Aktuality

Jednorazové sociálne podpory

Opatrenia štátnych orgánov, týkajúce sa pandémie COVID-19, spôsobili mnohým autorom a výkonným umelcom pokles príjmov a veľká časť z nich nemá možnosť obrátiť sa na štátne inštitúcie o kompenzáciu straty zárobku/príjmu. Preto sa výbory sekcií Literárneho fondu rozhodli využiť jednu z foriem podpornej činnosti a poskytnúť jednorazové sociálne podpory žiadateľom, ktorí o to požiadajú a pre ktorých bol pred vypuknutím pandémie príjem z tvorivejj činnosti jediným príjmom (t. j. nie sú poberateľmi starobného dôchodku).

Žiadosti o podporu môžu predkladať:
– do výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru (autori pôvodných slovesných diel z odboru poézie, prózy a dramatických umení, autori z oblasti literárnej kritiky, literárnej histórie a literárnej teórie),
– do výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy (autori vedeckých a odborných diel, štúdií a príspevkov a autori počítačových programov),
– do výboru Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu (autori publicistických prác pre tlač, rozhlas a televíziu, teoretici a historici novinárstva, kritici a teoretici dramatických umení),
– do výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia (výkonní umelci z oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia a historici dramatických umení),
– do výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby (autori a výkonní umelci z oblasti televízie, filmu a videotvorby, autori kritických, historických a teoretických diel z audiovizuálnej oblasti),
– do výboru Sekcie pre umelecký preklad (prekladatelia umeleckej literatúry),
– do výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad (prekladatelia vedeckej a odbornej literatúry).

Žiadateľ musí žiadosť podať najneskôr do 31.5.2020 a priložiť:
– profesijný životopis,
– informáciu o sociálnych pomeroch,
– čestné vyhlásenie o výške príjmu za mesiace marec a apríl 2020,
– čestné vyhlásenie, že je platiteľom 2% príspevkov do Literárneho fondu.

O výške jednorazovej sociálnej podpory rozhodnú výbory sekcií Literárneho fondu na zasadnutí v mesiaci júni 2020.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore