu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej znížiť súdne prieťahy v konaniach na všeobecných súdoch, ktorá je okrem iného reakciou aj na štatistické údaje ústavného súdu za I. polrok 2017 a dlhotrvajúci projekt (od roku 2009) predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej.

Jedným z dlhodobých cieľov predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej je napomáhať skráteniu dĺžky konania na všeobecných súdoch, a tým prispievať k posilňovaniu dôvery verejnosti v súdnictvo. Aj z tohto dôvodu predsedníčka ústavného súdu realizuje projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (ďalej aj „projekt“) už od roku 2009.

Cieľom projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ je okrem iného efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutí ústavného súdu, v ktorých bolo konštatované porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a trestnom konaní, koordinovaným postupom so zainteresovanými subjektmi zabezpečiť precíznejšiu riadiacu a kontrolnú činnosť na všeobecných súdoch v konkrétnych prípadoch.

Ústavný súd bude tak ako od roku 2009 až 2016 aj v roku 2017 naďalej podrobne monitorovať výkon svojich nálezov a prostredníctvom projektu v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Súdnou radou Slovenskej republiky vyvíjať tlak na všeobecné súdy, orgány činné v trestnom konaní, prípadne iné orgány, s cieľom dosiahnuť právoplatné skončenie sledovaných konaní.

Postoj Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod vedením ministerky Lucie Žitňanskej len potvrdzuje správnosť a nevyhnutnosť realizácie projektu predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej, o čom svedčia aj výsledky projektu za rok 2016 zverejnené v časti REŠERŠ A.

Tabuľka č. 1  Prehľad výsledkov projektu za obdobie od roku 2009 do roku 2016

rok celkový počet nálezov z toho skončené

k 31. 12. 2016*

z toho neskončené

k 31. 12. 2016

2009 252 232 20
2010 219 189 30
2011 209 172 37
2012 194 149 45
2013 213 143 70
2014 235 140 95
2015 231 122 109
2016 246 59 187
Spolu 1 799 1 206 593

* Počet právoplatných nálezov ústavného súdu v danom roku, vo vzťahu ku ktorým boli konania vedené pred všeobecnými súdmi, prípadne pred orgánmi činnými v trestnom konaní k 31. decembru 2016 skončené

Zdroj: vlastný

V priebehu monitorovaných rokov 2009 – 2016 bolo vydaných celkovo 1 799 nálezov ústavného súdu vo vzťahu k porušeniu už uvedených práv. Je pozitívne, že k 31. decembru 2016 je právoplatne skončených 1 206 konaní pred všeobecnými súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

„Tempo rozhodovania slovenských súdov je stredobodom pozornosti ministerstva spravodlivosti. A zároveň musím povedať, že projekt, resp. pravidelné výstupy z tohto projektu, ktorý sa realizuje od roku 2009 na Ústavnom súde Slovenskej republiky, nám v tom veľmi pomáhajú, pretože s týmito výstupmi môžeme ďalej pracovať napríklad na poradách s predsedami súdov. A rovnako na základe týchto podkladov možno potom v rámci našej kompetencie tieto konkrétne prípady ďalej sledovať,“ uvádza ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Lucia Žitňanská.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore