Tlačové správy

Plénum Ústavného súdu SR schválilo nový Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu SR a Rozvrh práce Ústavného súdu SR na rok 2020

  1. Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedu Ivana Fiačana schválil na neverejnom zasadnutí pléna 4. decembra 2019 uznesením Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Legislatívne zmeny spojené s prijatím zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vyžiadali prijatie nového Spravovacieho  a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Spravovací a rokovací poriadok podrobnejšie upravuje vnútorné pomery Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) pri príprave konania a rozhodovania, postavenie pléna, senátov, sudcov spravodajcov, súdnych poradcov a iných osôb zúčastňujúcich sa na činnosti ústavného súdu, vydávanie Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj disciplinárne konanie proti sudcom ústavného súdu.

Doplnené a sfunkčnené plénum ústavného súdu dnes schválilo nový Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky. Práca ústavného súdu sa tým viac zefektívni. Okrem iného sa v spravovacom a rokovacom poriadku upravila komunikácia ústavného súdu s médiami, ktorú po novom zabezpečuje hovorca ústavného súdu,  inak predseda ústavného súdu, predseda príslušného senátu alebo ním poverený sudca, spravidla sudca spravodajca“, uvádza predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.

Úplné znenie Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky schváleného na zasadnutí pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky konanom 4. decembra 2019 bude bezodkladne (po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky) zverejnené na webovom sídle ústavného súdu.

  1. Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedu Ivana Fiačana schválil na neverejnom zasadnutí pléna 4. decembra 2019 uznesením Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2020.

Rozvrh práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020

Príloha k Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára 2020  do 31. decembra 2020

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore