Tlačové správy

Dopravný podnik podal trestné oznámenie

KOŠICE – Dopravný podnik mesta Košice doručil v piatok (13. 7.) na Okresnú prokuratúru Košice II. trestné oznámenie v kauze so spoločnosťou OutClaim. Vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá vznikla dôsledkom sporu, si DPMK nechal  vypracovať právnu analýzu k vyvodeniu majetkovej, resp. trestno-právnej zodpovednosti. Jediným mysliteľným právnym prostriedkom ktorý analýza doporučila, bolo podanie oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu.

Dôvod trestného oznámenia

Dopravný podnik vyhlásil vo februári 2006 obchodnú verejnú súťaž na správu a vymáhanie pohľadávok vzniknutých z pokút uložených pri prepravnej kontrole. Ako víťazná bola vyhodnotená ponuka spoločnosti OutClaim. DPMK následne v marci 2006 uzavrela so spoločnosťou OutClaim, mandátnu zmluvu, ktorou sa OutClaim zaviazala obstarávať obchodnú záležitosť spočívajúcu v správe a vymáhaní pohľadávok  Mandátna zmluva bola v júni zmenená a doplnená dokumentom nazvaným Procesná smernica pre správu a vymáhanie pohľadávok. K Procesnej smernici bol v júli 2006 uzavretý dodatok č.1 a v apríli 2007 dodatok č.2. Keďže existuje podozrenie, že pri príprave, dojednaní a uzavretí uvedených dokumentoch sa konalo výrazne v neprospech spoločnosti DPMK, dozorná rada dala pokyn a vedenie spoločnosti podalo trestné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že bol spáchaný trestný čin. Spoločnosť požiadala, aby príslušné orgány činné v trestnom konaní vyšetrili konanie a postup fyzických osôb vystupujúcich na strane dopravného podniku.

Právna analýza

Právna analýza kancelárie košickej advokátky Márie Grochovej neodporučila podanie súkromnoprávnych žalôb na náhradu škody voči bývalým členom predstavenstva DPMK, ani voči zamestnancom či iným členom odborného právneho aparátu, pre porušenie povinností pri príprave obchodnej verejnej súťaže a pri príprave a uzavretí mandátnej zmluvy a jej následných zmien a doplnení.  Jediným mysliteľným právnym prostriedkom, ktorým sa možno pokúsiť o dosiahnutie nápravy, je podanie oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní, a teda dosiahnutie vyvodenia aspoň trestnoprávnej zodpovednosti konkrétnych osôb vystupujúcich na strane DPMK. Uplatnenie práv na náhradu škody voči bývalým členom predstavenstva súdnou cestou  prináša so sebou aj  finančné riziká v prípade, ak by DPMK bol v spore neúspešný. Vzhľadom na vymáhanú čiastku 2.500.000,- eur by hodnota jedného úkonu právnej pomoci advokáta, bola podľa vyhlášky až 6.500,- eur. V konaní by bolo možné očakávať minimálne  päť úkonov právnej pomoci u každej žalovanej osoby, čo by v prípade neúspechu  DPMK v spore spôsobilo vznik povinnosti DPMK zaplatiť každému žalovanému náhradu trov právneho zastúpenia  vo výške okolo 32.500,- eur,  čo by mohlo spôsobiť celkovú stratu 162.500 Eur. Za túto sumu by sme dokázali financovať generálne opravy dvoch kĺbových autobusov. Preto bolo potrebné  s odbornou starostlivosťou zvážiť podanie  takýchto žalôb.   

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

PR manažérka

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore