Tlačové správy

Zhodnotenie roku 2019 vo Východoslovenskej galérii

Východoslovenská galéria má za sebou ďalší úspešný rok, čo dokazujú aj jednotlivé výsledky. Návštevníkom sa podarilo ponúknuť kvalitné výstavné projekty, rôznorodé sprievodné programy, vydali sa hodnotné publikácie a pokračovalo sa v úspešných spoluprácach. Zbierkový fond sa opäť rozšíril o nové akvizície.

Nárast návštevnosti

Už v roku 2018 Východoslovenská galéria zaznamenala výraznejší nárast návštevnosti, oproti roku 2017, kedy galériu navštívilo 28 454 ľudí, v roku 2018 tak urobilo 32 650 návštevníkov. V roku 2019 sa Východoslovenskej galérii podarilo v tomto trende pokračovať, návštevnosť sa zvýšila oproti roku 2018 o 8,7%, bolo zaznamenaných 35 501 návštevníkov.

Veľké výstavné projekty

V roku 2019 Východoslovenská galéria pripravila 16 výstav (v roku 2018 to bolo 18 výstav). Medzi výstavami dominovali štyri významné projekty.

Výstava Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom, ktorá prezentovala diela z prvej fázy projektu reštaurovania (2017- 2018). Vystavených bolo 23 diel, ktoré boli poškodené v roku 1985 pri výbuchu plynu a neboli doteraz zreštaurované. Tento súbor tvoril najstaršie a najvýznamnejšie práce spomedzi požiarom poškodených diel, ktoré patria do nosných kolekcií zbierky Východoslovenskej galérie: umenie 19. storočia a košická moderna. Reštaurovanie diel podporil Fond na podporu umenia a Výstavu podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.

 • trvanie výstavy: 17. 4. – 1. 9. 2019
 • reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková
 • kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
 • Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

 František Foltýn (1891–1976) – Od košickej moderny k parížskej abstrakcii, výstavný projekt, ktorý vznikol v spolupráci s Moravskou galériou v Brne a prezentoval rozsiahlu retrospektívu od začiatku tvorby Františka Foltýna až po jeho vrcholné obdobie. Ako doplnenie kontextu výstavy pripravila súbežne Východoslovenská galéria výstavu Košická moderna – Človek a mesto / sociálno-kritická vlna. K výstave vyšiel rovnomenný katalóg mapujúci život a tvorbu významného českého maliara Františka Foltýna. Výstavu podporil Fond na podporu umenia.

 • trvanie: 27. 6. 2019 – 20. 10. 2019
 • kurátor: Petr Ingerle, Ondřej Chrobák
 • Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938 / Československá stopa, výpravná historická výstava so zameraním na umeleckú produkciu krátkej periódy dvadsiatich rokov, kedy bolo územie Podkarpatskej Rusi súčasťou nového štátneho útvaru Čechov a Slovákov. Výstave predchádzala vedecko-výskumná a bádateľská práca, ktorá sa zameriavala na dejiny medzivojnového obdobia v konfrontácii s košickou a európskou modernou. Výstava zároveň reagovala na sté výročie pripojenia územia Podkarpatskej Rusi k Československu, ktoré sme si pripomenuli v roku 2019. Predmetná téma so silným edukačným potenciálom a populárno-náučným štýlom predstavila verejnosti doposiaľ málo, resp. vôbec neprezentované umenie v širších, nadregionálnych súvislostiach. Výstava bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Visit Košice a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 • trvanie výstavy: 3. 10. 2019 – 23. 2. 2020
 • kurátor: Miroslav Kleban
 • Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Milota Havránková – TORZO/ Laboratórium večných návratov, výstava predstavila publiku kľúčové okruhy tvorby tejto významnej fotografky, pedagogičky a multimediálnej umelkyne, rodáčky z Košíc, od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Jej tvorba je príznačná nielen pestrosťou technologických, a myšlienkových prístupov, ale aj širokým záberom umeleckých disciplín, počnúc dizajnom, cez monumentálnu a inscenovanú fotografiu až k experimentálnemu filmu. Diela vizuálnej umelkyne efektne vynikli vďaka architektúre Richarda Loskota.

 • trvanie výstavy: 1. 11. 2019 – 2. 2. 2020
 • kurátorka: Anna Vartecká
 • architekt výstavy: Richard Loskot
 • Východoslovenská galéria, Hlavná 27

Viac kultúrnospoločenských podujatí

V roku 2019 Východoslovenská galéria zorganizovala 55 kultúrnospoločenských podujatí, čo je nárast oproti minulému roku o 77,4% (v roku 2018 to bolo 31 podujatí). Základným faktorom pri organizovaní komentovaných prehliadok a odborných prednášok je vždy uprednostňovanie kvality nad kvantitou. Sprievodné programy k výstavám sú starostlivo vyberané, aby ponúkli návštevníkom rôznorodý obsah dopĺňajúci výstavný program.

Pri vzdelávacích programoch bol zaznamenaný pokles o 11,2%, čo spôsobil nižší záujem zo strany škôl o náučno-vzdelávací program pre žiakov vo Východoslovenskej galérii. (počet výchovnovzdelávacích aktivít v roku 2019 bol 143, v roku 2018 to bolo 161).

7 nových prírastkov do zbierky

Akvizičná stratégia Východoslovenskej galérie sa od roku 2015 sústredila na systematické dopĺňanie jednotlivých tematických a chronologických okruhov (umenie 19. storočia / prelom storočí 1890 – 1918, Košická moderna, umenie po roku 1945 a súčasné umenie). Akvizície diel boli v niektorých prípadoch prepojené s výstavnou dramaturgiou. V roku 2019 sa zbierkový fond Východoslovenskej galérie podarilo rozšíriť o sedem diel v hodnote 22 000€. V roku 2018 to bolo 18 diel v hodnote 28 540€. Šesť z nich bude predstavených na výstave 7140+ Nové akvizície VSG 2015-2020.

Akvizície 2019:

František Klimkovič, Rodinný portrét, 1860 – 1870, olej, plátno, cena 4 000 €, kúpu diela podporil Košický samosprávny kraj

Vojtech Erdélyi, Pútnici, 1930, tuš, papier, cena 900 €, kúpu diela podporil Košický samosprávny kraj

Juraj Bartusz, Agresia, 1978, sadra, drevo, cena 5 000 €, kúpu diela podporil Košický samosprávny kraj

Pavla Sceranková, Kolízia galaxií II, 2015, kinetická kovová konštrukcia, porcelán, cena: 5 100 €, kúpu diela podporil Košický samosprávny kraj

Michal Machciník, Reliéfy pre Latoura, 1 – 12, 2018, cena 4 000 €, kúpu diela podporil Košický samosprávny kraj a Fond na podporu umenia

Ján Zelinka, Rekviem pre hada, 2014, uhynutý had zaliaty v olove, cena 6 000€ kúpu diela podporil Fond na podporu umenia

Ján Zelinka, Záznam z formovania Rekviem pre hada, 2014, sadra na sadrokartóne, cena 1 000 €, dar

Publikačná činnosť

Tak ako v roku 2018 aj v roku 2019 Východoslovenská galéria vydala štyri publikácie, okrem nich vyšli aj dva pracovné zošity – detskí sprievodcovia k výstavám.

Publikácie:

František Veselý – Predvídanie o krajine

Prvá monografia Františka Veselého, ktorá mapuje jeho život a dielo. Textová časť je zameraná na jeho život a umelecko-historickú analýzu tvorby. Dvojjazyčná (sk/en) monografia je založená predovšetkým na bohatom vizuálnom materiáli jeho reprodukovaných diel z rokov 1968 – 1994. Tlač publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Stropkov. Autori: Miroslav Kleban a Marko Vateha, rok vydania 2019.

 Zborník Po Moderne

Zborník prednášok k výstave Metropola východu 1945 – 1989, ktorá prebiehala od 20. 12. 2017 – 19. 5. 2018. Publikácia je vyústením rozsiahleho projektu, ktorého cieľom bolo cez výstavu a prednášky zmapovať vývoj výtvarného umenia Košíc po druhej svetovej vojne až po pád komunizmu. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Zostavili Peter Tajkov, Dorota Kenderová, texty Vladimír Beskid, Vladimíra Büngerová, Nina Gažovičová, Miroslav Kleban, Ján Kovačič, Alena Kubová-Gauché, Alexandra Kusá a Peter Tajkov, rok vydania 2019. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

František Foltýn (1891-1976) – Od košickej moderny k parížskej abstrakcii

Katalóg k rovnomennej výstave mapujúci život a tvorbu významného českého maliara Františka Foltýna. Autor katalógu a textov Petr Ingerle, rok vydania: 2019

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa

Rovnomenný trojjazyčný (slovensko-anglicko-ukrajinský) katalóg k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa, ktorý mapuje zlatý vek architektúry a umenia ale i historické súvislosti oblasti Podkarpatskej Rusi v rámci Československa. Autor katalógu Miroslav Kleban, autori textov Lina Degtyaryova a Oleg Olashyn, Ondrej Ficeri a Miroslav Kleban, rok vydania 2019

Detské pracovné zošity:

Späť na stene k výstave Zachránené – Zreštaurované diela VSG poškodené požiarom a Stratená Zem k výstave Umenie Podkarpatskej Rusi 1919-1938 – Československá stopa.

Nová webstránka

Pre lepšiu orientáciu pre internetových používateľov Východoslovenská galéria v máji 2019 spustila novú webovú stránku. Cieľom bolo vytvorenie rozhrania, ktoré bude jednoduché a zrozumiteľnejšie pre používateľa.

Revitalizácia knižnice

Vďaka Košickému samosprávnemu kraju, ktorý podporil projekt revitalizácie knižnice VSG cez dotačný program Terra Incognita v roku 2019 vybavená kvalitnou umenovednou literatúrou a vyhovujúcim mobiliárom poskytne čitateľom služby na vysokej úrovni. Východoslovenská galéria slávnostne otvorí knižnicu 26. 2. 2020 o 17:00 na Hlavnej 27. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku.

Cena Oskára Čepana 2019 vo Východoslovenskej galérii

Prestížne ocenenie pre mladého vizuálneho umelca do 40 rokov, ktoré realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s platformou pre podporu umenia collective, Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia zavítalo do metropoly východu a Východoslovenská galéria sa stala spoluusporiadateľom výstavy piatich finalistov s názvom Ekológia túžby. Počas trvania výstavy (9. 11. 2019 – 1. 3. 2020) sa uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie ceny 29. 11. 2019, laureátom COČ 2019 sa stal Erik Sikora.

Úspešná spolupráca s Bábkovým divadlom v Košiciach

V roku 2019 Bábkové divadlo v Košiciach oslavovalo 60. rokov od svojho založenia a Východoslovenská galéria svojimi vzdelávacími programami podporila program osláv jubilea. Ideou vzájomnej spolupráce kultúrnych inštitúcii je prepájať formy umenia a poskytnúť širší obzor aktivít návštevníkom Východoslovenskej galérie a divákom Bábkového divadla v Košiciach.

28. 4. 2019 sa konal špeciálny Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi, ktorý bol súčasťou osláv 60. rokov od založenia Bábkového divadla v Košiciach. Diváci Podmorskej rozprávky sa mohli bezplatne zúčastniť workshopu vo Východoslovenskej galérii

7. 6. 2019 sa Kreatívny labyrint stal súčasťou festivalu Virvar, od 11:00 do 14:00 si v átriu Bábkového divadla v Košiciach mohli deti vyrobiť papierové bábky pod vedením galerijných pedagogičiek.

14. 11. 2019 a 21. 11. 2019 sa uskutočnili špeciálne experimentálne workshopy venované snovej komédii Tri noci, Východoslovenská galéria sa stala partnerom projektu prepájajúceho viaceré druhy umenia cez rôzne kultúrne inštitúcie, pridala sa k Bábkovému divadlu v Košiciach a divadlu Thália, ktoré spoločne pripravili v roku 2019 umelecký projekt nazvaný „Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe“. Tento projekt bol finančne podporený v rámci programu Terra Incognita realizovaný Košickým samosprávnym krajom.

Kontaktná osoba:

Lucia Lendelová

PR manažérka VSG

mobil: +421 905 318 003

email: lendelova@vsg.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore