Tlačové správy

Začal sa nový INTERREG projekt

Názov spoločného slovensko-maďarského projektu je: „Výstavba areálu na poskytnutie spoločenských a vínno-turistických služieb na historických pivničných radoch v Hercegkúte a v Malom Horeši“.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A – Slovenská republika–Maďarsko 2014-2020; kód projektu: SKHU/1902/1.1/051; skrátený názov: WineCellars.

Obec Malý Horeš, ako projektový partner – v rokoch 2012-2014 vytvorila vínny dom a vínny dvor so spoločenskými priestormi a chodník pre peších vedúci od tzv. vínnej studne k historickým pivničným radom.

Hlavný zámer nového projektu bude nadviazať na úspešne realizovaný predchádzajúci projekt, ktorý, podobne, ako pred tým, budeme realizovať s maďarským vedúcim partnerom z Tokajskej oblasti, s obcou Hercegkút.

Našim cieľom v novom projekte je zabezpečiť materiálno-technické podmienky pre vinársku a kultúrnu turistiku v areály historických tufových vinných pivníc v malebnej obci na juhu východného Slovenka, v Malom Horeši.

Obsahom projektu je vytvorenie moderných kultivovaných priestorov pre milovníkov vína, pre záujemcov a návštevníkov kultúry vo vidieckom štýle v tradičnom historickom prostredí.
Budeme realizovať nasledovné technické prvky: vodné bloky, sanitárne zariadenia, šatne pre vystupujúcich, elektrické rozvody, vodovodné a kanalizačné prípojky, žumpy odpadových vôd, ako aj vodnú nádrž pre hasičov.

Ďalším kľúčovým prvkom projektu je premena nekvalitných a neúplných prístupových (poľných) ciest a chodníkov vedúcich k viac ako 300 historickým pivniciam na spevnené cestné komunikácie a chodníkov ako aj výstavba gastro altánku či pavilónu, ktorý bude prispôsobený k prírodnému prostrediu zalesneného kopca s vinnými pivnicami.

Výsledkom projektu sa obohatia obce Hercegkút a Malý Horeš s kultúrno-tradičnými vínno gastronomickými ponukami cez atraktívne zážitkové a funkcionálne prvky. Zároveň sa posilnia vzťahy v jednotlivých sektoroch – samospráva, producenti vína či kultúrne telesá – medzi dvoma prihraničnými obcami východného Slovenska a susedného maďarského regiónu a zvyšuje sa informovanosť o stavaných historických pamiatkach ako aj ich návštevnosť.

Rozpočet projektu v Malom Horeši:

  • Celkové náklady: 519 235,55 Eur, z toho financie z EÚ: 441 350,21 EUR (85%), národné spolufinancovanie zo ŠR: 51 923,55 EUR (10%) a príspevok obce: 25 961,79 EUR (5%).
  • Vedúci partner projektu: Obecné zastupiteľstvo Hercegkút, Maďarsko
  • Projekt bude realizovaný v čase od 1.12.2020 – do 30.11.2022.
    Zdroj: INTERREG projekt | Malý Horeš | Oficiálna webstránka obce (malyhores.sk)

http://www.skhu.eu

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore