Tlačové správy

Kvalitné a bezpečné slovenské potraviny sú záujmom celej spoločnosti

Tohtoročný Svetový deň bezpečnosti potravín, ktorý si pripomíname 7. júna, je v čase globálnej pandémie príležitosťou, aby sme si oveľa silnejšie uvedomili, že bezpečnosť potravín je záležitosťou každého z nás. Zdôraznili to aj najvyšší predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie WHO i Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo FAO, keď ocenili všetkých, ktorí sa v týchto dňoch pomáhajú starať o bezpečné jedlo a zdravú výživu pre všetkých.

Nezastupiteľné postavenie má v tejto problematike Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF). Študenti šesťročných doktorských programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín sa popri vzdelávaní v oblasti starostlivosti o chov a zdravie zvierat venujú aj problematike hygieny potravín v celej jej šírke. Okrem toho škola pripravuje aj špecialistov v bakalárskom študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín a magisterskom programe trh a kvalita potravín. Problematike bezpečnosti a kvality potravín sa vo vedeckej a výskumnej sfére venuje odborný tím katedry hygieny a technológie potravín, ale aj ďalších akademických univerzitných pracovísk.

„Všetky naše činnosti sú v súlade so strategickými cieľmi našej krajiny, tak, ako si ich určila Vláda SR, predovšetkým s efektívnym využívaním potenciálu Slovenska na zvýšenie úrovne potravinovej sebestačnosti a taktiež podielu domácich potravín,“ hovorí doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., z Katedry hygieny a technológie potravín UVLF. Aj vzhľadom na aktuálnu situáciu pri riešení následkov koronakrízy si oveľa viac uvedomujeme nízku úroveň potravinovej sebestačnosti Slovenska. Jej zvýšenie by malo byť strategickým záujmom štátu a je prioritou vlády. Nemenej dôležitým cieľom je zabezpečenie kvalitných a bezpečných potravín. „V tomto kontexte je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabezpečiť ich ďalšie vzdelávanie, na čom sa úspešne podieľa aj naša univerzita,“ dodáva docent Popelka.

Univerzita podporuje kampaň Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozorňujúcu na mikrobiologické a chemické kontaminanty v potravinách, ktorej ústredným sloganom je „Bezpečnosť potravín je neviditeľná, no týka sa nás všetkých”. Pozornosť treba venovať všetkým potravinám bez rozdielu, pretože môžu byť zdrojom alimentárnych nákaz (ochorení z potravín) a to v celom rozsahu potravinového reťazca od prvovýroby, cez spracovanie a výrobu až po ich distribúciu a predaj konečnému spotrebiteľovi.

„Treba si uvedomiť, že ak nebudeme zodpovední v dodržiavaní hygienických požiadaviek, tak ako ich definujú aktuálne právne predpisy, môže dôjsť k  poškodeniu zdravia či dokonca k stratám na životoch. Slovenská republika, ako súčasť Európskej únie, sa zaviazala dodržiavať zásady, ktoré zakazujú uvádzať na spoločný trh potraviny ohrozujúce zdravie spotrebiteľov. A práve kontrola týchto zásad, ktorej súčasťou sú aj naši absolventi, chráni zdravie nás všetkých,“ vysvetľuje Peter Popelka.

V prípade ochorení z potravín sa zodpovednosť týka nielen kontrolných orgánov, ale nás všetkých – výrobcov, predajcov a spotrebiteľov. Väčšine zdravotných problémov sa dá predísť dôslednou prevenciou. Limitujúcim faktorom zodpovednosti je nedostatok informácii týkajúcich sa bezpečnosti a kvality potravín pre bežného spotrebiteľa. „Vzdelávanie spotrebiteľov predstavuje cestu ku zlepšeniu spotrebiteľského povedomia. Univerzita môže v tejto oblasti zohrávať významnú úlohu. Našim cieľom je preto naučiť spotrebiteľa správne chápať informácie, ktoré výrobca musí uvádzať na obale potravín. Na ich základe sa potom môže rozhodnúť, akú potravinu si kúpi.“

Univerzitné štúdium programov zameraných na hygienu, bezpečnosť a kvalitu potravín na trhu je zamerané na získanie vedomostí a zručností v oblastiach potravinárskych disciplín, ako sú všeobecná hygiena a potravinárska technika, potravinárska mikrobiológia, hygiena rastlinných potravín a prísad, hygiena a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, prehliadka jatočných zvierat, hygiena a technológia mäsa, mlieka, hydiny, vajec, rýb a správna výživa ľudí. Absolvent tohto štúdia môže v praxi vykonávať potravinový dozor nad výrobou potravín a v obchodnej sieti, riadiť potravinársku prevádzku, technologické procesy výroby a optimalizovať hygienické podmienky pri spracovaní potravín vo výrobných potravinárskych organizáciách. Môže sa uplatniť v hygienickej a epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej a laboratórnej oblasti, ako aj rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť na vyššie spomínaných úsekoch.

Aktuálne má univerzita 72 študentov v šesťročnom doktorskom programe hygiena potravín, v bakalárskom programe bezpečnosť krmív potravín 29 a v magisterskom programe trh a kvalita potravín 28 študentov. V akademickom roku 2020/21 plánuje prijať na štúdium 50 uchádzačov v programe hygiena potravín. Ďalších 40 uchádzačov v programe bezpečnosť krmív a potravín a 20 uchádzačov na štúdium trhu a kvality potravín.

 

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore