Košice

FEMAN pripravil päť projektov približujúcich kultúru znevýhodneným skupinám ľudí

Združenie FEMAN do konca roka zrealizuje päť projektov podporených Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín. Zamerané sú na neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím, predovšetkým nevidiacich, hluchoslepých a slabozrakých detí. Projekty v celkovej výške 24 tisíc eur združenie spolufinancuje vo výške piatich percent a zapojí do nich približne tisíc rôznym spôsobom znevýhodnených osôb.

„Predovšetkým chceme dať možnosť týmto mladým ľuďom realizovať sa, umožniť im spoznať a ´vidieť´ to, čo vidieť nemôžu, ale aj tvorivo naplniť ich voľný čas a čiastočne odbremeniť ich rodiny,“ uviedol na dnešnom stretnutí s novinármi v Košiciach riaditeľ združenia FEMAN Ing. Eduard Buraš. Ako pripomenul, podľa štatistík na východnom Slovensku žijú približne 1,5 až 2 percentá ľudí so zrakovým postihnutím vyššieho stupňa. „Z toho najväčšie percento žije v oblasti Spiša, kde sú vytvorené aj špecializované zariadenia napr. školské a vzdelávacie. Práve tieto trpia akútnym nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré by im umožňovali plnohodnotnú integráciu ich zverencov,“ dodal a zdôraznil, že zámerom projektov je tento nelichotivý stav aspoň sčasti zmeniť.

Medzi účastníkov projektov patria nevidiace a slabozraké deti a mládež zo Spojenej školy internátnej v Levoči, hlucho slepé deti a mládež z n.o. MAJÁK v Zdobe pri Košiciach, nevidiaci a slabozrakí mladí dospelí z Únie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach, ale aj „večné deti“ z DSS v Moldave nad Bodvou, deti z detských domovov či znevýhodnení obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých obcí. V rámci sociálnej inklúzie sú novým partnerom združenia košickí seniori.

Podporené projekty:

  1. Tmavomodrý svet/Svet nevidiacich, hluchoslepých a slabozrakých detí
  2. I.K. – Sociálna Inklúzia v Kultúre osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín obyvatelstva
  3. Svetlo – Voda – Hudba – Tanec – Divadlo / Festival hudby, tanca a tvorivých dielní zameraných na pohybovú kultúru a atribút vody vo svete nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín
  4. Ako nevidiaci menia svet hudby II / Tvorivé dielne, koncerty, festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva – Another Music Festival
  5. Povediem ťa ku knihe a pamiatkam UNESCO / Tvorivé dielne pre zrakovo postihnuté deti v Levoči

Podrobnosti o jednotlivých projektoch: https://www.feman.sk/aktualita/projekty-podporen-ministerstvom-kult-ry-slovenskej-republiky-na-rok-2019

Viac informácií poskytne:

Ing. Eduard Buraš, riaditeľ združenia FEMAN, tel.: 0905 539 926, e-mail: feman@stonline.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore