Tlačové správy

Ústavný súd SR vyslovil v I. polroku 2018 porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu v 40 nálezoch

Významnú časť rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb tvoria popri sťažnostiach namietajúcich porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa   čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) alebo práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) sťažnosti týkajúce sa porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1  dohovoru.

Ak boli základné práva alebo slobody sťažovateľa porušené právoplatným rozhodnutím, opatrením, alebo iným zásahom orgánu verejnej moci, ústavný súd sťažnosti vyhovie a preskúmané rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah zruší. Ústavný súd môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie, pričom ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah,   je v tomto konaní alebo postupe viazaný právnym názorom ústavného súdu.

Základné právo na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru sú vyjadrením základných princípov súdnictva ako jednej zo zložiek systému bŕzd a protiváh. Garancia a dodržiavanie uvedených práv je nevyhnutným predpokladom riadne fungujúceho právneho štátu. Ústavný súd však napriek tomu len v I. polroku 2018 eviduje 40 nálezov, v ktorých vyslovil porušenie základného práva na súdnu  a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru (pozri kompletný prehľad uvedených nálezov).

Z celkového počtu 40 nálezov, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie práva podľa uvedeného článku ústavy alebo dohovoru, sa porušenie práv týkalo:

 • 23 občianskoprávnych vecí,
 • 5 vecí správneho súdnictva,
 • 4 exekučných vecí,
 • 3 obchodnoprávnych vecí,
 • 2 trestných vecí,
 • 2 rodinných vecí,
 • 1 veci konkurzu a reštrukturalizácie.

Ústavný súd v I. polroku 2018 vyslovil porušenie práva podľa uvedeného článku ústavy alebo dohovoru vo vzťahu k rozhodovacej činnosti nasledujúcich všeobecných súdov:

 • Najvyšší súd Slovenskej republiky – 16 nálezov,
 • Krajský súd v Košiciach – 6 nálezov,
 • Okresný súd Bratislava I a Krajský súd v Nitre – každý po 3 nálezy,
 • Krajský súd v Bratislave, Okresný súd Nitra, Okresný súd Košice II a Okresný súd Prešov – každý po 2 nálezy,
 • Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Žiline, Okresný súd Dunajská Streda, Okresný súd Lučenec – každý po 1 náleze.

 „Ústavný súd v konaní vedenom pod sp. zn. I. ÚS 629/2017 konštatoval, že podstata základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru spočíva v oprávnení každého domáhať sa ochrany svojich práv na súde. Tomuto oprávneniu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktoré tento článok ústavy o základnom práve na súdnu ochranu vykonávajú. Reálne uplatnenie základného práva na súdnu ochranu predpokladá, že účastníkovi súdneho konania sa táto ochrana poskytne v zákonom predpokladanej kvalite, pričom výklad a používanie príslušných zákonných ustanovení musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru,“ ozrejmuje predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore