Tlačové správy

Na UVLF budú online prijímacie skúšky 1. a 2. júna

Prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach budú 1. a 2. júna formou online testovania. Bezpečnostné a preventívne opatrenia prijala univerzita v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a informovala o tom všetkých uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia, v ktorých je podmienkou prijatia absolvovanie písomného testu z profilových predmetov.

 

V pondelok 1. júna 2020 budú prijímacie skúšky pre uchádzačov spojeného I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v 6-ročných doktorských programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. V utorok 2. júna 2020 sa o prijatie na spojený I. a II. stupeň 5-ročného magisterského štúdia budú uchádzať farmaceuti. Všetky tri spomínané študijné programy sa študujú v dennej forme. Náhradný termín je v piatok 5. júna.

 

V akademickom roku 2020/2021 plánuje UVLF prijať na štúdium v spojenom I. a II. stupni vysokoškolského štúdia, na ktorý sa robia písomné testy, spolu 290 študentov, z toho 150 v programe všeobecné veterinárske lekárstvo, 50 v programe hygiena potravín a 90 v študijnom programe farmácia. Bez prijímacích skúšok sa možno uchádzať o denné a externé štúdium v študijných programoch kynológia (80), vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (40); denné štúdium v študijnom programe  bezpečnosť krmív a potravín (40) a trh a kvalita potravín (20). Pre akademický rok 2020/2021 plánuje univerzita prijať do všetkých študijných programov spolu 470 uchádzačov, z toho 410 v dennej a 60 v externej forme.  

Záujemcovia o štúdium v študijných programoch, v ktorých sa vykonávajú prijímacie skúšky, dostali od študijného oddelenia UVLF presné informácie a inštrukcie o priebehu skúšky, vrátane prístupových údajov, prostredníctvom ktorých sa budú vedieť pripojiť do elektronického systému. Uchádzači musia dokončiť test v určenom termíne, v rámci stanoveného časového limitu. Písomný test z profilových predmetov z biológie a chémie je v rozsahu gymnaziálneho učiva. Každý test obsahuje 70 otázok, správna odpoveď má hodnotu jedného bodu. Každý uchádzač mal možnosť vyskúšať si modelový test v dostatočnom časovom predstihu.

 

Hoci v tomto roku sa kvôli pandémii koronavírusu nemohol uskutočniť tradičný prípravný kurz, ktorý univerzita organizuje, súbor otázok a odpovedí na prijímacie skúšky mali uchádzači k dispozícii v univerzitnej predajni skrípt a vedeli si ho objednať aj online. Prijímacia komisia zhodnotí úspešnosť uchádzača a overí jeho schopnosti a predpoklady pre štúdium v širšom kontexte – na základe dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie a ďalších bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti z profilových predmetov (biológia, chémia) a prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu.

V prípade študijných programov, kde sa nevyžadujú prijímacie skúšky, poradie uchádzačov sa stanovuje na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových, prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu. Podobne je to aj pri II. stupni, kde sa poradie uchádzačov stanoví na základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium.


Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore