Tlačové správy

Písomnosti Academia regia Cassoviensis po 99 rokoch späť v Košiciach

Košická kráľovská akadémia (Academia regia Cassoviensis) bola nástupníčkou Košickej univerzity (Universitas Cassoviensis, zal. 1657), ktorá vznikla v súvislosti s reformou uhorskej školskej sústavy v roku 1777. Poskytovala vysokoškolské štúdium na filozofickej a právnickej fakulte, pričom stále disponovala právom promovať absolventov. Košická kráľovská akadémia pôsobila od školského roku 1850/1851 ako Cisársko-kráľovská právnická akadémia (Caesareo-regia iuris academia). Právnická akadémia ukončila svoju činnosť krátko po vzniku Československej republiky, v roku 1922. Ide o inštitúcie, ku ktorým sa hrdo hlási a na ktoré nadväzuje súčasná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Písomnosti Košickej kráľovskej akadémie boli po ukončení jej činnosti z väčšej časti presunuté do Bratislavy, kde boli až do tohto roku uložené v Slovenskom národnom archíve (SNA). Z iniciatívy UPJŠ v Košiciach, vďaka spolupráci a ústretovosti SNA a Štátneho archívu v Košiciach sa po 99 rokoch vracajú do Košíc, čím dochádza k sceleniu do jedného archívneho fondu. Archívny fond má po scelení rozsah 8 bežných metrov, čo je zhruba 64 archívnych škatúľ. Vo fonde sa nachádzajú rôzne významné archívne pramene, napríklad zoznamy profesorov, zoznamy poslucháčov,  pôvodné vysvedčenia z konca 18. storočia, katalógy univerzitnej knižnice, školské poriadky, dokumenty školských spolkov a pod.

UPJŠ venuje systematickú podporu výskumu vlastných dejín, pričom popri samotnom historickom výskume z vlastných zdrojov intenzívne podporuje budovanie Historického digitálneho archívu UPJŠ. Cieľom je zdigitalizovať a sprístupniť dostupné písomnosti spojené s UPJŠ, vrátane predchodkýň počnúc rokom 1657, a tým pestovať historické vedomie o význame univerzity a vzdelávania pre spoločnosť,“ uviedol prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., prorektor UPJŠ pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady a vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

O presune archívneho fondu, spolupráci UPJŠ s archívmi a projekte historického digitálneho archívu budú informovať dňa 17. 5. 2021 o 15:00 vo Veľkej zasadačke rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2:

  • RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ v Košiciach
  • Ivan Tichý, PhD. – riaditeľ SNA v Bratislave
  • Richard Pavlovič, PhD. – riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach
  • PaedDr. Martin Pekár, PhD. – prorektor UPJŠ v Košiciach pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady
  • et Mgr. Mária Fedočáková, PhD. – vedúca projektu Historického digitálneho archívu UPJŠ v Košiciach

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore