Tlačové správy

MACIKY 2020

  • Názov projektu„MACIKY 2020“ Festival hudby, tanca, čítania a umenia vo svete nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín
  • Hlavný účel projektu:    podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
  • Hlavne aktivity: Podpora aktívnej občianskej spoločnosti; Podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže; Podpora kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;
  • Cieľ projektu: 1)- prezentovať umeleckú tvorbu, kreatívne myslenie, hudobné cítenie a nadanie, tanečný potenciál a vlastný kultúrny program tvorený slabozrakými a nevidiacimi deťmi a mládežou z marginalizovaných skupín obyvateľstva vytvorením pocitu rovnocennosti a odstránenia bariér s ich zdravými rovesníkmi. Našim zámerom je tento priestor ponúknuť v spolupráci na danom projekte slabozrakým a nevidiacim deťom, s cieľom posilniť ich vlastné sebavedomie počas tréningov v priestorovej orientácii, workshopov zameraných na kreatívnu tvorbu, tanec a hudbu, masmediálne tréningy.

2)- zvýšiť verejné povedomie o znevýhodnených deťoch a mládeži, prostredníctvom novonadobudnutých vedomostí získaných počas projektu, so zameraním na- hudbu/tanec/umenie

  • Realizácia projektu: 01.04. – 15.12.2020
  • Miesto realizácie:Knižnica pre mládež mesta Košice a vybrané ZŠ v Košiciach

Spojená škola i internátna pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Európsky dom Spišská Kapitula

  • Gestor programu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výška dotácie: 14.000,00 EUR
  • Spolufinancovanie:  1.100,00 EUR

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore