Tlačové správy

UVLF zotrváva na princípoch Magna Charta Universitatum

Rektorka Jana Mojžišová podpísala novú verziu Magna Charta Universitatum, ktorou sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripája k viac ako 900 univerzitám zo všetkých kontinentov, dodržiavajúcim akademické hodnoty tvoriace hlavné posolstvo charty: nezávislosť akademickej slobody, dostupnosť vzdelania, slobodu bádania a prepájanie vzdelávacích a výskumných aktivít.

Nová verzia Magna Charta Universitatum (MCU 2020) neodstraňuje nič z pôvodných základných hodnôt, ku ktorým sa univerzity prihlásili. Snaží sa reagovať na súčasné výzvy a ohrozenia, uznáva, že rovnako dôležité ako hľadanie základných hodnôt je aj ich skutočné dosiahnutie. Podporuje globálny charakter toho, čo univerzity robia, ale zároveň aj širšiu škálu miestnych zodpovedností, ktoré univerzity majú v regiónoch, kde pôsobia, pretože sú súčasťou verejného priestoru a podieľajú sa na tvorbe verejných politík. Program MCU 2020 vypracovala medzinárodná skupina a jeho formálne spustenie sa uskutoční na virtuálnom podujatí 16. a 17. júna 2021.

Svet sa od roku 1988 výrazne zmenil. Globalizácia ho vzájomne prepojila, narástol počet ľudí, ktorí hľadajú vysokoškolské vzdelanie a zmenili sa aj očakávania, ktoré majú komunity od univerzít. Rýchlo napredujúce technológie dávajú nové možnosti vo vede, vzdelávaní, ale prinášajú aj ohrozenia. Na toto všetko musia univerzity reagovať. „Princípy stanovené v Magna Charta Universitatum sú dnes rovnako platné ako v čase jej vzniku. Oveľa silnejšie si však uvedomujeme, že univerzity majú aj občiansku úlohu a zodpovednosť. Sú súčasťou globálnych a partnerských sietí pri vedeckom bádaní, ktoré stavia na rozvíjaní spoločných poznatkov. Ale univerzity sú aj súčasťou regionálnych a miestnych spoločenstiev, podieľajú sa na vytváraní komunálnych politík, majú vplyv na dianie vo svojom okolí. Musia sa preto rozvíjať oboma smermi – sledovať globálny vývoj vo svojej sfére, ale zároveň sa plne angažovať v miestnych spoločenstvá a ekosystémoch. Za veľmi dôležité považujeme aj podporu práva na vzdelávanie vo všetkých fázach života. Musíme konkrétnymi aktivitami podporovať učenie ako celoživotnú aktivitu a slúžiť rôznym študentom vo všetkých fázach ich života,“ uviedla k novej verzii dokumentu Jana Mojžišová.

Magna Charta Universitatum je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít. Listina bola vypracovaná akademikmi a podpísaná pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. UVLF sa stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum 18. septembra 2018 na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta v Salamance (Universidad de Salamanca) pri príležitosti osláv jej 800. výročia za prítomnosti ich výsostí španielskeho kráľa  Filipa VI. a kráľovnej Letizie. Príslušnosť k Magna Charta Universitatum počas slávnostného ceremoniálu vtedy deklarovala rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Chartu univerzít podpísali doteraz rektori 17 slovenských vysokých škôl a univerzít. V septembri 2020 sa mali v Bologni opäť stretnúť predstavitelia univerzít, aby pri príležitosti výročia podpisu symbolicky deklarovali, že vytrvávajú v podpore základných hodnôt stanovených chartou. Pretrvávajúca neistota súvisiaca s pandémiou koronavírusu však spôsobila, že organizátori posunuli termín stretnutia na polovicu júna tohto roku. Do tohto termínu požiadali všetky členské univerzity, aby podpísali a doručili listiny, v ktorých potvrdzujú svoj súhlas so základnými hodnotami Magna Charta Universitatum.

Viac informácií:

http://www.magna-charta.org/
Signatári dokumentu: http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/signatory-universities/signatory-universities/#S

 Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Komenského 73, 041 81 Košice

zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914

www.uvlf.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore