Tlačové správy

Zákon nemá byť bariérou

August 2019 je dôležitý pre celú spoločnosť Slovenskej republiky. Slovensko ako členská krajina EÚ má zaslať hodnotenie Partnerskej dohody pre systém čerpania európskych fondov, ktorými sa mala riešiť aj  oblasť mobility a bezbariérovosti. K tomu však nedošlo v predpokladanej a požadovanej miere.

Slovenská republika je zatiaľ jedinou krajinou EÚ, ktorá nemá nastavené systémy pre odstraňovanie bariér. Ministerstvo dopravy a výstavby SR začalo novelizáciu legislatívy tzv. stavebného zákona. Zmena zákona však nestačí. Je potrebné vytvoriť systém na implementáciu opatrení, vykonávacie predpisy, zdrojovanie a systém kontroly plnenia všetkých súvisiacich opatrení. Zároveň je potrebné iniciovať novelizáciu európskych záväzných nariadení.

V súvislosti s týmito zámermi OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram vytvorilo a navrhlo systém zmien, aby sa odstraňovanie bariér na Slovensku vykonávalo komplexne a systémovo. Jednou z bariér pre ľudí s obmedzenou mobilitou, ktorými sú vozičkári aj iné druhy zdravotného postihnutia, seniori či mamičky s kočíkmi, je aj platná legislatíva a nariadenia v súčasnom znení a prístup niektorých verejných samospráv a úradov. Príkladom je výstavba bariérových stavieb a MHD nástupištia, ktoré neberú ohľad na požiadavky obmedzenej mobility.

Vyzývame preto:

 • Kompetentné výkonné orgány štátu (MDV SR, MF SR, MPSVaR SR a iné) k okamžitému konaniu, aby došlo k synergickému medzirezortnému efektu v problematike, ktorá je často v úzadí a stáva sa politickým štítom pred voľbami;
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k vytvoreniu objektívnej správy o stave dodržiavania Dohovoru OSN o právach zdravotne postihnutých na Slovensku;
 • Centrálny koordinačný orgán k vytvoreniu prierezovej Horizontálnej priority MOBILITA zo zlúčených finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, aby bolo možné v opravných opatreniach v rámci Partnerskej dohody nastaviť systém čerpania v čo najkratšom časovom horizonte pre odstránenie bariér prakticky v oblastiach:
  • Všetkých druhov dopravy a jej infraštruktúry
  • Budov štátnej správy a verejných samospráv
  • Verejných priestranstiev v mestách a obciach Slovenska
  • Voľnočasových a ostatných potrieb osôb s obmedzenou mobilitou;
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby vytvorilo systém kontroly plnenia súčasných technických noriem s implementáciou medzinárodných štandardov prístupnosti, ktoré sú základom pre bezbariérovosť v každej rozvinutej krajine EÚ;
 • Všetky zložky, súčasti a inštitúcie vlády SR, aby v rámci svojich kompetencií prijali bezodkladné opatrenia pre prioritné riešenie bezbariérovosti v budovách a v podriadených inštitúciách a subjektoch.

Problematika prístupnosti k základným ľudským potrebám je vecou občana Slovenska aj návštevníka, ktorý považuje štandardné prostredie mobility svojej krajiny za bežnú úroveň.

Pre viac informácií kontaktujte:

Petr Kučera

Predseda OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram

tel. číslo: + 421 911 365 266
e-mail: uppz.kucera@gmail.com

 

OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram

Poslaním OZ je systematické a konkrétne odstraňovanie bariér za predpokladu sieťovania aktivít a nástrojov v rôznych kompetenciách od štátu, verejných samospráv, ale aj v oblasti zosúlaďovania pravidiel bezbariérovosti v európskom priestore. OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram je zároveň aj kontaktným bodom pre medzinárodný systém Eurokľúč na Slovensku, ktorý zabezpečuje rozširovanie systému určeného výhradne pre osoby s poruchou mobility a niektorých diagnóz v prostredí Slovenskej republiky.

Partnermi OZ sú odborníci z akademickej sféry, dopravných spoločností, stavebníctva, dizajnu a architektúry, projektovania, ale aj MVO, niektoré verejné samosprávy a pod. OZ spolupracuje s Úradom komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v oblasti odstraňovania bariér na Slovensku? Sledujte nás na našich webových stránkach www.bezbariery.webnode.sk a sociálnej sieti Facebook v skupine Bezbariéry

OZ Bez bariéry_výzva

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore