Tlačové správy

Dve ceny za transfer technológií na Slovensku poputujú do Košíc

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) udeľovalo tento rok ceny za transfer technológií na Slovensku 2021. Ceny boli odovzdané v rámci konferencie COINTT – Cooperation Inovation Technology Transfer na FIIT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Víťazom v kategórii „Inovácia Slovenska 2021“ sa stal biomedicínsky projekt „MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces“, ktorý nominoval Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) v Košiciach.

Prezentovaná inovatívna diagnosticko-prediktívna metóda vznikla na základe spolupráce Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), start-upu SAFTRA BioMAI, Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UPJŠ v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP), Centra asistovanej reprodukcie Gyncare a.s. v Košiciach, Katedry mikrobiológie a virológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Středoevropského technologického institutu CEITEC na Masarykovej univerzite v Brne (MUNI). Medzinárodná sprolupráca vyústila do podania medzinárodnej patentovej prihlášky PC/SK2021/050004: Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu. TIP-UPJŠ spracoval celú registráciu týkajúcu sa duševného vlastníctva a patentu so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO).

Pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie prispeli výraznou mierou pri tvorbe inovatívnej diagnosticko-prediktívnej metódy. Docenti, vedeckí pracovníci a doktorandi pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. sa takmer 4 roky aktívne podieľali na riešení viacerých vedecko-výskumných projektov, pričom práve projekt VEGA 1/0620/19 pod vedením doc. RNDr. Miroslavy Rabajdovej PhD. bol pre inováciu kľúčový.

„Vďaka tomuto projektu môže byť aj na Slovensku riešenie umelého oplodnenia posunuté o ďalší odborný krok vyššie,“ uviedla doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. z vedeckého tímu UPJŠ v Košiciach.

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

V súčasnosti na trhu nie je dostupný diagnostický test, ktorý by neinvazívne určil vhodnosť embrya pre IVF proces, pomocou profilovania nekódujúcich RNA prítomných v kultivačnom médiu embrya, alebo predpovedal úspešnosť budúceho IVF procesu na základe prítomnosti biomarkerov na báze miRNA v krvi pacientky využitím metódy Next-Generation Sequencing, či inej metódy na molekulovej úrovni.

Vývin diagnosticko-prognostického neinvazívneho testu kvality/vhodnosti embrya na báze nekódujúcich RNA, či už vo forme sekvenovania, alebo inej metódy nielenže prispeje k zvýšeniu úspešnosti IVF procesu, ale bude aj ekonomickým benefitom pre spoločnosť. Autori predkladanej inovácie veria, že v nasledujúcich rokoch budú pokračovať v aplikácii tejto technológie do praxe aj s použitím prostriedkov aplikovaného vý skumu.

Cena za biomedicínsky projekt nebola pre UPJŠ v Košiciach jediná. Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) získal ocenenie v kategórii „Počin v oblasti transferu technológií“ za projekt Košický klaster nového priemyslu – Casssovia New Industry Cluster (CNIC). Ocenenie prevzala vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ, doc. JUDr. Renáta Bačárová. PhD., LL.M., ktorá bola aj jednou z rečníčok v prezentačnom bloku Prezentácia vedeckých výsledkov a kompetencií – nová výzva pre centrá transferu technológií. Doc. Bačárová ocenila pôvodcu myšlienky projektu CNIC prof. Pavla Miškovského, riaditeľa TIP-UPJŠ, ako aj dôležitosť tímovej spolupráce: „Vďaka podpornému tímu, ktorý pracuje pri vedcoch sa podarilo vybudovať Technologický a  inovačný park na našej univerzite, ktorý už teraz presahuje hranice našej univerzity. Je to dôkaz, že ideme ďalej a snažíme sa spájať kolektívy, ktoré majú do transferu technológií čo povedať.“ 

doc. JUDr. Renáta Bačárová. PhD., LL.M.

Hlavným cieľom projektu CNIC je vytvoriť nový priemysel v regióne východného Slovenska prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a súkromným priemyslom so silnou podporou regionálnych samosprávnych orgánov. Dôraz sa kladie na formovanie moderného prostredia pre vznik inovatívnych high-tech spoločností s presahom na celé Slovensko, vrátane zahraničia s nadväznosťou na sociálne oblasti a starostlivosť o starnúcu populáciu. Projekt CNIC je zameraný na biomedicínsky výskum, nové materiály, kvantové a informač­né technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.

Mgr. Slavomíra Hrabovská

PR a marketing manažér, TIP-UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Slavomíra Hrabovská

e-mail: slavomira.hrabovska@upjs.sk

tel.: +421 948 985 648

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore