Tlačové správy

Kvalitné IT vzdelávanie zabezpečí nové laboratórium na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach

Štúdium informačných a sieťových technológií na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach poskytne vďaka novému IT laboratóriu NetLAB modernejšiu formu získavania praktických zručností.

Stredná odborná škola Ostrovského poskytuje vzdelávanie zamerané predovšetkým na oblasť informačných technológií. Kvalitné vzdelávanie nepredstavujú len vynikajúci pedagógovia
a odborníci z IT firiem, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní, ale aj priestory a najmä technológie, ako nástroj aplikovania poznatkov do praxe.

Škola v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ako zriaďovateľom školy, a spoločnosťou T-Systems Slovakia 19. novembra 2018 o 9.00 hod. slávnostne otvorila a sprístupnila novú IT učebňu – NetLAB, ktorá je súčasťou národnej siete inovatívnych technologických laboratórií Asociácie spoločností IT priemyslu (ASIT SK).

„Pred desiatimi rokmi pracovalo v IT sektore zhruba tisíc ľudí, dnes je to viac než jedenásťtisíc. Je to jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví. Na to, aby sa tento sektor aj ďalej rozvíjal, mu potrebujeme vytvoriť vhodné podmienky. Som veľmi rád, že naša škola v spolupráci s T-Systems Slovakia vytvára zázemie pre študentov, aby sa vzdelávali v IT sektore a aby si v tejto oblasti našli aj uplatnenie,“ vyjadril sa Rastislav Trnka, predsa Košického samosprávneho kraja.

„Nová učebňa prispeje k väčšej motivácii žiakov študovať IT a zároveň umožní prepojenie teórie s praxou. Naším zámerom je umožniť výučbu v NetLAB-e nielen pre našich žiakov a pedagógov, ale aj pre odborníkov z oblasti. Týmto spôsobom chceme pripraviť a motivovať žiakov a pedagogických zamestnancov k aktívnej participácii na duálnom vzdelávaní,” hovorí Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ Ostrovského.

Stavebné úpravy miestnosti a jej pripojenie na siete uskutočnila škola v súčinnosti s Košickým samosprávnym krajom. Partner školy T-Systems Slovakia vybavil novú IT učebňu technológiami pre žiakov aj učiteľov. Do užívania škola dostala 18 notebookov a 18 monitorov, veľkorozmerné prezentačné obrazovky, 2 zariadenia telepresence, ktoré slúžia na videokonferencie a sú využiteľné pri výuke v oblasti riadenia počítačových sietí, ale aj riadenie VoIP – služby, ktorá umožňuje uskutočňovať hovory prostredníctvom internetu. Firma prispela aj nábytkom do učebne a vizuálnymi doplnkami.

„Vytvorená IT učebňa je spoločné dielo so školou. Naša spoločnosť vníma ako najväčšiu medzeru v slovenskom školstve možnosť študenta získať počas štúdia nielen znalosti, ale aj zručnosti a skúsenosti. IT učebňa, náš NetLAB, je vhodná cesta na zjednodušenie získavania týchto zručností potrebných pre prax. Rovnako dôležité je vybaviť školy učebňami a priestormi, ktoré podnecujú k učeniu a ktoré ani žiak, ani učiteľ nevnímajú negatívne. Tento NetLAB má šancu stať sa takýmto motivátorom,” vyjadril sa Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia.

Investovaním a spoluprácou so vzdelávacími inštitúciami, akými sú stredné odborné školy, môžu IT spoločnosti v regióne motivovať mladých študentov k tomu, aby sa rozhodli ostať v domácom prostredí a venovať sa IT sfére vo svojom regióne a následne sa v rámci regiónu aj zamestnať.

Kontakt pre médiá:
Lívia Gaľová
Hovorkyňa spoločnosti
T-Systems Slovakia s.r.o.
Žriedlova 13, 040 01 Košice, Slovakia
Tel.: + 421 901 762 176
E-mail: livia.galova@t-systems.com

T-Systems Slovakia
Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach. Jej cieľom je poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo
v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.
Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla vo štvrtom kvartáli 2018 v Košiciach počet zamestnancov 3 859, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. 70 % zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 30 % stredoškolské vzdelanie. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Stredná odborná škola Ostrovského sa zameriava na IT vzdelávanie a ponúka študijné odbory – informačné a sieťové technológie, inteligentné systémy, realitné maklérstvo, a študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania – mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií a mechanik stavebno-inštalačných zariadení. V súčasnosti ju navštevuje približne 750 žiakov.
Pri škole je zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie. Jeho úlohou je poskytovať vzdelávanie v oblasti informačných technológií žiakom SOŠ aj žiakom ostatných stredných škôl, pedagógom a zamestnancom firiem v regióne.
Škola je od roku 2007 Lokálnou Cisco akadémiou a program sieťovej akadémie Cisco Networking Academy implementovala do učebných plánov študijných odborov so zameraním na informačné technológie.

Asociácia spoločností IT priemyslu (ASIT SK)
ASIT SK je občianske združenie, ktoré rieši problematiku komplexného vzdelávacieho systému – od predškolskej výchovy až po vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie – podľa požiadaviek zamestnávateľov s ohľadom na ich aktuálne potreby. Združuje zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku s cieľom ich vzájomnej spolupráce. Pripravuje nové študijné odbory s priemyselnými certifikáciami podľa požiadaviek z IT biznisu a elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Príkladom je študijný odbor informačné a sieťové technológie s viac ako 1 317 aktívnymi študentmi na 7 školách na Slovensku, medzi ktoré patrí SOŠ Ostrovského.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore