Tlačové správy

Mestská rada v Košiciach prerokovala rozpočet na rok 2018, spôsoby riešenia problematiky Borovicového hája, ako aj dôležitý bod – uzavretie dohody o splátkach s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mestská rada v Košiciach dnes prerokovala všetky body, ktoré majú byť súčasťou programu decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaoberala sa návrhom rozpočtu mesta na rok 2018, informáciou o aktuálnom stave Borovicového hája a dôležitým bodom – návrhom dohody o splátkach s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu Kasárne/Kulturpark.

 • Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 224 mil. €. Pozostáva z bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 12,4 mil. €, v kapitálovom rozpočte je schodok vo výške 18,6 mil. € a vo finančných operáciách je prebytok 6,2 mil. €.

Hlavnými prioritami rozpočtu na rok 2018 sú:

 • dokončenie súčasnej etapy Modernizácie električkových tratí
 • rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení
 • rekonštrukcia a výstavba športových ihrísk a atletických oválov pri základných školách a v mestských častiach
 • rekonštrukcia a zlepšenie vybavenosti telocviční základných škôl
 • stavebné úpravy a rekonštrukcie komunikácií a oprava mostov
 • majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na Slaneckej ceste s cieľom následnej rekonštrukcie
 • realizácia projektov financovaných z Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci IROP podľa aktuálnych výziev v oblasti dopravy, školstva, zelene, sociálnych vecí a ďalších oblastí
 • rekonštrukcia bazéna mestského kúpaliska Rumanova
 • stavebné úpravy nájomného bytového domu pre mladé rodiny na Sládkovičovej ulici č.3 financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania
 • ochrana životného prostredia – pokračovanie riešenia problematiky čistenia jazera na Sídlisku Nad jazerom
 • nový územný plán mesta
 • rozvojové projekty mestských častí, financované cez účelové dotácie.

Najväčšia časť rozpočtu mesta na rok 2018 je nasmerovaná na skvalitnenie dopravnej infraštruktúry (81 mil. €) a vzdelávania v meste (vyše 72 mil. €). Na ochranu a tvorbu životného prostredia plánuje mesto v budúcom roku vynaložiť takmer 19 mil. €, zvýšené výdavky sú naplánované na sociálne služby a rozvoj kultúry a športu v Košiciach.

 • Poslanci mestského zastupiteľstva sa v decembri budú zaoberať alternatívnymi riešeniami Borovicového hája. Prvou navrhovanou alternatívou je kúpa pozemkov v lokalite Borovicový háj za kúpnu cenu 69,61 €/m², okrem pozemkov vo vlastníctve S.T. Energy s. r. o. Druhou alternatívou je predloženie návrhu zmeny územného plánu danej lokality na neverejnú zeleň.

Mesto Košice by malo vykúpiť 121 478 m2 plochy, na ktorej sa nachádza Borovicový háj. Podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečovalo mesto Košice je všeobecná hodnota pozemkov 69,61 €/m2, čo predstavuje celkovú sumu za kúpu pozemkov 8 456 083,60 €. Podľa znaleckého posudku, ktorý zabezpečovala druhá strana, je všeobecná hodnota pozemkov 84,84 €/m2, to znamená celkovo uhradiť za kúpu pozemkov 10 306 194 €.

V súčasnosti prebiehajú viaceré súdne spory, v ktorých si vlastníci predmetných pozemkov uplatňujú voči mestu Košice zaplatenie náhrady za užívanie pozemkov v ich vlastníctve z dôvodu, že tieto sú územným plánom klasifikované ako verejná zeleň. V prípade, že sa mesto Košice nedohodne na kúpnej cene s vlastníkmi pozemkov, bude trend súdnych sporov a finančných dopadov na mesto narastať.

 • V prípade návrhu dohody o splátkach s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jej význam spočíva v tom, že uzavretím dohody si mesto Košice zachová možnosť úspešne žiadať v prípade budúcich projektov o príspevok, poskytovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zároveň nebude ohrozené financovanie aktuálne realizovaných projektov v Košiciach, akým je napríklad rozsiahla modernizácia električkových tratí. Uzavretie dohody navyše vytvorí mestu časový priestor pre iniciovanie preskúmania nových faktov a preukázanie správnosti postupu mesta.

V prvom polroku 2014 bol vykonaný vládny audit projektu Kasárne/Kulturpark. Audítorská skupina mala s mestom rozdielny názor na uzatvorenie dodatku č.3 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavebných prác na predĺženie termínu realizácie diela. Pôvodný termín pre ukončenie bol 31.12.2012. Dodatkom k zmluve bol tento termín predĺžený do 31.5.2013. Termín ukončenia fyzickej realizácie projektu (t.j. termín ukončenia hlavných aktivít projektu) maximálne do 31. 12. 2012 bez ohľadu na dátum vydania rozhodnutia o schválení obsahuje Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vydané Ministerstvom kultúry SR ako Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program pre Prioritnú os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Tento dokument zároveň obsahuje formuláciu o tom, že doba fyzickej realizácie projektu môže byť z dôvodov hodných osobitného zreteľa na strane prijímateľa alebo poskytovateľa pomoci upravená.

Audítorská skupina napriek tomu považovala uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo o predĺžení pôvodného termínu ukončenia diela za  porušenie niektorých ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania. Argumenty audítorskej skupiny sa opierali o nepredloženie ponúk potenciálnych uchádzačov v procese verejného obstarávania, ktorí požiadali o vysvetlenie k termínu ukončenia stavebných prác a následne nepredložili ponuku. Mesto Košice doložilo dôkazy o nevyhnutnosti predĺženia termínu realizácie stavebných prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných skutočností, ktoré spôsobili posun stavebných prác do klimaticky nevhodných podmienok pre stavebné práce:

 1. opakovaný výskyt podzemných káblových vedení pod napätím
 2. nález plynového potrubia pod tlakom
 3. závažné statické poruchy na rekonštruovanom objekte
 4. nález dvoch vojenských granátov z 2. svetovej vojny
 5. nepredvídateľné technologické prekážkyarcheologické nálezy

V apríli 2015 vládny audit postúpil predmetnú agendu na Úrad pre verejné obstarávanie na ďalšie konanie. Úrad pre verejné obstarávanie napriek predloženým podkladom neakceptoval objektívne dôvody predĺženia termínu uvedené mestom, hoci nemá zákonnú kompetenciu na materiálne posudzovanie objektívnosti dôvodov. Neprihliadal ani na skutočnosť, že posunutím termínu stavebných prác do zimného obdobia už nie je možné vykonávať práce v exteriéri. Úrad pre verejné obstarávanie neakceptoval stanoviská mesta Košice, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, uchádzačov v danom verejnom obstarávaní, ani stanoviská generálneho projektanta, stavebného dozoru a spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania.

Nebola zobraná do úvahy skutočnosť, že zo strany žiadneho zo záujemcov o účasť verejnom obstarávaní, ani zo strany iných subjektov nedošlo od zverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže k spochybneniu reálnosti stanoveného termínu. Ani z vybraných uchádzačov si nikto neuplatnil revízne postupy k reálnosti termínu. Ak by bol termín ukončenia stavby dôvodom neúčasti niektorých uchádzačov, mohli požiadať vyhlasovateľa súťaže o nápravu v tejto veci a v prípade zamietnutia mohli uplatniť námietku v rámci revíznych postupov. Uvedenú možnosť však žiadny z uchádzačov nevyužil.

Mesto Košice má k dispozícii stanoviská záujemcov, ktorí sa v priebehu súťaže dopytovali na termín ukončenia zákazky a potom nepredložili ponuky. Mestu Košice písomne potvrdili, že stanovený termín ukončenia zákazky – 31.12.2012 – nebol dôvodom na nepredloženie ponuky. Pritom táto skutočnosť – nepredloženie ponúk uchádzačmi, ktorí sa dopytovali na termín ukončenia zákazky – bola hlavným dôvodom, na základe ktorého vládny audit a následne Úrad pre verejné obstarávanie namietal porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Mesto Košice navrhuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacemu orgánu  požadovanú sumu na vrátenie vo výške 25 percent z celkovej sumy stavebných prác, t.j. 5 633 244,90 eur uhradiť v dvoch splátkach, prvú v roku 2019 a druhú v roku 2020, takže získa dostatok času na preukázanie správnosti svojho postupu.

Mesto Košice na základe predložených dôkazov trvá na tom, že postupovalo správne, a toto tvrdenie chce  preukázať. S cieľom predložiť nové dôkazy, ktoré by mohli znamenať zvrátenie nepriaznivého stavu vo veci, objednalo v Ústave súdneho inžinierstva ako nezávislej organizácie znalecký posudok na posúdenie faktu, či posun termínu ukončenia stavebných prác bol vyvolaný objektívnymi nepredvídateľnými okolnosťami, a teda nemal vplyv na výsledok súťaže. Po získaní týchto nových dôkazov mesto Košice požiada o vykonanie opätovnej kontroly verejného obstarávania a prehodnotenie rozhodnutia.

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore