Tlačové správy

Zrušenie maturít je nepremyslený krok

Úplné zrušenie maturitných skúšok nepovažuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za optimálne riešenie situácie. Stredné školy počas roka dištančného vzdelávania overovali vedomostí študentov rôznymi spôsobmi. Ministerstvo školstva malo pripraviť takú formu maturitných skúšok, ktorá by sa priblížila štandardnému spôsobu ukončenia štúdia. Na rozdiel od vlaňajška bola tohtoročná situácia predpokladaná a očakávaná, ministerstvo zanedbalo prípravu variantného riešenia maturít. Aj na základe aktuálnej situácie by malo po dôkladnej diskusii s odborníkmi uvažovať v ďalších rokoch o zmene formy maturitnej skúšky.

„Úroveň vedomostí stredoškolákov, ktorí prichádzajú na vysoké školy, sa z roka na rok zhoršuje. Citeľné je to hlavne v študijných programoch, na ktoré prichádzajú uchádzači bez prijímacích skúšok. V študijných programoch, kde musia absolvovať prijímacie skúšky očakávame, že študenti majú záujem o dôkladnejšie znalosti, ktoré dopĺňajú samoštúdiom, resp. na prípravných kurzoch, ktoré univerzita v tomto roku organizuje dištančnou formou. Práve títo študenti si vyberali k povinným maturitným predmetom ďalšie, ktoré ich čakajú na prijímačkách. Vďaka tomu si zosumarizovali a posilnili vedomosti. Rozhodnutie ministerstva vnímame z tohto pohľadu ako nepremyslené a krátkozraké,“ uviedla rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová.

Obidve záverečné skúšky – po absolvovaní stredoškolského aj vysokoškolského štúdia – považuje UVLF za dôležitý moment v živote mladého človeka nielen po vedomostnej, ale aj po emocionálnej stránke. Sú bodkou za štúdiom a potvrdením istých osobnostných kvalít absolventa. Prinášajú mu pocit výnimočnosti, uvedomenie si istých životných hodnôt, potvrdenie statusu v rodine i v komunite rovesníkov. Rezortné ministerstvo, stredné školy i univerzity by mali urobiť všetko preto, aby ich existenciu zachovali minimálne v takej forme, ktorú umožňuje krízová situácia v spoločnosti. „Absenciu dôstojného záveru štúdia považujeme za degradáciu celého obdobia, počas ktorého škola i študent robili všetko pre dosiahnutie čo najkvalitnejšieho vzdelania,“ dodala Jana Mojžišová.

Štátne záverečné skúšky UVLF určite nezruší. Uskutočnili sa v minulom akademickom roku a prebiehajú aj aktuálne dištančnou formou. Univerzita vytvorila podmienky pre študentov i pedagógov, aby mohli byť ich vedomosti overené v súlade s požiadavkami. V minulom akademickom roku dokonca čiastočne aj prezenčnou formou. V tomto akademickom roku zatiaľ prebiehajú dištančne. „Keďže v prípade našich študentov ide o regulované povolania, musia splniť kritériá, ktoré vyžaduje spoločná európska legislatíva. Inak by ich diplom nemohol byť uznaný v členských krajinách EÚ. Zrušenie štátnych záverečných skúšok z nášho pohľadu neprichádza do úvahy,“ konštatovala rektorka.

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa absolvovanie prijímacích skúšok vyžaduje v kľúčových študijných programoch spojeného I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Uchádzači absolvujú písomný test z profilových predmetov z biológie a chémie, v rozsahu gymnaziálneho učiva. Na bakalárske študijné programy sa prijímacie skúšky nerobia. Prijatie uchádzača je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, 041 81 Košice

+421 917 86 99 14

zuzana.bobrikova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore