Tlačové správy

Unikátnou spoluprácou vzniklo v Košiciach Veterinárne diagnostické centrum

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) vstúpila do spolupráce s investičnou spoločnosťou HardWood Investments, ktorá vlastní rýchlo rastúcu skupinu veterinárnych kliník VetCare Group. Výsledkom unikátnej spolupráce je vybudovanie špecializovaného CT a MRI pracoviska pre veterinárnych pacientov na východnom Slovensku. Ide o prvé pracovisko svojho druhu a špecializácie na území Českej a Slovenskej republiky, ktoré so špičkovým diagnostickým vybavením a erudovanými doktormi veterinárnej medicíny už môže privítať prvých pacientov. Veterinárne diagnostické centrum v priestoroch Univerzitnej veterinárnej nemocnice v Košiciach slávnostne otvorili vo štvrtok 16. marca 2023.

Otvorenie diagnostického centra, ktoré ponúka špecializované diagnostické vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) a magnetickou rezonanciou (MRI), zabezpečí skvalitnenie a hlavne vysokú dostupnosť špičkovej veterinárnej diagnostiky v regióne východného Slovenska. Strategické umiestnenie pracoviska má obrovský potenciál, keďže donedávna museli tunajší pacienti kvôli absolvovaniu MRI a CT vyšetrení navštevovať iné, vo väčšine prípadov zahraničné pracoviská.

„Sme jediná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá na Slovensku ponúka vzdelávanie veterinárnych lekárov. Máme stabilný záujem domácich i zahraničných študentov i stabilný počet absolventov, ktorými napĺňame trh na Slovensku i v celej Európe. Udržať trend kvality nejde bez toho, aby sme umožnili študentom pracovať s modernými vyšetrovacími a diagnostickými zobrazovacími metódami. Táto spolupráca je dôkazom, aké dôležité sú medziodborové partnerstvá a spolupráca verejnej inštitúcie a privátneho investora s cieľom posunúť na vyššiu úroveň vzdelávanie i služby poskytované v oblasti veterinárnej medicíny. Môže slúžiť aj ako vzor pre budúcu spoluprácu medzi veterinárnymi skupinami a akademickými inštitúciami ako na Slovensku, tak aj v zahraničí,“ uviedol rektor UVLF Jozef Nagy.

„Univerzita sa už od otvorenia Univerzitnej veterinárnej nemocnice v roku 2017 usilovala o získanie prostriedkov na kúpu CT a MRI prístrojov, s ktorými sa v projekte od začiatku počítalo. Naše úsilie bolo z verejných zdrojov dlho neúspešné a pacienti museli na vyšetrenia cestovať. Sme plne akreditovaná univerzita v rámci Európskej asociácie veterinárnych škôl, čo našim absolventom umožňuje uplatnenie v ktorejkoľvek členskej krajine. Je preto prirodzené, že chceme poskytovať vzdelanie na špičkovej úrovni aj čo sa týka najmodernejších diagnostických metód,“ dodala Jana Mojžišová, ktorá ako predchádzajúca rektorka UVLF podpísala zmluvu o spolupráci s investičným partnerom HardWood Investments.

Cieľom diagnostického pracoviska nie je len poskytovať pokročilé diagnostické služby veterinárnym pacientom, ale zároveň ponúkať jedinečnú vzdelávaciu príležitosť pre študentov veterinárnej medicíny. Vo VDC môžu získať vedomosti a skúsenosti s používaním špičkových sofistikovaných zobrazovacích techník prostredníctvom odborných školení. Študenti si budú môcť osvojiť praktické zručnosti zamerané na ovládanie a interpretáciu snímok generovaných z CT a MRI prístrojov. Táto forma vzdelávania je významná pre ďalšiu generáciu veterinárnych odborníkov, ktorí budú vo svojej budúcej praxi lepšie vybavení na diagnostiku a liečbu rôznych zdravotných stavov v najvyššom možnom štandarde.

„Okrem budovania skupiny veterinárnych kliník je našou prioritou taktiež podpora vzdelávania mladých veterinárnych lekárov. Preto som rád, že sa diagnostické pracovisko bude venovať aj vzdelávaniu študentov veterinárskeho lekárstva, čím prispeje nielen k skvalitneniu poskytovania veterinárnej starostlivosti a diagnostiky v regióne, ale aj k výraznému obohateniu výuky na univerzite,“ hovorí generálny partner HardWood Investments Michal Kaszás.

Chod Veterinárneho diagnostického centra bude založený na princípe referenčného centra, a teda termíny na CT a MRI vyšetrenia, s minimálnou čakacou dobou, si môžu rezervovať len veterinárni lekári. Príjem pacientov na pracovisko bude prebiehať na základe referenčného formulára, ktorý vyplní referujúci lekár resp. pracovisko. Po vyšetrení vo VDC obdrží referujúci lekár diagnostický posudok od renomovaných európskych špecialistov a expertov na veterinárnu zobrazovaciu diagnostiku do 24 – 72 hodín, podľa preferencií a urgentnosti stavu pacienta. Tento systém referovania zabezpečí, že sa služby budú využívať v príslušnom klinickom kontexte a výsledky budú interpretované veterinárnym špecialistom.

„V diagnostickom centre budú pracovať skúsení veterinárni špecialisti na diagnostické zobrazovanie, ktorí budú využívať najnovšie technológie na poskytovanie presných a včasných diagnóz pre veterinárnych pacientov. Vďaka uvedeným zobrazovacím vyšetrenia dokážu veterinárni odborníci dosahovať lepšie výsledky pre ich pacientov a zlepšiť tak kvalitu ich života,“ dodáva vedúca Veterinárneho diagnostického centra Xénia Mihajlovičová.

Aj keď röntgenologické a ultrazvukové vyšetrenie zostanú aj naďalej dôležitou súčasťou vyšetrení vo veterinárnej medicíne, využitie pokročilých zobrazovacích metód akými sú CT a MRI umožní oveľa presnejšiu diagnostickú validitu. Najväčší význam vidíme u neurologických pacientov s akútnym poškodením miechy, kde sa včasnou diagnostikou a operáciou výrazne zlepší  prognóza v post operačnom období. Inštalácia prístrojov prináša  zlepšenia kvality zobrazovania anatomických štruktúr, čo následne umožní lepšiu diagnostiku a liečbu rôznych chorôb zvierat,“ vysvetľuje Alexandra Trbolová, profesorka v odbore veterinárnej chirurgie, ortopédie a röntgenológie a špecialistka na veterinárnu oftalmológiu.

Nové Veterinárne diagnostické centrum v Košiciach má ideálnu pozíciu na naplnenie rastúceho dopytu po pokročilých zobrazovacích vyšetreniach a očakáva sa, že pritiahne klientov nielen z východného Slovenska, ale aj z pohraničných oblastí susedných štátov. Jeho otvorenie je významným pokrokom v oblasti veterinárnej medicíny. Vďaka špičkovým technológiám a erudovaným zamestnancom je centrum pripravené stať sa lídrom v oblasti veterinárneho diagnostického zobrazovania v regióne.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou poskytujúcou na Slovensku vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore veterinárske lekárstvo. Je vlastníkom a prevádzkovateľom Univerzitnej veterinárnej nemocnice s piatimi klinikami (klinika malých zvierat; klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat; klinka koní; klinika prežúvavcov a klinika ošípaných).

Spoločnosť HardWood Investments je vlastníkom najväčšej siete súkromných veterinárnych kliník v Čechách a na Slovensku VetCare Group. Má záujem o skvalitnenie a rozšírenie poskytovanej veterinárnej starostlivosti v Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Spoločnou snahou partnerov je za obojstranne výhodných podmienok skvalitňovať a rozširovať výučbu študentov a skvalitňovať veterinárnu starostlivosť vo Veterinárnom diagnostickom centre.

Diagnostika pomocou CT a MRI je obrovským skokom pre veterinárnu medicínu, vedu, výskum i vzdelávanie veterinárnych lekárov

 O významne moderného diagnostického vybavenia pre veterinárnych lekárov hovorí prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., profesorka v odbore veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, špecialistka vo veterinárnej oftalmológii.

Pre veterinárneho lekára je mimoriadne dôležité, aby mal k dispozícii najmodernejšie diagnostické vybavenie. Otvorenie Veterinárneho diagnostického centra (VDC) prináša aj nám veľký pokrok v diagnostickom a terapeutickom prístupe vo veterinárnej medicíne.  Aj keď röntgenologické a ultrazvukové vyšetrenie zostanú aj naďalej dôležitou súčasťou vyšetrení, využitie pokročilých zobrazovacích metód akými sú počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MRI) umožní oveľa presnejšiu diagnostickú validitu. Pokiaľ až do dnešného dňa pacienti indikovaní na tieto vyšetrenia museli cestovať niekoľko stoviek kilometrov, otvorením VDC sa tento transport odbúra. Pacienti budú môcť byť priamo diagnostikovaní a následne liečení a operovaní v Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Tým sa odbúra stres pre klienta a pacienta.

Inštalácia prístrojov CT a MRI prináša zlepšenia kvality zobrazovania anatomických štruktúr, čo následne umožní lepšiu diagnostiku a liečbu rôznych chorôb zvierat. Najväčší význam vidíme u neurologických pacientov s akútnym poškodením miechy, kde sa včasnou diagnostikou a operáciou výrazne zlepší prognóza v post operačnom období. Veľký význam bude mať CT a MRI nielen pre klinických veterinárnych lekárov, ale aj pre odborníkov v oblasti biomedicínskeho výskumu, experimentálnej medicíny a pre vzdelávanie veterinárnych lekárov.

Diagnostika počítačovou tomografiou (CT) bola vo veterinárnej medicíne prvýkrát použitá koncom 80. rokov minulého storočia a bola určená na diagnostiku ochorení centrálneho nervového systému. Vďaka technologickému pokroku sa postupne rozšírila aj na iné orgány a štruktúry v tele. V mnohých prípadoch môže CT zobrazenie poskytnúť cenné informácie, ktoré nie je možné získať pomocou ultrazvuku a rádiografie.

Diagnostické CT vyšetrenie poskytne veterinárnemu lekárovi informácie o lokalizácii, rozsahu a charakterizácii lézií v nosovej dutine, paranazálnych dutinách, retrobulbárnej oblasti, čeľustí, oblasti zubov. Je využiteľné pri  diagnostických vyšetreniach krívania, apendikulárnej kostry, lebky, temporomandibulárnych kĺbov, stredného a vnútorného ucha vrátane tympanickej buly. Pre lumbosakrálnu oblasť je neoddeliteľnou súčasťou  na vyhodnotenie stavu remodelácie kostí, stanovenia miery  kompresie v oblasti cauda equina. U pacientov s podozrením na vnútrobrušné nádory sa po ultrazvukovom vyšetrení brucha bude bežne vykonávať CT vyšetrenie za účelom stanovenia presného rozsahu nádoru a možnosti jeho odstránenie s ohraničením okolitých postihnutých štruktúr. Ďalšou významnou indikáciu CT vyšetrení je diagnostika portosystémových skratov pomocou dynamickej kontrastnej štúdie.

Pomocou CT budeme môcť presne diagnostikovať ochorenia kostí vrátane porúch v raste kostí. Výhodou CT skenovania je, že okrem bežných zlomenín dokáže zobraziť mikrofraktúry, hrúbku kosti, deformácie a podrobnú štruktúru trabekulárnej kosti, vrátane ich zakrivenia a zobrazenia všetkých uhlov. CT vyšetrenie je indikované pri ochorenia medzistavcových platničiek a bude nahrádzať doposiaľ invazívne myelografické vyšetrenie.

Použitie CT je dôležité pri vytváraní 3D obrazov a to nielen pre klinické účely, ale aj vo výskume a pedagogickom procese pri výuke anatómie (možnosť vytvárania 3D modelov), fyziológie, chirurgie a iných veterinárnych odborov. V konečnom dôsledku je možnosť využitia CT aj vo forenznej medicíne na presné stanovenie príčiny a času úmrtia.

Magnetická rezonancia je pokročilou zobrazovacou metódou a vyspelou analytickou metódou, ktorá sa široko používa v klinickej praxi, výskume a diagnostike. Pri MRI sa obraz vytvára pomocou silných magnetických polí, gradientov magnetického poľa a rádiových vĺn. Následný obraz potom vzniká stimuláciu magnetizovaných tkanív a ich zachytením zo stimulovaných tkanív. MRI bude slúžiť na diagnostiku veľkej väčšiny neurologických, ortopedických, onkologických a iných ochorení. Vyšetrenia MRI umožňujú zachytenie obrazu vo viacerých rovinách ako napríklad transverzálnych, dorzálnych alebo sagitálnych.

Výhodou MRI je poskytovanie vysoko kontrastných, anatomicky detailných zobrazení. Má široké spektrum použitia a najmä umožňuje diagnostikovať patologické procesy „in vivo“. Je veľmi nápomocná najmä pri rozlíšenie medzi zápalovým procesom a neoplastickým – nádorovým procesom, ako aj pri peritumorálnych edémoch. Používa sa pri podozrení na  osteomyelitídy, celulitídy a pri abscesoch, nakoľko je oveľa špecifickejšia a citlivejšia.

Klinická aplikácia magnetickej rezonancie bude mať veľký význam vo veterinárnej oftalmológii. Najmä u pacientov s náhlou slepotou, kde primárnou príčinou straty zraku nie je ochorenie samotného oka, ale patologický proces nachádzajúci sa v oblasti nervových dráh, prípadne v mozgu. Indikáciou na MRI vyšetrenia budú nielen vyšetrenia centrálneho nervového systému (CNS), ale aj diagnostiky nádorových a zápalových ochorení CNS, ochorenia očnice, muskoskeletárne ochorenia, diagnostika osteochondróz, ochorení v oblasti kolena a lakťového kĺbu. Pomocou MRI diagnostiky budeme môcť posúdiť aj nervy (napr. optický, trigeminálny, tvárový, a i.), lymfatické uzliny, cievy, svaly a slinné žľazy.

Ak by som mala zhrnúť význam otvorenia VDC, dovoľte mi parafrázovať výrok astronauta Neila Armstronga, ktorý v roku 1969 ako prvý človek vstúpil na mesiac a hovoril o „malých krokoch a veľkých skokoch“. Podobný význam má otvorenie VDC pre našu  Univerzitnú veterinárnu nemocnice, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a celú veterinárnu medicínu na Slovensku.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie od predstaviteľov UVLF a VDC, kontaktujte:

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore