Tlačové správy

Prvé osobné stretnutie vysokoškolských poradcov v Košiciach

Počas 20. – 21. júna 2022 diskutovali v priestoroch Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vysokoškolskí poradcovia z celého Slovenska.

Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia 9 slovenských verejných a súkromných vysokých škôl a dvaja zástupcovia Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu Ministerstva zdravotníctva (BEET MZ SR).  Uskutočnilo sa tak prvé osobné stretnutie, ktorému predchádzali dve online stretnutia v období pandémie.

Podnetom na spoločnú diskusiu bolo predovšetkým významné zvýšenie dopytu po poradenských službách. Len na UPJŠ v Košiciach došlo v akademickom roku 2020/2021 k zvýšeniu dopytu až o 69 % oproti predchádzajúcemu akademickému roku. Podobný trend zaznamenali aj iné vysoké školy. Pre mnohé z nich sa rastúci dopyt stal impulzom na založenie poradenských centier, resp. rozšírenie poradenských služieb, čo je však pri nedostatočnom financovaní a metodickej podpore náročný proces.

Prvý deň stretnutia bol venovaný najmä prehľadu o súčasnom stave poradenského systému na vysokých školách, predovšetkým však novele vysokoškolského zákona, ktorá by mala priniesť ich skvalitnenie a modernizáciu. Jeden z bodov novely sa priamo dotýka poradenských služieb, ktoré by mali byť po novom poskytované na každej vysokej škole. Aj preto UNIPOC iniciovalo toto stretnutie, v rámci ktorého sa prediskutovalo široké spektrum tém ako aktuálne problémy, ktorým čelia poradenské centrá počas každodenného fungovania, či zdieľanie overených praktických postupov v poskytovaní psychologického a kariérového poradenstva.

Program pokračoval prezentáciou Lukáša Sekelského, vedúceho BEET MZ SR, ktorý priblížil výsledky výskumu duševnej pohody u mladých ľudí. Tí patria k najohrozenejším skupinám, preto sa výskum zameral na zistenie ich aktuálneho stavu duševnej pohody, odhalenie bariér, ale aj motivátorov pre vyhľadanie odborníka v prípade psychických problémov a možného riešenia v podobe behaviorálnych intervencií. Výsledky ukázali, že mladým ľuďom vo vyhľadaní pomoci bráni najmä stigma, strach, nedôvera, ale aj nevedomosť. Naopak to, čo by ich motivovalo je bezplatná pomoc, lepšia informovanosť vo vysokoškolskom prostredí, jednoduchá a rýchla cesta k vyhľadaniu pomoci či online komunikácia. V tejto súvislosti bolo navrhnuté jedno z možných riešení, ktoré predstavuje rovesnícka podpora. UNIPOC v spolupráci s BEET MZ SR pilotne testovalo podporný BUDDY program, ktorý na spoločnom stretnutí priblížili riaditeľka UNIPOC-u Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD. a psychologička Mgr. Lenka Abrinková. Hlavnými aktérmi sú tzv. BUDDIES, dobrovoľníci z radov študentov, ktorí poskytujú podporu a pomoc pre študentov v oblasti adaptácie na univerzitné prostredie a podpory duševného zdravia. Cieľom BUDDY programu je podporiť študentov, aby sa na univerzite cítili dobre a mali jednoduchší prístup k informáciám a službám univerzity. Zároveň je akýmsi doplnkom k existujúcim poradenským službám.

Už viacero centier vo svojej ponuke poradenských služieb poskytuje aj kariérové poradenstvo, ktoré zohráva dôležitú úlohu najmä pri výbere študijného programu, jeho prípadnej zmene či pri plánovaní kariéry a sebarozvoji. Význam kariérového poradenstva sa tiež ukazuje pri znižovaní počtu študentov, ktorí predčasne ukončili štúdium na vysokej škole. Dva workshopy boli zamerané práve na kariérových poradcov. Na jednom z nich bol predstavený novovytvorený e-learning, na ktorého príprave sa podieľali tímy zo štyroch európskych krajín. Je voľne dostupný pre všetkých záujemcov a pokrýva témy ako profesijný rozvoj, orientácia na trhu práce, meniaca sa rola kariérových poradcov a kariérové vzdelávanie (viac informácií dostupných na: https://careerguidancecourse.eu/). Druhý workshop bol zameraný na rôzne prípadové štúdie z praxe.

„Absolvovali sme príjemné dvojdňové stretnutie, ktoré ukázalo, že pre zabezpečenie kvality poskytovaných poradenských služieb je nevyhnutná spolupráca. Som preto veľmi rada, že sa stretnutia zúčastnili poradcovia z rôznych slovenských vysokých škôl, vzájomne sa inšpirovali a zdieľali medzi sebou príklady dobrej praxe zo svojich pracovísk,“ zhodnotila riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach, Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

Mgr. Zuzana Kožárová, PhD., kariérová poradkyňa UNIPOC

Mgr. Laura Hoľanová, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

e-mail: veronika.zibrinyiova@upjs.sk

tel.: +421 905 487 134

web: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/stretnutie-VS-poradcov-200622/

https://careerguidancecourse.eu/

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore