Tlačové správy

Rokovanie rektorov košických univerzít

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach sa 25. marca 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie rektorov košických verejnoprávnych univerzít s cieľom prerokovať opatrenia spojené s výskytom koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie a Technická univerzita ukončili k 9.3.2020 prezenčnú výučbu a pokračujú dištančnou formou vzdelávania. Toto opatrenie bolo prijaté predovšetkým za účelom zachovania pôvodných termínov ukončenia letného semestra akademického roku 2019/2020 tak, aby sa minimalizovali následky epidémie na zdravie študentov a pracovníkov univerzít.

Predmetom rokovania bola výmena skúseností z doterajšieho spôsobu výučby, koordinácia procesov výučby pre zvyšnú časť letného semestra či spoločný postup v oblasti pracovno-právnych otázok a dopadov preventívnych opatrení na zamestnancov univerzít.

Rektori, prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (UVLF), prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (TUKE), prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (UPJŠ), tiež zaujali spoločné stanovisko k prijímaciemu konaniu pre AR 2020/2021, ktorého harmonogram sa prispôsobí termínom maturitných skúšok tým spôsobom, aby sa na všetkých troch košických univerzitách začal proces výučby podľa plánu nasledujúceho akademického roka. Podklady k prihláškam, ktoré uchádzač z objektívnych príčin nemôže doručiť v termíne jej podania, bude možné doručiť dodatočne.

Vedúce osobnosti univerzít sa dohodli na vytvorení podmienok k obsahovému i organizačnému zvládnutiu výučby, ukončeniu a obhajobám záverečných prác a štátnych skúšok. Odpustené budú tiež poplatky za ubytovanie v ŠDaJ v mesiaci apríl. Ďalšie rozhodnutia sa budú odvíjať podľa aktuálnej celospoločenskej situácie. Vedenia univerzít príjmu spoločný model financovania tvorivých, administratívnych i robotníckych profesií počas obdobia obmedzeného pobytu na pracoviskách.

Na záver stretnutia rektori univerzít ponúkli verejnosti pomoc vzdelávacími a vedeckovýskumnými aktivitami, ktoré by mohli mať v konečnom výsledku pozitívny dopad na koronavírusovú epidémiu. Taktiež vysoko ocenili doterajšie dobrovoľnícke pôsobenie všetkých študentov a zamestnancov.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore